ສວລ ເຕືອນພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍກຳລັງເລີ່ມເກີດຂຶ້ນຫຼາຍໃຫ້ເພີ່ມຄວາມລະວັງ ແລະ ປ້ອງກັນ

ສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາ ( ສວລ ) ແມ່ນການຈັດຕັ້ງດ້ານວິຊາການຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກຂອງກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ໂດຍເສີມສ້າງງານສາທາລະນະສຸກໃນ ສປປ ລາວ ທາງດ້ານຄຸນນະພາບໃນການບໍລິການວຽກງານວິເຄາະການແພດ, ການເຝົ້າລະວັງ, ໂຕ້ຕອບພະຍາດລະບາດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

ໃນໄລຍະລະດູຝົນນີ້ ພະຍາດທີ່ມັກລະບາດກໍ່ຄືພະຍາດທີ່ມາພ້ອມລະດູຝົນແມ່ນພະຍາດໄຂ້ຍຸງ ເຊິ່ງຫາກທ່ານໃດຄິດວ່າມີ ຄວາມສ່ຽງເປັນໄຂ້ຍຸງລາຍ ເວລາໄປກວດຢູ່ໂຮງໝໍ ຫຼື ຄລີນິກຈະຕ້ອງໄດ້ກວດ 3 ພະຍາດ ຄື: ພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ, ພະຍາດຈີກູນຄຸນຢາ ແລະ ພະຍາດຊິກ້າ ຮ່ວມນຳ ເນື່ອງຈາກທັງ 3 ພະຍາດແມ່ນມີຍຸງເປັນພາຫະນຳເຊື້ອພະຍາດ ໄຂ້ຍຸງລາຍ ຈະມີ 3 ໄລຍະດັ່ງນີ້:

1 ໄຂ້ຍຸງລາຍບໍ່ມີອາການເຕືອນ ( Dengue without warning signs ):

ຄົນເຈັບທີ່ມີອາການໄຂ້ລະຫວ່າງ 2 – 7 ມື້ ແລະ ມີອາການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ປວດຮາກ/ຮາກ, ມີຜື່ນ, ເຈັບຫົວ, ປວດຕາມຕົນຕົວ ແລະ ຄໍ່.

2 ໄຂ້ຍຸງລາຍມີອາການເຕືອນ ( Dengue with warning signs ):

ບຸກຄົນທີ່ມີອາການໄຂ້ ແລະ ມີອາການດັ່ງນີ້: ປວດຮາກ/ຮາກ, ມີຜື່ນ, ເຈັບຫົວ, ປວດຕາມຕົນຕົວ ແລະ ຄໍ່. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີອາການເຈັບບໍລິເວນທ້ອງແຮ ແລະ ທ້ອງອ່ອນນຸ້ມແຕ່ຮູ້ສຶກເຈັບ, ມີອາການຮາກຕໍ່ເນື່ອງ, ມີອາການອັ່ງນ້ຳ, ມີເລືອດອອກຕາມເຍື່ອເມືອກ, ມີອາການງ້ວງຊຶມ ແລະ ກະວົນກະວາຍ.

3 ໄຂ້ຍຸງລາຍຮ້າຍແຮງ ( Severe dengue ):

ເພາະມີການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳປລາສະມາຢ່າງຮຸນແຮງ ເຊິ່ງຈະພາໃຫ້ມີອາການຊ໋ອກ, ມີອາການອັ່ງນ້ຳພ້ອມກັບລະບົບຫາຍໃຈຊຸດໂຊມ, ມີອາການເລືອດໄຫຼຢ່າງຮຸນແຮງ, ມີການແຕະຕ້ອງຮຸນແຮງເຖິງໜ້າທີ່ຂອງຕັບ, ລະບົບປະສາດສູນກາງເຮັດໃຫ້ເສຍສະຕິ, ຫົວໃຈ ແລະ ອະໄວຍະວະອື່ນໆ.

ນອກນີ້, ສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາ ( ສວລ ) ຈະມີ 6 ວຽກງານຍຸດທະສາດເພື່ອຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນໂດຍຊີ້ນຳທາງອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນທຸກຄົວເຮືອນໄດ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

1 ກວດເບິ່ງນ້ຳຂັງຢູ່ໃນເຮືອນຊານໃຫ້ຖອກຖິ້ມພ້ອມທັງນ້ຳຕີນຕູ້ຕ້ອງໝັ່ນປ່ຽນຖ່າຍ ຫຼື ໃສ່ເກືອ. ນອກນີ້, ກໍ່ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການໃນການປ່ຽນເປັນປະຈຳ, ທຳລາຍໂດຍການໃສ່ຢາຂ້າໜອນນ້ຳທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ເພິ່ນລົງມາແຈກຢາຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ການປະຕິບັດ 5 ປ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດ.

2 ເຮັດເປັນຂະບວນທົ່ວບ້ານໂດຍນຳພາປະຊາຊົນໃນການທຳລາຍໜອນນ້ຳ ຫຼື ແຫຼ່ງເພາະພັນຍຸງລາຍ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ຍຸງ.

3 ໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນຮ້າຍຂອງໄຂ້ຍຸງ, ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດຂອງຄອບຄົວແນວໃດ ໂດຍມີການໂຄສະນາໃຫ້ກວ້າງຂວາງຫຼາຍຂຶ້ນ.

4 ກໍລະນີເປັນໄຂ້ແນະນຳໃຫ້ໄປກວດຢູ່ໂຮງໝໍເພື່ອບົ່ງຊີ້ພະຍາດໃຫ້ຈະແຈ້ງ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຊື້ຢາມາກິນເອງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ໄປກວດຕາມຄລີນິກ.

5 ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງອຳນາດການປົກຄອງຂອງແຕ່ລະບ້ານ ແລະ ຖ້າແຂວງ, ເມືອງ ຫຼື ບ້ານໃດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຊີ້ນຳປະຊາຊົນໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນປະຕິບັດແມ່ນເປັນການດີໃນການປ້ອງກັນພະຍາດ.

6 ດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການເອົາຕົວຢ່າງເລືອດມາກວດ ຫຼື ວິເຄາະ.

ປະຊາຊົນ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ຄິດວ່າເປັນກໍລະນີກຸ່ມສ່ຽງເປັນພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ແນະນຳໃຫ້ໄປໂຮງໝໍເພື່ອກວດຫາສາເຫດຢ່າງດ່ວນເພື່ອຄວາມປອດໄພ ສາມາດໂທສາຍດ່ວນ 166 ໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ອື່ນໆ.