ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຮອບສ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງຄົບຮອບ15ປີ

0
295

ເຊົ້າວັນທີ04 ພະຈິກ 2018 ພິທີໃສ່ບາດ ຂອງຄະນະອາຈານແລະນັກສຶກສາ ເພື່ອ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນຄົບຮອບສ້າງຕັ້ງມະຫາ

ວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ຄົບຮອບ 15 ປີ. ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ຫຼວງພະບາງ