ຮູ້ໄວ້ຈະປອດໄພ! ຄວາມຮູ້ບາງດ້ານກ່ຽວກັບສື່ແບບໃໝ່ (ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ)

ຜູ້ນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍເຫັນວ່າມີຕົວເລກນັບມື້ສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຕົວຢ່າງໃນປະເທດສິງກະໂປ ສະຖິຕິປີ 2017 ມີຜູ້ນໍາໃຊ້ຢູທູບ Youtube ແມ່ນສູງກວ່າໝູ່ (79%) ຮອງລົງມາແມ່ນເຟດບຸກ Facebook (72%) ແລະ ການນໍາໃຊ້ທາງວອດແອັບ Whatsap (67%) ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນສື່ສັງຄົມອອນລາຍແມ່ນເປັນແຫຼ່ງຂ່າວສານທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ໃນແຕ່ລະວັນມີຜູ້ອ່ານຂ່າວທາງສື່ອອນລາຍເຖິງ 91%.

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມໃນການບໍລິໂພກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສື່ອອນລາຍເຊັ່ນວ່າ:

 • 1) ຕ້ອງຮູ້ຈັກ ຫຼື ເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ອື່ນ (ຫ້າມປະພຶດກັບຄົນອື່ນໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອົງບໍ່ຕ້ອງການເຊັ່ນດຽວກັນ).
 • 2) ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ (ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ຕໍ່ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ).
 • 3) ມີຄວາມເຄົາລົບ (ມີຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ຄົນອື່ນ).
 • 4) ມີຄວາມຊື່ສັດ (ຖ້າວ່າຂໍ້ມູນຂ່າວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແມ່ນຫ້າມເຜີຍແຜ່).
 • 5) ສະໜັບສະໜູນສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ (ສົ່ງເສີມເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານໃນທາງບວກ).
 • 6) ມີໄຫວພິບ ແລະ ສາມາດຈໍາແນກໄດ້ (ຮູ້ຈັກຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຖືກ ແລະ ຜິດ).

ນອກຈາກນີ້, ຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຕົ້ນພາກສ່ວນ ການສຶກສາ, ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ລວມໄປເຖິງການຮ່ວມມືກັບເຈົ້າຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ເຟດບຸກເພື່ອກວດແກ້ຂ່າວສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ວິທີປ້ອງກັນຕົນເອງໃນການນໍາໃຊ້ອອນລາຍຄື:

 • 1) ລະມັດລະວັງໃນການປັບປ່ຽນສະຖານະພາບຕົນເອງ.
 • 2) ຫ້າມເປີດເຜີຍທີ່ຕັ້ງຂອງຕົນເອງ.
 • 3) ມີລະຫັດທີ່ຍາກຕໍ່ການເດົາຖືກ.
 • 4) ຫຼິກລ່ຽງການໂພດແຜນການເດີນທາງທີ່ຊັດເຈນ.
 • 5) ມີການຄວບຄຸມຕົນເອງສູງ.
 • 6) ມີການເລືອກເຟັ້ນໃນການປັບປ່ຽນສະຖານະພາບຕົນເອງ.

ການພົວພັນທາງອອນລາຍເປັນການພົວພັນລະຫວ່າງບຸກຄົນໃນການພົບປະກັນທາງອອນລາຍ ໂດຍຜ່ານລະບົບອິນເຕີເນັດ.

ການພົວພັນທາງອິນເຕີເນັດແມ່ນການສື່ສານທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ຫຼື ການບໍລິການທາງອອນລາຍ ແລະ ອາດເປັນການພົວພັນແບບບຸກຄົນ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນກັນມາກ່ອນ.

ສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການພົວພັນທາງອອນລາຍມີຄື:

 • 1) ພວກເຮົາສາມາດພົບປະບຸກຄົນ ໄດ້ກັບຄົນທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍໄດ້ຕິດຕໍ່ມາກ່ອນ.
 • 2) ພວກເຮົາສາມາດທົດລອງການສື່ສານໄດ້ຫຼາຍໆ ວິທີທາງ.
 • 3) ຖ້າວ່າເຮົາຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈ, ການປາກເວົ້າບໍ່ລ່ຽນໄຫຼ ເຊິ່ງມັນບໍ່ເປັນບັນຫາສໍາລັບການພົວພັນທາງ ອອນລາຍ ເພາະການພົວພັນທາງອອນລາຍນີ້ແມ່ນສາມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມໝັ້ນໃຈໄດ້.
 • 4) ພວກເຮົາສາມາດຄົ້ນແນວຄິດທີ່ຊັດເຈນກ່ອນຂຽນລົງໃນອອນລາຍໄດ້.
 • 5) ຖ້າວ່າເຮົາຂຽນໄດ້ດີ ພວກເຮົາກໍສາມາດສື່ສານຕົນເອງໃນໂລກອອນລາຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ຜົນເສຍຂອງການພົວພັນທາງອອນລາຍມີຄື:

 • 1) ພວກເຮົາສາມາດຕົວະໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເຕືອນລວງໜ້າກ່ອນ.
 • 2) ມັນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດໃນການຂີດຂຽນ ທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບສິ່ງທີ່ຕົນເອງເວົ້າ ຫຼື ສິ່ງທີ່ໝາຍເຖິງ.
 • 3) ຫຼາຍຄົນສາມາດສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຕົນເອງໄດ້ດີກວ່າ ການຂຽນ.
 • 4) ການໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍສັນຍາລັກສາມາດຊ່ວຍບົ່ງບອກຄວາມໝາຍອັນໃດອັນໜຶງເທົ່ານັ້ນ.
 • 5) ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ກວດກາຈົນໝົດທຸກອັນໄດ້ຕະຫຼອດ.

ນອກຈາກນີ້, ຄວາມສ່ຽງຂອງການພົວພັນທາງອອນລາຍມີຄື: ກະທໍາແທນບຸກຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງຕົນເອງ ໂດຍການໂພດຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ມີເລ່ກົນ ໂດຍໃຊ້ຊື່ແທນຂອງຄົນອື່ນ ເພື່ອລັກເອົາຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໄດ້

ການຫຼອກຫຼວງໃນລະບົບຄອມພິມເຕີ ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ໂດຍຜ່ານແອັບ, ຂໍ້ຄວາມ, ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຫຼື ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ທີ່ຜູ້ຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ແລະ ແລກປ່ຽນເນື້ອຫາຕ່າງໆ. ນອກຈາກນີ້, ລວມມີການສົ່ງ, ການໂພດ, ການແລກປ່ຽນຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ, ອັນຕະລາຍ, ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ລວມເຖິງຂໍ້ຄວາມທີ່ໝາຍເຖິງບຸກຄົນອື່ນ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍມີຄື:

 • 1) ຄົ້ນຫາຄວາມຈິງ (ເລືອກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືທີ່ສຸດ, ອ່ານຫົວຂໍ້ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມກ່ອນແຊ ຫຼື ໄລ ແລະ ຫຼິກລຽງການແຊຂ່າວທີ່ໄດ້ຍິນເລົ່າມາ).
 • 2) ສາມາດກວດຂໍ້ມູນໄດ້ ແລະ ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ (ເຄົາລົບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄົນອື່ນ, ຫ້າມສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ໜ້າລັງກຽດ, ໃຫ້ຄໍາຍ້ອງຍໍອັນໃດທີ່ຖືກຕ້ອງ).
 • 3) ຫຼິກລຽງສິ່ງທີ່ຜິດພາດ (ເຄົາລົບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນອື່ນ, ຫ້າມສົ່ງ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຄວາມທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກຽດຊັງ.

 

 

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວສັງລວມຈາກການ ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ ກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສື່ມວນຊົນສໍາລັບໄວໜຸ່ມ (ASEAN-Japan Forum on Media and Information Literacy for the Youth) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-21 ມີນາ 2018 ທີ່ມະນີລາ ປະເທດຟີລິບປິນ.

ສັງລວມໂດຍ:

 • 1) ທ່ານ ພູວັນ ຈັນທະມີໄຊ, ວິຊາການ ກົມສື່ມວນຊົນ.
 • 2) ທ່ານ ພອນປະດິດ ວັດທະນານົນ, ວິຊາການ ກົມສື່ມວນຊົນ.
 • 3) ທ່ານ ລິທິພົນ ພັນທະມາລີ, ວິຊາການ ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ.  

 

 

——–

ແນະນຳຄລິບຊີວິດຈິງ ຈາກນັກປັ່ນແຂນດຽວ ທີ່ຈະຊ່ວຍປຸກແຮງບັນດານໃຈແກ່ທ່ານ

ລາຍການ ດິບ EP:1 ວິລະພອນ ພຸດທະວົງໄຊ ,ນັກກິລາປັ່ນລົດຖີບທີມຊາດລາວ

ສາລະຄະດີ ຊີວິດ ເຕັມຮູບແບບ ລາຍການທຳອິດຂອງ ທີມງານໂທລະໂຄ່ງ ທີ່ ດິບ ບໍ່ຕ້ອງປຸງແຕ່ງ ເຊິ່ງທ່ານຈະຮູ້ຈັກບົດຮຽນຊີວິດຂອງຄົນທຳມະດາ ແຕ່ຟັງດີໆ ເຂົາເຫລົ່ານັ້ນມີບົດຮຽນອັນມີຄ່າ ທີ່ເຮົາເອົາໄປໃຊໄດ້ໃນການດຳລົງຊີວິດEP:1 ນີ້ ນຳສະເຫນີເລື່ອງຊີວີດ ດິບໆຂອງວິລະພອນ ພຸດທະວົງໄຊ ນັກກິລາປັ່ນລົດຖີບ ພິການແຂນ ທີມຊາດລາວຄົນທີ່ເກີດມາດ້ວຍຄວາມພິການກໍເປັນສິ່ງທີ່ບັນທອນໃຈໃນການດຳລົງຊີວິດພໍສົມຄວນ ແຕ່ຫາກເກີດມາຄົບສົມບູນຮ່າງກາຍແຂງແຮງເປັນນັກກິລາ ແລ້ວຊໍ້າພັດມາພົບຊະຕາພາໃຫ້ເສຍສ່ວນສຳຄັນໄປ ທ່ານລອງຄິດເບິ່ງວ່າຈະຕ້ອງໃຊ້ແຮງໃຈສໍ່າໃດເພື່ອລຸກຂຶ້ນມາໃຊ້ຊິວິດຢ່າງມີຄວາມສຸກຄັດດິບໆຈາກການສົນທະນາ2ຊົ່ວໂມງກັບບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສຸກຢູ່ກັບປັນຫາຢ່າງເຂົ້າໃຈ ແລະບໍ່ຍອມແພ້ໃນອຸປະສັກທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຕົນເອງສະໜັບສະໜູນ ແຮງບັນດານໃຈໂດຍ: ຕະຫລາດໄຮ່ຄຳ ຕະຫລາດສິນຄ້າກະສິກຳລາຄາຖືກ#ແຊລ໌ສູ່ສັງຄົມເພື່ອແບ່ງປັນບົດຮຽນ #ປັ່ນລີດຖີບ#ດິບ #ລູກຫລານຜູ້ຂີ່ລົດໄວຄວນເບິ່ງ #ເດັກຕິດເກມ #ບານບ້ວງ #ໂທລະໂຄ່ງ #ຕັດສຸດຍາກ #ຢາກໃຫ້ເບິ່ງ #ສົ່ງເສີມສັງຄົມ#ແຮງບັນດານໃຈ #ສາລະຄະດີຊີວິດຂອງຄົນລາວ#ຕະຫລາດໄຮ່ຄຳ

Posted by ດິບ on Tuesday, May 1, 2018

——————————————
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດໂປຣພິເສດຂອງ KIA

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດໂປຣພິເສດຂອງ Hyundai