ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບ: ບົດລາຍງານສະພາບເສດຖະກິດໃນ ສປປ ລາວ

ນຄແນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2018 – ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2018 ຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນລະດັບ 6,7% ເຊິ່ງເຫັນວ່າຍັງຂະຫຍາຍຕົວສູງທຽບກັບປະເທດອື່ນໆໃນພາກພື້ນ, ແຕ່ກໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນຈັ່ງຫວະຊ້າລົງເມື່ອທຽບກັບອັດຕາການເຕີບໂຕໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ອີງຕາມ ບົດລາຍງານ ສະ ພາບເສດຖະກິດສໍາລັບ ສປປ ລາວ ຂອງທະນາຄານໂລກ ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃນມືນີ້ເຫັນວ່າ ຂະແໜງ ການທີ່ນໍາໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍເປັນຕົ້ນ ຂະແໜງການຜະລິດ ແລະ ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຄາດວ່າໄດ້ ຄ່ອຍໆ ປັບ ປຸງ ຂຶ້ນ ແລະ ຄາດ ວ່າ ຈະສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.

ໃນຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ການຜະລິດເຫັນວ່າຈະສືບຕໍ່ມີການສົ່ງອອກຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ໃນຂະນະທີ່ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຄາດວ່າຈະຟື້ນຕົວຈາກ ປີ ກາຍ. ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກກໍ່ມີການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍເຫັນ ວ່າ ໃນ ເບື້ອງ ງົບ ປະ ມານ ໄດ້ມີ ຄວາມ ພະ ຍາ ຍາມ ໃນ ການ ເກັບລາຍຮັບ ດີ ຂຶ້ນ, ຄວບ ຄຸມລາຍຈ່າຍ ແລະ ແກ້ໄຂໜີ້ທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ພ້ອມ ດຽວ ກັບ ກໍ່ປ່ອຍໃຫ້ ອັດ ຕາ ແລກ ປ່ ຽນ ເຫນັງ ຕີງ ໄດ້ ຫລາຍ ຂຶ້ນ ໃນ ກອບ. ສ່ວນອັດຕາເງິນເຟີ້ເຫັນວ່າຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ ປະມານ 2%, ແຕ່ກໍ່ເລີ່ມສູງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການຟື້ນຕົວຂອງລາຄານໍ້າມັນ.

ໃນໄລຍະກາງ, ສະພາບເສດຖະກິດເຫັນວ່າຈະຍັງຢູ່ໃນລະດັບດີຢູ່ ຖ້າຫາກວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າທາງດ້ານຄຸ້ມຄອງງົບປະມານເພື່ອ ຫລຸດ ຜ່ອນ ການ ຂາດ ດຸນ ແລະ ການ ຄຸ້ມ ຄອງໜີ້ສິນທີ່ປັບ ປຸງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໄປພ້ອມໆກັບການປະຕິຮູບແວດລ້ອມທາງດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ການມີມາດຕະການເພີ່ມຄວາມຄວາມສາມາດດ້ານ ການ ເງິນ ຂອງຂະແໜງພະລັງງານໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ພ້ອມນັ້ນ, ການສົ່ງເສີມພາກເອກະຊົນໃຫ້ມີຄວາມຟົດຟື້ນ ແລະ ການລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດນັ້ນ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕມີຄວາມຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ. ທ່ານ ນ.ວຽງສະໄໝ ສຣິດທິຣາດ, ຮັກສາການ ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການເຕີບໂຕທີ່ເຂັ້ມແຂງມາຕະຫຼອດໄລຍະສິບປີທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ. ພ້ອມນັ້ນ, ການປັບປຸງແວດລ້ອມທຸລະກິດ ກໍ່ຈະສາມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ ໂດຍບໍ່ເອື່ອຍອີງໃສ່ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຫລາຍ ເກີນ ໄປ, ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ໂອກາດໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງກະສິກໍາ, ການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າ ແລະ ການຜະລິດ ຈະເປັນທ່າແຮງໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກລົງໄດ້ຕື່ມອີກ”.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມ ສ່ຽງ ຍັງ ຄົງສູງ ຢູ່ ລວມ ທັງໃນທ້າຍປີ 2017, ເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານໜີ້ສິນພາກລັດທີ່ຢູ່ໃນລະດັບສູງຫຼາຍ ເຊິ່ງກວມປະມານ 61% ຂອງ GDP ແລະ ອັດ ຕາ ສ່ວນ ການ ກູ້ ຢືມທີ່ ມີ ເງື່ອນ ໄຂ ຜ່ອນ ຜັນ ຫນ້ອຍ ກໍ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ. ບາງ ພາກ ສ່ວນ ຂອງຂະແໜງ ການເງິນເຫັນວ່າຍັງມີ ຄວາມ ອ່ອນ ແອ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ມີການສະ ສົມຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມເດັດຂາດໃນການປະຕິບັດບາດກ້າວທີ່ຕິດພັນກັບວິໄນທາງດ້ານເງິນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄວນມີການພິຈາລະນາຄືນໃໝ່ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິຜົນທາງດ້ານລາຍຈ່າຍ.

ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ໄດ້ລວມເອົາການວິເຄາະຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພີ່ມຂອງການຜະລິດເຂົ້າໃນ ສປປ ລາວ. ເນື່ອງຈາກວ່າເຂົ້າຍັງເປັນພືດເສດຖະກິດຕົ້ນຕໍ ແລະ ຍັງເປັນແຫຼ່ງອາຫານທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ ສປປ ລາວ, ຜົນການວິເຄາະໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຊາວນາມີກໍາໄລຈາກການຜະລິດເຂົ້າຕໍ່າຫຼາຍໂດຍ ທຽບ ຖານ, ແຕ່ເວລາດຽວກັນ ຜູ້ບໍລິໂພກໃນລາວພັດໄດ້ຊື້ເຂົ້າໃນລາຄາສູງກວ່າໝູ່ຢູ່ໃນພາກພື້ນ. ຕົ້ນທຶນການຜະລິດທີ່ສູງຫຼາຍ ແລະ ຕ່ອງ ໂສ້ ການ ຈຳ ຫນ່າຍ ເຖິງ ລູກ ຄ້າ ຍັງຂາດປະສິດທິຜົນນັ້ນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມບໍ່ດຸ່ນດ່ຽງໃນຕ່ອງ ໂສ້ການ ຜະ ລິດ ແລະຈຳ ຫນ່າຍ ເຂົ້າ, ແຕ່ໃນການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງຊາວນາ ແລະ ໂຮງສີໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ພ້ອມທັງປັບປຸງລະບຽບການທາງດ້ານທຸລະກິດ, ໄປຄຽງຄູ່ກັນກັບການປັບປຸງການບໍລິການເພື່ອເພີ່ມທະວີການຜະລິດເຂົ້າເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ແລະ ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ. ການປະຕິບັດຄືດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ແລະ ເພີ່ມຄຸນນະພາບເຂົ້າໃຫ້ສູງຂຶ້ນໄດ້ ພ້ອມທັງແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆຂອງຂະແໜງການນີ້ໄດ້.

ບົດລາຍງານດ້ານເສດຖະກິດສໍາລັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນເຜີຍ ແຜ່ສອງຄັ້ງຕໍ່ປີ ໂດຍ ຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

ຕິດຕໍ່ຂໍຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່:

ຢູ່ ສປປ ລາວ: Hannah McDonald-Moniz, +856 20 2222 1330, hmcdonaldmoniz@worldbank.org

ຢູ່ ວໍຊິງຕັນ: In Washington: Dini Djalal +1 202 468-4442, ddjalal@worldbank.org

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່: www.worldbank.org/lao

Facebook: www.facebook.com/worldbanklaos

Twitter: www.twitter.com/wb_asiapacific

YouTube: www.youtube.com/worldbank