BCEL ມອບເງິນບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼືອເດັກກໍາພ້າບ້ານກໍໄຮ ເມືອງກວັນ ແຂວງຫົວພັນ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຕາງໜ້າແກ່ຜູ້ໃຈບຸນທີ່ໄດ້ຮ່ວມບໍລິຈາກເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ນ້ອງ ລີ ອາຍຸ 8 ປີ ເດັກກຳພ້າຂາດຜູ້ເບິ່ງແຍງ ຜ່ານ BCEL One Heart ຈໍານວນ 81 ທ່ານ ລວມມູນຄ່າ 5.109.000 ກີບ (ຫ້າລ້ານໜຶ່ງແສນເກົ້າພັນກີບຖ້ວນ) ເຊິ່ງໄດ້ຈັດພິທີມອບ ໃນວັນທີ 05/06/2018 ຢູ່ທີ່ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ ລາວ ມະຫາຊົນ ສາຂາຫົວພັນ ຕາງໜ້າຮັບໂດຍ ທ່ານ ນາງ ໝັ້ນ ເພັງຄະຕິຍະ ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງຫົວພັນ ແລະ ທ້າວ ບີຫວ່າງ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ.

ເງິນບໍລິຈາກດັ່ງກ່າວນີ້ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຈະສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການສ້ອມແປງເຮືອນຢູ່ທີ່ເປ່ເພ, ຊື້ອາຫານ, ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ນຳໃຊ້ເປັນທຶນການສຶກສາສ່ວນໜຶ່ງ ໃຫ້ກັບ ນ້ອງ ລີ. ພາຍຫຼັງຊື້ເຄື່ອງຂອງສໍາເລັດ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຈະສືບຕໍ່ເດີນທາງຫຼາຍກວ່າ 100 ກິໂລແມັດ ຕາມ ຫົນທາງທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນສະພາບເສັ້ນທາງຕັດຂາດ ເນື່ອງຈາກສະພາບອາກາດໃນໄລຍະນີ້.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງໂຄງການຈະນໍາເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ໄປເຖິງນ້ອງລີ ແລະ ອ້າຍອີກສອງຄົນຢ່າງແນ່ນອນ. ທີມງານ BCEL One Heart ຈະອັບເດດໃຫ້ສັງຄົມ ແລະ ຜູ້ບໍລິຈາກຮັບຊາບ ພາຍຫຼັງທີ່ ນ້ອງ ລີ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ.

BCEL One Heart ເປັນຜະລິດຕະພັນ ທີ່ ທຄຕລ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນວຽກ ງານຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ ການບໍລິຈາກກໍ່ງ່າຍ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຫຍຸ້ງຍາກໄດ້ຮັບການ ຊ່ວຍເຫຼືອຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ຜູ້ທີ່ບໍລິຈາກກໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າການບໍລິຈາກຂອງຕົນຈະເຖິງມືຜູ້ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍ ເຫຼືອແທ້.

ທ່ານກໍ່ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມແບ່ງປັນນໍ້າໃຈຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ຜ່ານ BCEL One Heart ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງໄດ້ BCEL One Heart ຫົວໃຈດວງດຽວກັນ (ສະດວກວ່ອງໄວໂປ່ງໃສ) ຂໍ້ມຸນເພີ່ມເຕີມ: Website: www.oneheart.la

ລາຍລະອຽດໂຄງການ: https://bcel.la:8094/projects/iqqubclj