ຂໍຊົມເຊີຍສິດເກົ່າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນສັນຕິພາບສົກຮຽນ1999&2000 ແລະ ສິດເກົ່າຮ.ຮອຸດົມຫຼວງພະບາງ1981&1984

0
94

ການຊ່ວຍເຫລືອ-ເດັກນັກຮຽນ ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ+ມັດທະຍົມ ບ້ານແດນສະຫວ່າງ

ສຳເລັດໄປດ້ວຍດີ ເຊຶ່ງໄດ້ທຶນສົມທົບມາຈາກພາກສ່ວນ: 1-ສິດເກົ່າຮຮມັດທະຍົມສົມບູນສັນຕິພາບ(ສົກຮຽນ 1999-2000),ແລະສິດເກົ່າຮຮອຸດົມຫລວງພະບາງ(ສົກຮຽນ 1981-1984) ລວມມີເສື້ອກັນໜາວຈຳນວນ 68ຜືນ+ປື້ມ460ຫົວ+ບິກ550ກ້ານ

ລະພິເສດແມ່ນສົ້ງຊ້ອນໃນເດັກນ້ອຍ ຈາກທ່ານນາງສ້ອຍຟ້າດາລາລອຍ (ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ) ຈຳນວນ 90ຜືນ ຂອບໃຈນຳນ້ຳໃຈທຸກທ່ານ ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານຈົ່ງໂຊກດີແຂງແຮງ ຕະຫລອດໄປ