ສປປລາວ ສົ່ງສານເຖິງນາໆ ຊາດ ຊ່ວຍວິກິດ ເຂື່ອນແຕກ ນໍ້າຖ້ວມ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ອີງຕາມແຈ້ງການ ຈົດໝາຍ ເລກທີ 01626/AE.OI.2 ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປລາວ ລົງວັນທີ 25/7/2018

ໄດ້ສົ່ງສານເຖິງນາໆ ຊາດ ເພື່ອຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ ກູ້ໄພ ເຂື່ອນແຕກ ນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ແຕ່ ຄືນວັນທີ 23/7/2018.