ປະຊາຊົນ 1,653 ຄອບຄົວຂອງເມືອງເຊບັ້ງໄຟໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຖືກຍົກຍ້າຍຈາກສະພາບນໍ້າຖ້ວມ

ປະຊາຊົນ 1,653 ຄອບຄົວຂອງເມືອງເຊບັ້ງໄຟໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຖືກຍົກຍ້າຍຈາກສະພາບນໍ້າຖ້ວມ

1,653 ຄອບຄົວຂອງເມືອງເຊບັ້ງໄຟໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຖຶກຍົກຍ້າຍຈາກສະພາບນໍ້າຖ້ວມ

Posted by Khammouane KhammouaneTv on Tuesday, August 7, 2018