ບົດກອນເທດ ແດ່ ໄພພິບັດຢູ່ສະໜາມໄຊ (ຟັງແລ້ວນໍ້າຕາໄຫຼ)

ບົດກອນເທດ ແດ່ ໄພພິບັດຢູ່ສະໜາມໄຊ (ຟັງແລ້ວນໍ້າຕາໄຫຼ)