ບົດລາຍງານສະພາບນໍ້າຖ້ວມ ແຂວງຄຳມ່ວນ ວັນທີ 06 ສິງຫາ 2018

ບົດລາຍງານສະພາບນໍ້າຖ້ວມ ແຂວງຄຳມ່ວນ ວັນທີ 06 ສິງຫາ 2018.