ສັນຍານເຕືອນວ່າຮ່າງກາຍກໍາລັງອ່ອນແອ…

0
165

ທ່ານຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າສຸຂະພາບບໍ່ດີບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍເທົ່ານັ້ນ ເພາະຮ່າງກາຍຂອງເຮົານັ້ນຈະ ສະແດງອອກໄດ້ໃນຫລາກຫລາຍຮູບແບບ ຈົນບາງເທື່ອເຮົາອາດຈະຍັງບໍ່ໄດ້ຄິດເລີຍວ່າຕອນນີ້ສຸຂະພາບເຮົາອ່ອນແອແລ້ວ ສະນັ້ນ ທຸກຄົນກໍ່ຄວນຫັນມາສົນໃຈສຸຂະພາບຂອງໂຕເອງນຳ ໂດຍການລອງສັງເກດສັນຍານເຕືອນເຫລົ່ານີ້ໄດ້ເລີຍ.

1.ນອນຫລັບຍາກ: ການນອນຫລັບຍາກເປັນປະຈຳ ຫລື ຕໍ່ເນື່ອງກັນຫລາຍໆຄືນ ຄົນເປັນພະຍາດເບົາຫວານກໍ່ຈະມີການນອນບໍ່ຫລັບ, ສັບສົນກະວົນກະວາຍແບບນີ້ຄືກັນ.

2.ຜິວໜັງແຫ້ງຫຍາບ: ຜິວໜັງບໍ່ງາມ, ມີຮອຍຫ່ຽວ, ແຫ້ງຫຍາບ ມັກເປັນເມັນ ຫລື ຈຸດດ່າງດຳງ່າຍ, ເປັນຕຸ່ມຜື່ນງ່າຍ, ຜົມບໍ່ງາມ, ຜົມຫລົ່ນ ຍ້ອນຮ່າງກາຍຂາດສານອາຫານຈຳພວກວິຕາມິນອີ.

3.ເຈັບຫົວບໍ່ມີສາເຫດ: ເຈັບຫົວຕະຫລອດ, ການນອນບໍ່ພໍກໍ່ອາດຈະມີອາການເຈັບຫົວໄດ້ ຢ່າເມີນເສີຍ ຄວນສັງເກດໂຕເອງວ່າເຈັບຫົວເລື້ອຍໆຫລືບໍ່, ມີອາການຂ້າງຄຽງອື່ນໆຫລືບໍ່ ເຊັ່ນ: ໜ້າມືດເປັນວິນ, ປວດຮາກ ເພາະອາການເຈັບຫົວອາດເປັນສັນຍານເຕືອນພະຍາດຮ້າຍທີ່ອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໄດ້ຫລາຍພະຍາດ.

4.ໂຕເຫລືອງຈືດ: ມີອາການໂຕເຫລືອງ, ຕາເຫລືອງ ອາດເປັນພະຍາດຕັບອັກເສບ ຫລື ດີຊ່ານ ຕ້ອງຮູ້ຈັກສັງເກດ ແລະ ຟ້າວໄປໂຮງໝໍເພື່ອຮັບການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວໂດຍໄວ.

5.ເຈັບທ້ອງ ຫລື ຖອກທ້ອງງ່າຍ: ຖ້າທ່ານຖອກທ້ອງ ຫລື ຖ່າຍຍາກເປັນປະຈຳ ລະບົບຂັບຖ່າຍບໍ່ປົກກະຕິ, ກິນຫຍັງກໍ່ເຈັບ ທ້ອງ, ກິນອາຫານຕາມປົກກະຕິ ແຕ່ຕອນເຊົ້າກໍ່ບໍ່ຂັບຖ່າຍ ຖ້າມີອາການແບບນີ້ ຢ່າຄິດວ່າທຳມະດາ ເພາະທ່ານອາດເປັນພະຍາດກ່ຽວກັບລຳໄສ້ ຫລື ພະຍາດໝາກໄຂ່ຫລັງໄດ້.

6.ໝຸດໝັດ,ໃຈຮ້າຍງ່າຍ: ຄຽດງ່າຍ, ໃຈຮ້າຍງ່າຍ, ອາລົມຮ້ອນໄວ, ຄິດຫລາຍ, ກັງວົນ, ສັບສົນກະວົນກະວາຍ ອາດຈະເກີດຈາກການຂາດສານອາຫານທີ່ສະໝອງຕ້ອງການ.

7.ວິນຫົວໜ້າມືດເປັນວິນ: ມີອາການວິນຫົວ ຫລື ໜ້າມືດຄືຈະເປັນວິນຕະຫລອດ ອາການນີ້ອາດບົ່ງບອກເຖິງອາການເຈັບປ່ວຍບາງຢ່າງ ແລະ ຍັງໝາຍເຖິງສຸຂະພາບທີ່ອ່ອນແອຍ້ອນອອກກຳລັງໜ້ອຍນຳອີກ.

8.ເບື່ອອາຫານ: ຖ້າມີອາການເບື່ອອາຫານ ອາດເປັນສັນຍານພະຍາດຕັບ, ວັນນະໂລກ ຫລື ກຳລັງຈະນຳໄປສູ່ການເຈັບປ່ວຍໄດ້ ເພາະຮ່າງກາຍອ່ອນແອ ແລະ ບໍ່ມີພູມຕ້ານທານ.

9.ນ້ຳໜັກບໍ່ຄົງທີ່: ນ້ຳໜັກເພີ່ມ – ຫລຸດລົງຢ່າງໄວວາຜິດປົກກະຕິ ສັນຍານນີ້ອາດບອກເຖິງພະຍາດຕ່າງໆໄດ້ ເຊັ່ນ: ພະຍາດຕ່ອມໄທຣອຍ, ພະຍາດກ່ຽວກັບໝາກໄຂ່ຫລັງ ຫລື ພະຍາດມະເຮັງບາງຊະນິດ.

10ອ່ອນເພຍງ່າຍ: ອາການອ່ອນເພຍງ່າຍ, ບໍ່ມີກຳລັງວັງຊາ, ມືສັ່ນ, ມີອາການປ່ຽນແປງງ່າຍອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າຕ່ອມໄທຣອຍຜິດປົກກະຕິ.
ຂອບໃຈທີມາ:www.kidteung.com