Home Tags ຈົ້າເມືອງພູຄູນ ອອກຄຳສັ່ງປິດປ່າ ແລະ ຫ້າມຊື້ຂາຍ-ເຄືອນຍ້າຍໄມ້ທຸກຊະນິດ

Tag: ຈົ້າເມືອງພູຄູນ ອອກຄຳສັ່ງປິດປ່າ ແລະ ຫ້າມຊື້ຂາຍ-ເຄືອນຍ້າຍໄມ້ທຸກຊະນິດ

ເຈົ້າເມືອງພູຄູນ ອອກຄຳສັ່ງປິດປ່າ ແລະ ຫ້າມຊື້ຂາຍ-ເຄືອນຍ້າຍໄມ້ທຸກຊະນິດ 

  ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ເຂົ້າສູ່ລະບຽບການ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ຊີວະນາໆພັນໃນລະດູການຂະຫຍາຍພັນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ໃນວັນທີ 6 ມີຖຸນາ 2018 ນີ້ ທ່ານເຈົ້າເມືອງພູຄູນ ໄດ້ອອກຄຳສັງປິດປ່າ ແລະ ຂໍ້ຫາມຕ່າງໆໃນຂອບເຂດພາຍໃນເມືອງພູຄູນຄື: 1. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນ, ທຸລະກິດມີການເກັບກູ້ໄມ້ທຸກຮູບແບບເຊັ່ນ: ໄມ້ກິ່ງງ່າ, ໄມ້ປີກ, ຕໍ້ໄມ້, ໄມ້ນອນຂອນຕາຍ ແລະ ອື່ນໆທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງເດັດຂາດ. 2....
error: Alert: Content is protected !!