ເລີ່ມເບີກຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍເສັ້ນທາງລົດ ໄຟລາວ-ຈີນ ມູນຄ່າ 56.5 ຕື້ກີບ

ເລີ່ມເບີກເງິນຊົດເຊີຍສິ່ງກີດຂວາງ ຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ

ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ງວດທີ 1 ໃຫ້ 3 ແຂວງ ມູນຄ່າ: 56,5

ຕື້ກວ່າກວ່າ.

ທ່ານ ລັດຕະນະມະນີ ຄູນນີວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ

ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຫົວໜ້າຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການກໍ່

ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປີດເຜີຍວ່າ: ໃນວັນທີ 25 ກໍລະ

ກົດ 2018 ໄດ້ມີການເບີກຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍສິ່ງກີດຂວາງ ຂອງໂຄງ

ການກໍ່ສ້າງເສັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ງວດ ທີ 1 ຢູ່ 3 ແຂວງ

ໃຫ້ຄະນະກໍາມະການໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນແຂວງ, ຈາກນັ້ນ ຂັ້ນແຂວງ

ຈະໄດ້ໂອນເຂົ້າບັນຊີ ຫຼື ຈ່າຍເປັນເງິນສົດ ໃຫ້ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບ.

ໃນນີ້, ງວດທີ 1 ປະກອບມີ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຊົດເຊີຍທີ່

ພັກອາໃສ ພ້ອມຕອນດິນຈໍານວນ 41 ຄອບຄົວ ມູນຄ່າ 28 ຕື້

ກວ່າກີບ, ອຸດົມໄຊ ຊົດເຊີຍທີ່ພັກອາໃສ ຈໍານວນ 13 ຄອບຄົວ

ແລະ ໂຮງຮຽນ 1 ແຫ່ງ ມູນຄ່າ 20 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ແຂວງວຽງ

ຈັນ ຊົດເຊີຍທີ່ພັກອາໃສ ພ້ອມຕອນດິນ ຈໍານວນ 22 ຄອບຄົວ

ມູນຄ່າ 7,6 ຕື້ກວ່າກີບ.

ສໍາລັບ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.