ແຈ້ງເຕືອນການເດີນທາງ ລະຫວ່າງ ເມືອງຄອບ-ເມືອງຊຽງຮອນ ດິນເຈື່ອນຕັນທາງ 20/9/2018

ໄຊຍະບູລີ: ລາຍງານຈາກປະຊາຊົນໃຫ້ຮູ້ ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 20/9/2018 ເສັ້ນທາງ ລະຫວ່າງເມືອງຄອບ-ເມືອງຊຽງຮອນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແມ່ນ ມີດິນເຈື່ອນ ທັບຖົມທາງ ເຮັດ ໃຫ້ ບໍ່ສາມາດສັນຈອນ ໄດ້, ປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເສັ້ນທາງເກົ່າແທ່ນ (ເສັ້ນທາງຫ້ວຍກ້າງປາ)

ປະຈຸບັນ ຍັງຜ່ານບໍ່ໄດ້ ຈິ່ງແຈ້ງເຕືອນທຸກທ່ານ ທີ່ຈະຜ່ານທາງເສັ້ນນີ້ ໃຫ້ໃຊ້ທາງອື່ນກ່ອນ.