6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ແຂວງ ໄຊຍະບູລີເກັບລາຍຮັບໄດ້ 431,34 ຕື້ກີບ 

 

ໂດຍປະຕິບັດຕາມດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາ ປີ2018 ສະບັບເລກທີ 397/ນຍ, ລົງວັນທີ 22ທັນວາ 2017, ຄຳແນະນຳຂອງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2018 ສະບັບເລກທີ 4528/ກງ, ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2017 ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ປະຈຳປີ 2018 ຂອງແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍແຜນການທີ່ວາງໄວ້, ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບແຈ້ງແຜນໂຕເລກແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານປະຈຳປີ ຈາກກະຊວງສາຍຕັ້ງ, ແຂວງກໍ່ໄດ້ຮີບຮ້ອນຜັນຂະຫຍາຍ, ດ້ວຍການຈັດແບ່ງແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ ມອບໃຫ້ພະແນກການ, ອົງການຈັດຕັ້ງອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ບັນດາເມືອງ ເພື່ອໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍສ້າງເປັນແຜນການໂຄງການຢ່າງລະອຽດ ຈັດເກັບລາຍຮັບ ແລະ ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍໄປຕາມກອບເພດານໂຕເລກສະພາຮັບຮອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບັນດາຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານປີ 2018 ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຜົນສຳເລັດ ແລະ ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ທ່ານ ບຸນແທນ ທີແກ້ວ ຫົວໜ້ພະແນກການເງິນແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຈັດເກັບລາຍຮັບ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ປະຕິບັດໄດ້ 431,34 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 50,04 % ຂອງແຜນການປີ, ເທົ່າກັບ 101,28 % ຂອງແຜນການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ໃນນັ້ນ: ລາຍຮັບສູນກາງປະຕິບັດຢູ່ແຂວງ ປະຕິບັດໄດ້ 327,81 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 54,78 % ຂອງແຜນການປີ, ເທົ່າກັບ 109,56 % ຂອງແຜນການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ໃນນີ້: ສ່ວຍສາອາກອນປະຕິບັດໄດ້ 0,32 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 43,37 % ຂອງແຜນການປີ, ພາສີປະຕິບັດໄດ້ 327,08 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 54,80 % ຂອງແຜນການປີ, ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ ປະຕິບັດໄດ້ 0,41 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 47,95 % ຂອງແຜນການປີ, ດ້ານລາຍຮັບພາຍໃນແຂວງປະຕິບັດໄດ້ 103,52 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 39,29% ຂອງແຜນການປີ, ເທົ່າກັບ 81,74 % ຂອງແຜນການງວດ; ໃນນັ້ນ: ສ່ວຍສາອາກອນປະຕິບັດໄດ້ 100,02 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 39,15 % ຂອງແຜນການປີ, ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດປະຕິບັດໄດ້ 3,50 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 43,76 % ຂອງແຜນການປີ, ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ ປະຕິບັດໄດ້ 0,12 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 0,25 % ຂອງແຜນການປີ; ດ້ານລາຍຈ່າຍປະຕິບັດໄດ້ 240,58 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 45,01 % ຂອງແຜນການປີ, ເທົ່າກັບ 80,82 % ຂອງແຜນການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ດ້ານລາຍຮັບແຍກຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງມີດັ່ງນີ້: ຂັ້ນແຂວງຄຸ້ມຄອງ:ແຜນການ 183,00 ຕື້ກີບ,ປະຕິບັດໄດ້ 59,46 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ32,49% ຂອງແຜນການປີ, ເທົ່າກັບ 65,76% ຂອງແຜນການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ຂັ້ນເມືອງຄຸ້ມຄອງ:

ແຜນການ 80,51 ຕື້ກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 44,07 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 54,73% ຂອງແຜນການປີ, ເທົ່າກັບ 110,78% ຂອງແຜນການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ມີລາຍລະອຽດແຕ່ລະເມືອງດັ່ງນີ້: ເມືອງ ຄອບ ແຜນຈັດເກັບ 3,06 ຕື້ກີບ. ປະຕິບັດໄດ້ 1,66 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 54,29% ຂອງແຜນການປີ, ເມືອງ ຊຽງຮ່ອນ ແຜນຈັດເກັບ 3,90 ຕື້ກີບ. ປະຕິບັດໄດ້ 1,70 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 43,48% ຂອງແຜນການປີ, ເມືອງ ເງິນ ແຜນຈັດເກັບ 8,35 ຕື້ກີບ. ປະຕິບັດໄດ້ 4,06 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 48,60% ຂອງແຜນການປີ, ເມືອງ ຫົງສາ ແຜນຈັດເກັບ 12,44 ຕື້ກີບ. ປະຕິບັດໄດ້ 9,13 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 73,35% ຂອງແຜນການປີ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ ແຜນຈັດເກັບ 11,93 ຕື້ກີບ. ປະຕິບັດໄດ້ 5,49 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 46,03% ຂອງແຜນການປີ, ເມືອງ ໄຊສະຖານ ແຜນຈັດເກັບ 0,78 ຕື້ກີບ. ປະຕິບັດໄດ້ 0,49 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 62,39% ຂອງແຜນການປີ, ເມືອງ ພຽງ ແຜນຈັດເກັບ 5,49 ຕື້ກີບ. ປະຕິບັດໄດ້ 2,58 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 47,00% ຂອງແຜນການປີ, ເມືອງ ປາກລາຍ ແຜນຈັດເກັບ 17,24ຕື້ກີບ. ປະຕິບັດໄດ້ 8,84 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 51,25% ຂອງແຜນການປີ,ເມືອງ ທົ່ງມີໄຊ ແຜນຈັດເກັບ 1,46 ຕື້ກີບ. ປະຕິບັດໄດ້ 0,76ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 52,31% ຂອງແຜນການປີ, ເມືອງ ແກ່ນທ້າວ ແຜນຈັດເກັບ 12,15 ຕື້ກີບ. ປະຕິບັດໄດ້ 7,06ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 58,13% ຂອງແຜນການປີ, ເມືອງ ບໍ່ແຕນ ແຜນຈັດເກັບ 3,67ຕື້ກີບ. ປະຕິບັດໄດ້ 2,29 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 62,26% ຂອງແຜນການປີ; ສຳລັບ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2018 ຄາດຄະເນລາຍຮັບທັງໝົດ 861,99 ຕື້ກີບ. (ລາຍຮັບສູນກາງບວກລາຍຮັບທ້ອງຖິ່ນ) ສະເພາະລາຍຮັບພາຍໃນຈະໃຫ້ໄດ້ 263,52 ຕື້ກີບ.

ຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວຍ້ອນຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ເປັນເຈົ້າການຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳ-ນຳພາຕິດຕາມ, ກວດກາກະຕຸກຊຸກຍູ້ ບັນດາຂະແໜງການທີ່ມີລາຍຮັບເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບ ຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ເງິນກອງທຶນຕາມລັດຖະບັນຍັດເລກທີ 003/ປປທ, ເຮັດໃຫ້ມີຫຼາຍຂະແໜງການສາມາດປະຕິບັດສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍ, ອີກດ້ານໜຶ່ງກໍ່ຍ້ອນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ບັນດານິຕິກຳຍ່ອຍ ລຸ່ມກົດໝາຍເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານມີຄວາມຄ່ອງຕົວ, ສະດວກ ແລະ ຮັດກຸມ ບວກກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ນັກທຸລະກິດຜູ້ປະກອບການສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ມີຄວາມຕື່ນຕົວປະຕິບັດພັນທະແຈ້ງເສຍອາກອນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ທີ່ມາ: Media laos