ເຈົ້າເມືອງພູຄູນ ອອກຄຳສັ່ງປິດປ່າ ແລະ ຫ້າມຊື້ຂາຍ-ເຄືອນຍ້າຍໄມ້ທຸກຊະນິດ 

 

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ເຂົ້າສູ່ລະບຽບການ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ຊີວະນາໆພັນໃນລະດູການຂະຫຍາຍພັນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ໃນວັນທີ 6 ມີຖຸນາ 2018 ນີ້ ທ່ານເຈົ້າເມືອງພູຄູນ ໄດ້ອອກຄຳສັງປິດປ່າ ແລະ ຂໍ້ຫາມຕ່າງໆໃນຂອບເຂດພາຍໃນເມືອງພູຄູນຄື:

1. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນ, ທຸລະກິດມີການເກັບກູ້ໄມ້ທຸກຮູບແບບເຊັ່ນ: ໄມ້ກິ່ງງ່າ, ໄມ້ປີກ, ຕໍ້ໄມ້, ໄມ້ນອນຂອນຕາຍ ແລະ ອື່ນໆທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງເດັດຂາດ.
2. ຫ້າມຊື້ຂາຍ ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ທຸກປະເພດ, ທຸກຊະນິດຢ່າງເດັັດຂາດ.
3. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ລົດຊິ້ງ, ລົດບັນທຸກ ແລະ ລົດປະເພດອື່ນໆຕ່າງໄມ້ໃນເສັ້ນທາງຊົນນະບົດຢ່າງເດັດຂາດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງເປ່ເພໃນລະດູຝົນ.
4. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ການຈັດຕັ້ງບ້ານ, ປະຊາຊົນແຕ່ລະບ້ານພາຍໃນເມືອງ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດໄມ້ໃນການເກັບກູ້ ຊື້-ຂາຍ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ຢ່າງເດັດຂາດ 

ໝາຍເຫດ : ຖ້າບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ທຸລະກິດໃດ ຫາກລະເມີດຈະປະຕິບັດມາດຕະການຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເດັດຂາດ.

ທີ່ມາ: ຂ່າວສານເມືອງພູຄູນ ເມືອງພູຄູນ