ໜຸ່ມສາວຫລາຍຄົນມີອາການປວດຫລັງ ບາງຄົນຄິດວ່າອາດເກີດຈາກສາຍເຫດນັ່ງຫລາຍເກີນໄປ ຫລືໄປເຮັດຫຍັງຜິດທ່າມາ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າອາການປວດຫລັງກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງພຽງແຕ່ອາການຜິດປົກກະຕິຂອງກະດູກເທົ່ານັ້ນ.

ມີຄົນຈຳນວນຫລາຍທີ່ມີອາການປວດຫລັງແລ້ວຄິດວ່າ ເປັນອາການທີ່ເກີດກັບກະດູກ ຖາມວ່າ ເປັນໄປໄດ້ບໍ່ທີ່ຈະເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງກະດູກ, ຂອງກ້າມຊີ້ນ ກໍ່ເປັນໄປໄດ້ ແຕ່ໃນບາງຄົນກໍ່ຫາເປັນເຊັ່ນນັ້ນບໍ່.

ອາການປວດຫລັງໂດຍທົ່ວໄປອາດເປັນອາການປວດຫລັງຈາກການນັ່ງຫລາຍເກີນໄປ ຍົກຂອງໜັກ ຫລື ອອກກຳລັງກາຍຫລາຍເກີນໄປ ໂດຍອາການທີ່ຮູ້ສຶກໄດ້ຄື ປວດເມື່ອຍ, ກ້າມຊິ້ນເຄັ່ງ ແຕ່ຖ້າຫາກເປັນໜັກຈົນຮູ້ສຶກວ່າ ຫລັງຍັບບໍ່ໄດ້ ຫລື ປວດໄປຈົນເຖິງຂາຂ້າງໃດຂ້າງໜຶ່ງ ອາດເກີດຈາກໝອນຮອງກະດູກເຄື່ອນໄປກົດທັບເສັ້ນປະສາດ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄປພົບແພດ ແລະ ການປິ່ນປົວຈະຕ້ອງໃຫ້ນຸ່ງເສື້ອທາງຫລັງ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບການເຮັດກາຍຍະພາບບຳບັດ ສ່ວນໃນຄົນທີ່ອາການໜັກຫລາຍອາດຕ້ອງຜ່າຕັດ.

ແຕ່ບາງເທື່ອອາການປວດທີ່ເຮົາຄິດວ່າ ປວດຫລັງ ຫລື ບາງອາການທີ່ປວດຫລັງຊຳເຮື້ອ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ເປັນເພາະກ້າມຊິ້ນ ແລະ ກະດູກສະເໝີໄປ ມີລັກສະນະອາການປວດຫລັງບາງອາການທີ່ເປັນສັນຍານເຕືອນໄພຈາກພະຍາດທີ່ເກີດກັບອະໄວຍະວະພາຍໃນ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງຮີບເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວຢ່າງທັນເວລາ.

5 ອາການປວດຫລັງ ທີ່ບົ່ງບອກພະຍາດ

1. ອາການປວດຫລັງຮ່ວມກັບແຂນຂາຊາບໍ່ມີແຮງ

ກັ້ນຖ່າຍເບົາ ແລະ ຖ່າຍໜັກບໍ່ໄດ້ ເຊິ່ງລັກສະນະອາການດັ່ງກ່າວ ເປັນໄປໄດ້ວ່າ ໄຂສັນຫລັງໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ທາງທີ່ດີຄວນຮີບປຶກສາແພດໝໍໂດຍດ່ວນ ເພື່ອມີການເອກເຊີເລ ກວດເບິ່ງກະດູກສັນຫລັງ ແລະ ຫາຕຳແໜ່ງທີ່ບາດເຈັບ ບາງຄົນພຽງໃຫ້ນອນພັກປິ່ນປົວໂຕກໍ່ອາດຫາຍຈາກອາການດັ່ງກ່າວໄດ້ ແຕ່ບາງຄົນອາດຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າຮັບການຜ່າຕັດ.

2. ປວດຫລັງບໍລິເວນແອວ ແລະ ມີໄຂ້ໜາວສັ່ນ

ສາເຫດຂອງອາການ ອາດເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອອັກເສບຂອງຫມາກໄຂ່ຫລັງ ຫລື ອາດເປັນພະຍາດ ກວຍຫມາກໄຂ່ຫລັງອັກເສບ ໂດຍສາເຫດເຫລົ່ານີ້ເກີດໄດ້ຈາກການກິນນ້ຳໃນແຕ່ລະມື້ນ້ອຍເກີນໄປ ການອົດຍ່ຽວ.

ໂດຍການປິ່ນປົວແພດຈະໃຊ້ໃຫ້ຢາຂ້າເຊື້ອ ແລະ ຢາອື່ນໆ ຕາມແຕ່ການພິຈາລະນາພະຍາດ ລວມເຖິງແນະໃຫ້ກິນນ້ຳຫລາຍໆ ປ່ຽນພຶດຕິກຳການອົດຍ່ຽວ ແລະ ເມື່ອປິ່ນປົວຫມາກໄຂ່ຫລັງຈົນເປັນປົກກະຕິດີແລ້ວ ອາການປວດດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະຫາຍໄປ.

3. ປວດເທິງບັ້ນແອວທັງສອງຂ້າງ

ຫາກມີອາການປວດເທິງບັ້ນແອວທັງສອງຂ້າງ ແລະ ເມື່ອພົບແພດແລ້ວ ແພດອາດຄຳພົບກ້ອນບໍລິເວນຫມາກໄຂ່ຫລັງ ລວມເຖິງມີເລືອດປົນໃນຍ່ຽວ, ມີຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ມີພາວະເລືອດຈາງຮ່ວມນໍາ ໃນກໍລະນີນີ້ເປັນສັນຍານບອກພະຍາດຖົງນ້ຳໃນຫມາກໄຂ່ຫລັງ ເຊິ່ງພະຍາດນີ້ເປັນພະຍາດທີ່ສາມາດຖ່າຍທອດທາງກໍາມະພັນໄດ້.

ເມື່ອມີຖົງນ້ຳໃນຫມາກໄຂ່ຫລັງ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຫມາກໄຂ່ຫລັງເຮັດວຽກໄດ້ໜ້ອຍລົງ ເມື່ອຫມາກໄຂ່ຫລັງເຮັດວຽກໄດ້ຫລຸດລົງສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍເກີດພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ ຫມາກໄຂ່ຫລັງອາດຕິດເຊື້ອໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫມາກໄຂ່ຫລັງຊຳເຮື້ອຈົນ ຮອດຫມາກໄຂ່ຫລັງຢຸດເຮັດວຽກຖາວອນ ແລະ ນອກຈາກບັນຫາທີ່ຫມາກໄຂ່ຫລັງ ແລ້ວຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດຖົງນ້ຳບ່ອນອື່ນໄດ້ນໍາເຊັ່ນ: ຕັບ, ຕັບອ່ອນ, ຮວຍໄຂ່, ອັນທະ ແລະ ເກີດຫລອດເລືອດສະຫມອງໄດ້ດ້ວຍ.

4. ອາການປວດຫລັງທີ່ເກີດໃນແມ່ຍິງຖືພາ

ອາດເປັນຜົນມາຈາກປັດໄຈຫລາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ຮໍໂມນ ໃນຮ່າງກາຍເກີດການປ່ຽນແປງເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເອັນ ແລະ ກ້າມຊີ້ນຢຶດ, ກະດູກຢ່ອນຍານ ການແບກຮັບນ້ຳໜັກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເດັກນ້ອຍ ຫລື ມົດລູກທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ກົດທັບເສັ້ນປະສາດເຮັດໃຫ້ປວດຫລັງຈົນໄປເຖິງຂາໄດ້.

5. ປວດຫລັງຊຳເຮື້ອດົນເປັນເດືອນ ແລະ ປວດຫລາຍຂຶ້ນເລື່ອຍໆ

ຫາກເປັນໃນຄົນຕຸ້ຍ ຫລື ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຫລາຍກວ່າ 45 ປີ ອາດເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກພະຍາດໄຂຂໍ້ອັກເສບ ຫລື ກະດູກສັນຫລັງສຶກຝົນ ການປິ່ນປົວໃນກໍລະນີນີ້ແພດຈະໃຫ້ຢາແກ້ປວດມາກິນ ໃຫ້ຮັບການເຮັດກາຍຍະພາບບຳບັດ ແນະນຳໃຫ້ຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີແຄວຊ່ຽມເພີ່ມຂຶ້ນ ຖ້າເປັນຄົນຕຸ້ຍຫລາຍກໍ່ຈະຕ້ອງໃຫ້ຫລຸດນ້ຳໜັກ.

ອອກ​ຈາກ ບ່ອນໃຫ້ຄໍາເຫັນ

ກະລຸນາໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ
ກະລຸນາໃສ່ຊື່