ດ່ວນ! ແຈ້ງເຕືອນ ຝົນຕົກໜັກ 27-30/7/2018

ໃນນາມ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂໍ ແຈ້ງມາຍັງ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ທຸກຄົນ ຈົ່ງອ່ານ ແຈ້ງການລຸ່ມນີ້ ແລ້ວພາກັນ ເຜີຍແຜ່ແລະ ຈັດການກຽມ ດ່ວນທີ່ສຸດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ໄພພິບັດ ທີ່ເກີດກັບ ພີ່ນ້ອງ ສະໜາມໄຊ (ອັດຕະປື) ເກີດຄືນອີກ.