ລຳໄສ້ຮົ່ວ ແມ່ນອາການທີ່ແຊນເນື້ອເຍື່ອຜິວໜັງລຳໄສ້ອັກເສບບວມໃຄ່ ເຮັດໃຫ້ເກີດຊ່ອງວ່າງລະຫ່ວາງແຊນຢູ່ພາກສ່ວນ ຂອງສານພິດ ແລະ ອາຫານທີ່ຍ່ອຍບໍ່ສຳເລັດສົມບູນທີ່ກຽມສົ່ງໄປທາງລຳໄສ້ ເພື່ອລຳລຽງຂັບຖ່າຍອອກໄປຈາກຮ່າງກາຍ ສາ ມາດລອດເຂົ້າໄປສູ່ລະບົບໄຫລວຽນເລືອດໃນຮ່າງກາຍໄດ້ ເຮັດໃຫ້ເປັນສາເຫດຂອງອາການອັກເສບໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ຮ່າງກາຍຕາມມາໄດ້.

ສາເຫດຂອງລຳໄສ້ຮົ່ວ: ບໍ່ທັນຮູ້ສາເຫດທີ່ຈະແຈ້ງຂອງລຳໄສ້ຮົ່ວ, ແຕ່ມີປັດໄຈຫລາຍປະການທີ່ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃຫ້ເກີດອາການລຳໄສ້ຮົ່ວ ໄດ້ແກ່:

– ຄວາມເຄັ່ງຄຽດສະສົມ.

– ນອນຫລັບພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ.

– ກິນອາຫານປະເພດນົມ ແລະ ນຳ້ຕານຫລາຍເກີນໄປ.

– ກິນອາຫານທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງກລູເຕນ (ສຳລັບຄົນທີ່ໄວຕໍ່ກລູເຕນຢູ່ແລ້ວ).

– ສູບຢາ.

– ດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ.

– ລຳໄສ້ອັກເສບຈາກຜົນຂ້າງຄຽງຂອງຢາປົວພະຍາດ ຫລື ຢາກຸ່ມ NSAIDS ທີ່ກິນຢູ່ເປັນປະຈຳ.

ອາການຂອງລຳໄສ້ຮົ່ວມີສັນຍານອັນຕະລາຍດັ່ງນີ້:

– ມີແກ໊ສໃນກະເພາະອາຫານຫລາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກອຶດອັດແໜ້ນທ້ອງ, ຍື່ງທ້ອງ, ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ, ເຈັບທ້ອງ, ຍ້ອນມີແກ໊ສຫລາຍເກີນໄປ.

– ເມື່ອຍ ຫລື ອ່ອນເພຍງ່າຍ ໂດຍທີ່ນອນຫລັບພັກຜ່ອນຢ່າງພຽງພໍ.

– ມື-ຕີນເຢັນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິໃດໆຂອງພະຍາດຕ່ອມບໍ່ມີທໍ່ອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ໄທຣອຍ.

– ເຈັບຫົວ ຫລື ປວດຕາມຂໍ້ໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ.

– ມີອາການແພ້ອາຫານແຝງ (ບໍ່ໄດ້ມີອາການແພ້ອາຫານຫລັງກິນທັນທີ ເຊັ່ນ: ອາດຮູ້ສຶກຍື່ງທ້ອງ, ແໜ້ນທ້ອງ, ອ່ອນເພຍ ຫລື ມີອາການຄັນຫລັງຈາກກິນອາຫານບາງປະເພດໄປຈັກໄລຍະໜຶ່ງ).

– ນຳ້ໜັກຂຶ້ນງ່າຍຜິດປົກກະຕິ.

– ມີຕຸ່ມຜື່ນ ຫລື ສິວຂຶ້ນຊຳ້ເຮື້ອ ປິ່ນປົວບໍ່ເຊົາ ເປັນຕົ້ນ.

ທັງນີ້ ການຈະຮູ້ວ່າເຮົາມີອາການລຳໄສ້ຮົ່ວຫລືບໍ່ ຕ້ອງໃຫ້ແພດເປັນຜູ້ກວດຮ່າງກາຍ ແລະ ສອບຖາມປະຫວັດຢ່າງລະອຽດ.
ການປິ່ນປົວອາການລຳໄສ້ຮົ່ວ ມີດັ່ງນີ້:

– ແພດອາດພິຈາລະນາໃຫ້ໃຊ້ເອັນໄຊຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ.

– ໃຫ້ກິນວິຕາມິນ ແລະ ກົດອະມິໂນທີ່ຊ່ວຍຟື້ນຟູເນື້ອເຍື່ອລຳໄສ້ໃຫ້ແຂງແຮງ.

– ໃຫ້ກິນຈຸລິນຊີໂພຣໄບໂອຕິກທີ່ຊ່ວຍປັບຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃນການເຮັດວຽກຂອງລຳໄສ້.

– ຫລຸດການກິນຢາບາງຊະນິດທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງລຳໄສ້.

– ຫລຸດຄວາມເຄັ່ງຄຽດ ໂດຍການເຮັດກິດຈະກຳທີ່ມັກເພື່ອເປັນການຜ່ອນຄາຍ.

– ແພດອາດແນະນຳການປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳໃນການ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here