ຄຳມ່ວນ ປັກດຳເຂົ້ານາປີໄດ້ 5.575 ເຮັກຕາ

 

ຂະແໜງປູກຝັງທີ່ຂຶ້ນກັບ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລະດູ ການຜະລິດເຂົ້ານາປີນີ້ ທົ່ວ ແຂວງມີແຜນການສູ້ຊົນໃນ ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 84.300 ເຮັກ ຕາ, ຄາດຄະເນສະມັດຖະພາບ 3,60 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, ຄາດຄະ ເນຜົນຜະລິດ 303.550 ໂຕນ, ຄາດຄະເນໝົດແນວປູກ 5.058 ໂຕນ, ໃນນັ້ນ, ເນື້ອທີ່ ແຜນການນາດຳໃນທົ່ວແຂວງ 70.106 ເຮັກຕາ, ແນວປູກ 4.206 ໂຕນ, ແຜນນາຫວ່ານ 14.194 ເຮັກຕາ, ແນວປູກ 851,6 ໂຕນ, ຊຶ່ງໃນນັ້ນໄດ້ ຄາດຄະເນແຜນການຜະລິດ ອອກເປັນສອງລະບົບຄື: ຜະລິດ ເປັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະ ລິດເປັນສິນຄ້າ.

ສ່ວນຜະລິດ ເປັນສະບຽງອາຫານມີເນື້ອທີ່ 68.830 ເຮັກຕາ, ສະມັດຖະ ພາບ 3,53 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, ຜົນ ຜະລິດ 242.480 ໂຕນ, ຜະ ລິດເປັນສິນຄ້າເນື້ອທີ 15.470 ເຮັກຕາ, ສະມັດຖະພາບ 3,92 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 61.070 ໂຕນ. ການຕົກກ້າ ຂອງຊາວກະສິກອນໄດ້ເລີ່ມ ລົງມືມາແຕ່ກາງເດືອນພຶດສະ ພາມາຮອດກາງເດືອນມິຖຸນາ ສາມາດຕົກກ້າໄດ້ 3.747 ໂຕນ, ກວມເອົາ 74,09% ຂອງຈຳ ນວນແນວປູກທັງໝົດ, ສ່ວນ ການປັກດຳແມ່ນໄດ້ເລີ່ມລົງມື ປັກດຳມາແຕ່ຕົ້ນເດືອນພຶດສະ ພາ ມາຮອດກາງເດືອນມິຖຸນາ ສາມາດປັກດຳໄດ້ 5.575 ເຮັກ ຕາ, ກວມເອົາ 6,61% ຂອງ ເນື້ອທີ່ແຜນການ.

ສຳລັບນາ ຫວ່ານໃນຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາ ຊາວກະສິກອນໃນ 4 ເມືອງຄື: ທ່າແຂກ, ໜອງບົກ, ຫີນບູນ ແລະ ເຊບັ້ງໄຟ ໄດ້ຢຸດຕິການ ຫວ່ານໃນເນື້ອທີ່ປະຕິບັດໄດ້ 14.194 ເຮັກຕາ ໃຊ້ແນວປູກ ທັງໝົດ 851,6 ໂຕນ ເມື່ອທຽບ ໃສ່ແຜນການຂອງພະແນກກະ ສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງວາງ ອອກແມ່ນສຳເລັດ 100%, ສະຫຼຸຸບແລ້ວນາດຳ ແລະ ນາ ຫວ່ານສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນ ເນື້ອທີ່ 19.769 ເຮັກຕາ ເທົ່າ ກັບ 23,5% ໝົດແນວປູກ 4.598,6 ໂຕນ ກວມເອົາ 90,93% ຂອງຈຳນວນແນວ ປູກ 5.058 ໂຕນ.

ການຜະລິດ ເຂົ້າເນີນສູງໄດ້ເລີ່ມລົງມືປູກ ມາແຕ່ກາງເດືອນພຶດສະພາ ມາຮອດກາງເດືອນມິຖຸນານີ້ ສາມາດປະຕິບັດໃນເນື້ອທີ່ 402,7 ເຮັກຕາ, ດ້ານການປູກ ພືດສຳຮອງ ຫຼື ປູກພືດລະດູ ຝົນປີນີ້ແຜນສູ້ຊົນເນື້ອທີ່ທົ່ວ ແຂວງໃຫ້ໄດ້ 5.300 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 65.300 ໂຕນ ມາຮອດຕົ້ນເດືອນພຶດ ສະພາ 2018 ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ລົງມືປູກພືດລະດູຝົນໃນ ເນື້ອທີ່ 3.896 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 74%.

ຂ່າວ ແລະ ພາບ: ແດງສະຫວັດ ແສນພານິດ