ສໍາພາດຄວາມຮູ້ສຶກຂອງແພດໝໍ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຊ່ວຍຜູ່ ປະສົບໄພ ທີ່ອັດຕະປື!

ຂໍສົ່ງແຮງໃຈ!

ສໍາພາດຄວາມຮູ້ສຶກຂອງແພດໝໍ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຊ່ວຍຜູ່ ປະສົບໄພ ທີ່ອັດຕະປື!

ຄລິບສໍາພາດ