ກະຊວງພາຍໃນ ຈະນໍາໃຊ້ລະບົບທັນສະໄໝ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານໃຫ້ຖືກຕາມຄວາມເປັນຈິງ

ກະຊວງພາຍໃນ ເລັ່ງໃສ່ຈັດຕັ້ງເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນການ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຕາມມະຕິຂອງພັກ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນການກວດກາຢັ້ງຢືນການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ.

ການຄຸ້ມຄອງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະໄດ້ຮວບຮວມເອົາຂໍ້າມູນເຊັ່ນ: ຊື່ ນາມສະກຸນ ວັນເດືອນປີເກີດ ວັນເດືອນປີສັງກັດລັດ ບົນພື້ນຖານຕາມຊີວະປະຫວັດລັດ ຖະກອນ ຕະຫຼອດເຖິງຈໍານວນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ມີໜ້າ ຫຼື ບໍ່ມີ ໜ້າຕົວຈິງ ປັບປຸງລະບົບຖານຂໍ້ມູນພະນັກງານລັດຖະກອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ ຫຼັກການລະບຽບການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ທັນສະໄໝ ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ເງິນອຸດໜູນ ເງິນ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.

Source: vientianemai