1 ນາທີ ນໍ້າອອກຈາກ ເຂື່ອນນໍ້າງຶ່ມ 132000 ແມັດກ້ອນ! 5/9/2018

ໄລຍະຜ່ານມາເກີດມີຮ່ອງມໍລະສຸມ (ຮ່ອງຝົນ) ພັດຜ່ານ ພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງຂອງປະເທດລາວ ສົມທົບກັບ ລົມມໍລະສຸມ ຕາເວັນຕົກ ສຽງໃຕ້ ທີ່ມີກຳລັງແຮງພັດຜ່ານ ເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ວັນທີ 3 ກັນຍາ 2018 ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ແລະ ຍັງມີທ່າທີວ່າຈະມີຝົນຕົກສືບຕໍ່ໄປເຖິງວັນທີ 9 ກັນຍາ 2018 ຕາມການພະຍາກອນຂອງອຸຕຸນິຍົມ. ສົມທົບກັບເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳງື່ມ 2 ປ່ອຍນໍ້າລົງມາໃສ່ອ່າງນໍ້າງື່ມເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເຊັ່ນດຽວກັບບັນດາເຂື່ອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ ອ້ອມຮອບບໍລິເວນອ່າງນໍ້າງື່ມເຊັ່ນ: ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າລິກ 1-2, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າໄຜ່ເປັນຕົ້ນ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍລິເວນອ່າງນໍ້າງື່ມ ມີປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງມີຈຳນວນເພີ່ມຂື້ນ.

ເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃນເວລາ 22:00 ໂມງ ວັນທີ 04/09/2018 ຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງເປີດປະຕູລະບາຍນ້ຳຈາກ 4.30 ແມັດ ມາເປັນ 4.50 ແມັດ ແລະ ໃນເວລາ 08:00 ໂມງ ວັນທີ 5/09/2018 ມີປະລິມານນ້ຳທີ່ລະບາຍຜ່ານປະຕູນ້ຳລົ້ນ 1,652.6 ແມັດກ້ອນ ຕໍ່ວິນາທີ ແລະ ຜ່ານກົງຫັນ ນໍ້າແລ່ນຈັກ 547.1 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ ລວມກັນແລ້ວ ເປັນຈຳນວນ 2,200 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ, ເມື່ອລວມກັບສາຍນໍ້າລິກ ແລະ ແຫຼ່ງນ້ຳອື່ນໆ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳຖ່ວມເປັນບໍລິເວນກ້ວາງໃນເຂດເມື່ອງທູລະຄົມ, ເມືອງໄຊທານີ ແລະ ເມືອງປາກງື່ມ

ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພະນັກງານ ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ລຽບແຄມງື່ມ ທີ່ມີຈຸດພື້ນທີ່່ຕ່ຳ ຈົ່ງເກັບມ້ຽນ ວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ເຄື່ອນຍ້າຍສັດລ້ຽງ ໄປໄວ້ທີ່ສູງ ແລະ ປອດໄພ ພ້ອມທັງຕິດຕາມຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານຈາກທາງເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນໍ້າງື່ມ -1 ດ້ວຍ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດໄດ້

“The Water level Condition of Nam Ngum 1 reservoir”

The level of water in Nam Ngum reservoir increase again following rainfalls through northern and central parts of the country, additional with heavy rain through south-west parts of the country since the 3rd September 2018 until now and it is forecasts that it will until the 9th September 2018 according to the Weather. Additionally, the crease of water level in Nam Ngum reservoir is due to massive of water released from Nam Ngum-2 Hydropower Plant, plus other dams located along Nam Ngum reservoir area e.g. Nam Lik 1-2 HPP, Nam Phai HPP.

Starting from 22:00 of the 4th September 2018, in order to protect Nam Ngum-1 HPP it is necessary to open spillway gates of Nam Ngum-1 HPP up, from 4,3 meters to 4,5 meters. By 08:00 AM of the 5th September 2018 the water flows 1,652.6 cubic meters per second through the spillway and 547.1 cubic meters per second through the turbines. The total is 2,200 cubic meter per second.

Therefore, the flood covers wide areas of Thoulakhom, Xaythany and Pak Ngum districts by the water coming from Nam Lik river and other sources.

In order to prepare, Nam Ngum-1 HPP had announced to local people, solders, police officers, government officials, who live in lower places along Nam Ngum riverside to relocate their belongings as well as livestock in safe and higher places to avoid flooding and closely follow announcement from Nam Ngum-1 HPP.

Please download for more detail