ແມ່ທຸກຄົນຄວນພາລູກໄປຢອດຢາກັນພະຍາດໃຫ້ຄົບ ຖ້າບໍ່ຢາກໃຫລູກສ່ຽງເປັນໂປລີໂອ!!!

ຜູ້ຍີງຖືພາ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນອ່ອນແອ ເຊັ່ນ: ຜູ້ຕິດເຊື້ອເອສໄອວີ ແລະ ເດັກນ້ອຍເຊີ່ງຈະມີຄວາມໄວຕໍ່ການໄດ້ຮັບເຊື້ອ ໂປລິໂອ

ເດີນທາງໄປຍັງພື້ນທີ່ທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂປລິໂອ

ເປັນຜູ້ດູແລອາໃສຢູ່ກັບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂປລິໂອ

ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງປະຕິບັດການສຳພັດ, ໃກ້ຊິດກັບເຊື້ອໄວຣັສ

ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຄຽດຕະຫລອດເວລາ ໃນຊ່ວງຖືພາ.

ອອກ​ຈາກ ບ່ອນໃຫ້ຄໍາເຫັນ

ກະລຸນາໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ
ກະລຸນາໃສ່ຊື່