ປະກາດຊອກຫາໝາ ໃຫ້ລາງວັນ 2,000,000 ກີບ ເສຍຢູ່ດອນກອຍ

ປະກາດ ຫາ ຫມາ …

ຫມາ ຊື່ ວິນໂຈ ພັນ ພິບູ່, ສີ ນໍ້າຕານ , ໃຈດີ ບໍ່ກັດ

ເຂດ ດອນນົກຂຸ້ມ ຮ່ອມ 12 ເຊືອມຕໍ່ກັບ ດອນກອຍ ດົງສະຫວາດ ໃນວັນທີ່ 11 .9.2018

ເວລາ ປະມານ 11~12 ໂມງສວຍ ຫລັງຈາກຝົນຕົກເຊົາ ຫມາ ຂອງພວກເຮົາໄດ້ອອກຈາກບ້ານໄປ ແລ້ວບໍ່ເຫັນກັບມາ…

ມີຄົນບອກວ່າ ປະມານ 1~2 ໂມງພົບເຫັນຢູ່ແຖວ ດອນກອຍ …ກົງກັນຂ້າມກັບດອນນົກຄຸ້ມ ແຖວໂຮງຮຽນສອນຂັບລົດ

* ຫມາໂຕນີ້ແມ່ນສຳຄັນກັບ ພວກເຮົາຫລາຍ ສະນັ້ນ ຖ້າຜູ້ໄດ້ພົບເຫັນຊວ່ຍໂທແຈ້ງ 020 54042949 ຫັ້ນ

ສົມມະນາຄຸນ ເບື້ອງຕົ້ນ 2.000.0000 ກີບ

Lost DOG

Name: Vinjo Breed: Pit Bull Terrier, Color: Brown, Temperment: Good, never bites

Lost in Donnokhoum Lane 12 on 11 September at around 11 or 12 in the afternoon.

He was last spotted in Don Koy area around 1pm on the same day.

This dog is a member of our family and we hope to have him back.

Please call 020 54042949 if you have any information.

A 2,000,000 kip reward is being offered.