ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຢາກໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດປັບປຸງຫຼາຍວຽກເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານຕົວຈິງ

https://www.facebook.com/1519334918377064/videos/1963422187301666/

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຢາກໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດປັບປຸງຫຼາຍວຽກເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານຕົວຈິງ