ດ່ວນ! ເປີດເຝິກອົບຮົມຄັດເລືອກນັກກິລາ Motor Sport ຮຸ້ນເຍົາອະຊົນ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 18ປີ

ເປີດເຝິກອົບຮົມຄັດເລືອກນັກກິລາ Motor Sport ຮຸ້ນເຍົາອະຊົນ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 18ປີ

*ເງື່ອນໄຂ:
1. ຮຽນທຸກໆວັນເສົາ 9:00-17:00.
2. ມີລົດເປັນຂອງຕົນເອງ.
3. ເປີດຮັບທຸກມື້ຈົນກວ່າຈະຄັດເລືອກໃດ້ຄົບ 45ຄົນ.
*ຮຽນຟຣີບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

*ຫມາຍເຫດ:
1. ລົງທະບຽນໃດ້ທີ່ສະຫນາມ VRC ເທົ່ານັ້ນ.
2.ບໍ່ຈຳກັດປະເພດລົດ.
3.ນັກກິລາທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກແລ້ວ ທາງVRC Academy ຈະມີຊຸດ ມີລົດໃຫ້ຊ້ອມ ແລະ ແຂ່ງ.

*ເປີດລະດູການແຂ່ງຂັນຕົ້ນປີ 2019
ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ: 020 9999-5515 (ອ້າຍຍາ)