ກະຊວງການເງິນ ອອກຄໍາແນະນໍາ ເບີກຈ່າຍເງິນ ແກ່ລັດຖະກອນ ຜ່ານ ລະບົບທະນາຄານ

ກະຊວງການເງິນ ອອກຄໍາແນະນໍາ ເບີກຈ່າຍເງິນ ແກ່ລັດຖະກອນ ຜ່ານ ລະບົບທະນາຄານ