ບອກຕໍ່ໆແດ່ເດີ! ແຈ້ງການ: ການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ປະຈຳສົກສຶກສາ 2018-2019

0
1391

ແຈ້ງການ: ການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ປະຈຳສົກສຶກສາ 2018-2019.

ເລີ່ມຂາຍຄຳຮ້ອງ: ວັນທີ 11/07/2018.

ສະຖານທີຂາຍ ແລະ ຮັບຄຳຮ້ອງ: ສະໂມສອນໃຫ່ຍ ມ ສຸພານຸວົງ.

ອ່ານແຈ້ງການລະອຽດດ້ານລຸ່ມ