ແຈ້ງການມອດໄຟ ໃນວັນທີ 12, 13, 14 ແລະ 16/10/2018 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຈ້ງການມອດໄຟ ໃນວັນທີ 12, 13, 14 ແລະ 16/10/2018