ແຈ້ງການ: ແຮງງານລາວທີ່ກັບມາຈາກປະເທດໄທເພື່ອມາດໍາເນີນເອກະສານ ຈະບໍ່ເສຍທຳນຽມ ແລະ ຄ່າປັບໄໝ!

0
753

ແຮງງານລາວທີ່ກັບມາຈາກປະເທດໄທ ຈະບໍ່ເສຍທຳນຽມ ແລະ ຄ່າປັບໄໝ.