ປະຕິບັດແລ້ວ! ແຈ້ງການຫລຸດລາຄາໄຟຟ້າແກ່ຂະແໜງຊົນລະປະທານ ແລະ ລ້ຽງສັດ

ລັດຖະບານໄດ້ອອກແຈ້ງການຫລຸດລາຄາໄຟຟ້າແກ່ຂະແໜງຊົນລະປະທານ ແລະ ລ້ຽງສັດ