ຄວາມກ້າໃນການເຮັດທຸລະກິດ!!!

0
188

ຂາດເງິນທຶນ, ຂາດທັກສະພິເສດ ຫຼື ຂາດຄົນຮູ້ຈັກ? ມັນເປັນພຽງຄວາມຢ້ານໃນການລົງມືເຮັດທຸລະກິດ. ໃນເວລາສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດໄໝ່ ຫຼາຍໆຄົນຈະຮັບຮູ້ວ່າ ມັນມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ ຈະລົ້ມລະລາຍ ແລະ ມີຫຼາຍອັນຍັງຂາດເຂີນໂດຍສະເພາະເງິນທຶນ, ຈະສຳເລັດຫຼື ບໍ່. ແນ່ນອນການເງິນກໍ່ເປັນປັດໃຈ ແຕ່ສິ່ງທີ່ຕັດສິນແມ່ນຄວາມຕັ້ງໃຈຫຼາຍເທົ່າໃດທີ່ຈະຜ່ານຜ່າ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການລົງທຶນນ້ອຍໆ ຫຼື ຫຼາຍພັນລ້ານດອນລ້າ, ຜູ້ປະກອບການຢາກໃຫ້ທຸລະກິດມີກຳໄລ ແຕ່ຄວາມຢ້ານທີ່ແອບແຝງໃນຈິດໃຕ້ສຳນຶກມັນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ອາດສາມາດລົບລ້າງອອກໄດ້. ເພື່ອອອກຈາກຄວາມກັງວົນ ມີຫຼາຍບັນຫາ ທີ່ຜູ້ປະກອບການ ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໃຈ ແລະ ຫຼາຍໆບັນຫາມັກຈະມາກະທົບ ຈົນຄິດຫຼາຍນອນບໍ່ຫຼັບກໍ່ວ່າໄດ້.

ບັນຫາທີ່ມັກຄິດກໍ່ຄື: ຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ, ບັນຫາການແຂ່ງຂັນ, ການພັດທະນາສິນຄ້າ, ງົບປະມານບານປາຍ ແລະ ການໃຊ້ ຈ່າຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນຕອນຕົ້ນ ຈົນເກີນງົບປະມານທີ່ວາງໄວ້. ບາງຄົນຕ້ອງຕິດໜີ້ພີ່ນ້ອງ, ທະນາຄານ ເພື່ອນຳເງິນມາໜູນທຸລະກິດ.

ຄວາມຢ້ານໄດ້ກາຍເປັນ ສິ່ງກີດຂວງອັນສຳຄັນໃນຊ່ວງດຳເນີນທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະໃນຕອນຕົ້ນ. ມັນຈະເປັນພາບຫຼອກຫຼອນ ໃນຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ. ການຫຼີກລ່ຽງຄວາມຢ້ານຈິ່ງເປັນບັນຫາສຳຄັນ ໃນການກ້າວເຂົ້າສູ່ຄວາມສຳເລັດ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງບໍລິສັດ. ຄວາມຢ້ານຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນກໍ່ ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊັ່ນ: ບາງຄົນກໍ່ຢ້ານ ບໍ່ມີເງິນໜູນວຽນພຽງພໍ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຊ່ວງທຳອິດ, ຫຼື ເພື່ອນຮ່ວມທຸລະກິດທີ່ທຸ້ມເທ ແລະ ໄວ້ໃຈ.

ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ສາມາດຢູ່ເໜືອຄວາມຢ້ານທີ່ສາມາດເກີດຂື້ນ ຈົນເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ບໍ່ສາມາດດຳເນີນວຽກງານຈົນສຳເລັດຜົນ. ຄຳແນະນຳຕໍ່ໄປນີ້ເປັນເຄັດລັບ ທີ່ຜູ້ປະກອບການ ຫຼາຍໆຄົນ ໃຊ້, ທ່ານ ອາດສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ກັບຕົວຂອງທ່ານເອງ.

1. ຍອມຮັບວ່າ “ການລົ້ມລະລາຍ ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ທຸກໆເວລາ”

ແນ່ນອນ ທຸກຄົນຫວັງທີ່ຈະໃຫ້ການລົງທຶນໄດ້ຜົນກຳໄລກັບຄືນມາ, ແທນທີ່ຈະຢ້ານການຂາດທຶນ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍ ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດຄວນຍອມຮັບວ່າ ທຸກຢ່າງເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ. ການປະຕິບັດວຽກງານດ້ານເຕັກນິກ ບວກກັບການຕັດສິນໃຈທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ການເຮັດວຽກເຕັມທີ່ຕ່າງຫາກເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ມຸ້ງໜັ້ນ. ໃຫ້ແຕ່ລະມື້ຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດ ເປັນການສ້າງຄວາມຜິດພາດ ແລະ ຮຽນຮູ້ຈາກສິ່ງນັ້ນໄປເລີ້ຍໆ.

2. ສ້າງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະແຈ້ງ

ການມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະແຈ້ງຈະເຮັດໃຫ້ ຜູ້ປະກອບການຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ບັນດາເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ ຢາກໄດ້ໃນນັ້ນ ສາມາດບັນລຸໄດ້ຫຼາຍປານໃດ. ການມີເປົ້າໝາຍທີ່ແນ່ນອນ ຈະເປັນການສ້າງບົດທົດສອບຄວາມສາມາດ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຫ້າວຫັນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໃນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ. ທ່ານຄວນຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃນຫຼາຍໆຂົງເຂດໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ພ້ອມທັງໄລຍະເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ.

3. ທ່ານຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໝົດທຸກຢ່າງ

ທ່ານອາດມີຫຼາຍໆສິ່ງຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃນຕອນຕົ້ນ ແລະ ມີຫຼາຍຢ່າງທາງທຸລະກິດຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ເຊັ່ນ: ກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການຂາຍ ອາດມີຫຼາຍຮູບແບບທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຮູ້ຈັກສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຂອງບໍລິສັດ. ການຄັດເລືອກໜ່ວຍງານ ຫຼື ພະນັກງານຊ່ຽວຊານດ້ານວຽກງານການຕະຫຼາດ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ ແລະ ເໜາະສົມກັບສະພາບການເງິນຂອງບໍລິສັດຂອງຕົນເອງຈະເຮັດໃຫ້ ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດບໍ່ຕ້ອງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ໃຊ້ເວລາໃນການປະຕິບັດຕົວຈິ່ງເປັນໄລຍະເວລາອັນຍາວນານ ເຊັ່ນ: ສົ່ງບັດເຊີນເປີດງານບໍລິສັດ.

4. ລົງມືເຮັດ

ພຽງແຕ່ລົງມືເຮັດຕົວຈິງ ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດ ກ້າວເຂົ້າສູ່ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້. ທ່ານຕ້ອງໄດ້ແບ່ງຄວາມຄິດນ້ອຍ ແລະ ໃຫຍ່ ແລ້ວແຕກມັນອອກມາເປັນກິດຈະກຳພ້ອມທັງບາດກ້າວ, ແລະ ຕັ້ງໜັ້ນໃນການເຮັດແນວໃດໃຫ້ມັນເກີດຂື້ນມາ ຕາມຄວາມຄິດທີ່ຕັ້ງໄວ້.

ໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນເຮັດກິດຈະກຳໃດໆກໍ່ຕາມ, ຄວາມຜິດພາດມັກຈະເກີດຂື້ນ ພວກທ່ານຕ້ອງ ຍອມຮັບວ່າ ມັນເປັນເລື່ອງທຳມະດາ. ສິ່ງນີ້ມັນເປັນບາດກ້າວສຳຄັນ ເພາະມັນເປັນໂອກາດຮຽນຮູ້ ແລະ ຊອກຫາຫົນທາງດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສ້າງມັນຂື້ນມາ. ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີສູດສຳເລັດໃດໆສາມາດເຮັດຄືກັນໄດ້, ມັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດຂື້ນມາດ້ວຍປະສົບການຂອງໃຜມັນ.

ໃນເມື່ອທ່ານຮູ້ດີວ່າ ສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍທີ່ສຸດສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ ກັບບໍລິສັດຂອງທ່ານກໍ່ຄືການລົ້ມລະລາຍ, ເມື່ອຮູ້ແນວນັ້ນແລ້ວກໍ່ບໍ່ຄວນຢ້ານອີກຕໍ່ໄປ. ການລົ້ມລະລາຍມີໄດ້ກັບຜູ້ປະກອບການທຸກໆຄົນ, ແລະ ຫຼາຍໆ ຄົນບໍ່ໄດ້ຖືວ່າການລົ້ມລະລາຍເປັນຈຸດຈົບຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດ ແຕ່ພວກເພີ່ນຖືເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການວິວັດໄປຫາສິ່ງໃໝ່.