ແຈ້ງການມອດໄຟ 10-11/10/2018 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຈ້ງການມອດໄຟ

ວັນທີ່ 10/10/2018 ເຂດ ບ.ໜອງທາເໜືອ ມ.ຈັນທະບູລີ

ວັນທີ່ 11/10/2018 ເຂດ ບ.ຮ່ອງແກ ມ.ໄຊເສດຖາ