Home Tags ນໍ້າ1ຈອກ

Tag: ນໍ້າ1ຈອກ

ທິດສະດີ ນໍ້າໜຶ່ງຈອກ, ເທັກນິກການຮັບມືກັບບັນຫາຂອງນັກບໍລິຫານ…

ອາຈານທ່ານໜຶ່ງໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: ທິດສະດີ ນໍ້າໜຶ່ງຈອກ ຄືທິດສະດີພື້ນຖານໃນການຮັບມືກັບບັນຫາຕ່າງໆ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດອ່ານບົດຄວາມຂອງອາຈານທ່ານໜຶ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງທິດສະດີ ນໍ້າໜຶ່ງຈອກ ອາຈານ: ຍ່າງເຂົ້າມາໃນຫ້ອງຮຽນພ້ອມການໍ້າ ແລະ ຈອກນໍ້າ 1 ໜ່ວຍ, ອາຈານຕື່ມນໍ້າໃສ່ຈອກຈົນເຕັມ ແລ້ວຖາມນັກຮຽນວ່າ, ພວກນ້ອງໆຮູ້ບໍ່ ນໍ້າໃນຈອກນີ້ໜັກຫຼາຍປານໃດ? ນັກຮຽນ ກ: 1/4 ລິດ… ນັກຮຽນ ຂ: ເຄິ່ງລິດ… ນັກຮຽນ ຄ: 1 ລິດ… ອາຈານ: ຄວາມຈິງແລ້ວ...
error: Alert: Content is protected !!