ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການ ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ຫຼັງຈາກ ມີການປັບເງິນເດືອນຂັ້ນຕໍ່າຈາກ 900,000 ມາເປັນ 1,100,000 ກີບ

ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຂື້ນລາຄາໂດຍບໍມີເຫດຜົນ ພາຍຫລັງລັດຖະບານອອກແຈ້ງການເພີ່ມຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າຈາກ 900,000 ກີບ ມາເປັນ 1,100,000 ກີບ