ເຈົ້າແຂວງຈໍາປາສັກ ຍົກເລີກ ການຕັດເງິນ ພະນັກງານ ເພື່ອສະຫຼອງ ວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບແລ້ວ! ຊົມເຊີຍ

ຈາກກໍລະນີ ທີ່ເຈົ້າແຂວງຈໍາປາສັກ ອອກຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 1206/ຈຂ.ຈສ ລົງວົນທີ 22 ພະຈິກ 2018. ເພື່ອຕັດເງິນເດືອນ ພະນັກງານກົມກອງທະຫານຕໍາຫຼວດ ເພື່ອຈະໄປຈັດງານສະຫຼອງ ວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບຄົບຮອບ 70 ປີ. ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ກາຍເປັນ ບັນຫາ ທີ່ວິພາກວິຈານ ເພາະເປັນການຄັດກັບນະໂຍບາຍ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີີ ໃນການປະຢັດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ການຕັດເງິນເດືອນພະນັກງານ ທີ່ມີໜ້ອຍຢູ່ແລ້ວ ກໍ່ຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ.

ຮອດວັນທີ 30 ພະຈິກ 2018 ເຈົ້າແຂວງໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 1264/ຈຂ.ຈສ ເພື່ອລົບລ້າງແຈ້ງການ ເລກທີ 1206/ຈຂ.ຈສ ລົງວົນທີ 22 ພະຈິກ 2018

 

ແຈ້ງການກ່ອນໜ້ານີ້