ປາຄໍາ ເປັນປາລ້ຽງຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມັກຕາຍ ຫາກເບິ່ງແຍງດູແລບໍ່ຖືກວິທີ ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈຶ່ງນຳເອົາວິທີລ້ຽງປາຄຳມາແນະນຳ.


ລ້ຽງໃນຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມ: ໂດຍເບິ່ງຈາກພາຊະນະທີ່ໃຊ້ລ້ຽງ, ຕູ້ທີ່ນິຍົມລ້ຽງສ່ວນຫລາຍເປັນຕູ້ຂະໜາດ 60 ຊັງຕີແມັດ ຈະໃຊ້ລ້ຽງປາຄໍາທີ່ມີຄວາມຍາວ 3 – 4 ຊັງຕີແມັດ ປະມານ 7 – 8 ໂຕ ແລະ ຄວນຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຜະລິດອົກຊີແຊນ ເພື່ອເປັນການເພີ່ມອາກາດໃນຕູ້ປາ ຖ້າຫາກເຄື່ອງຜະລິດອົກຊີແຊນມີຂະໜາດໃຫຍ່ ຕູ້ປາຂະໜາດ 60 ຊັງຕີແມັດຈະສາມາດລ້ຽງໄດ້ເຖິງ 15 – 20 ໂຕ, ແຕ່ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງລະບົບກອງນ້ຳນຳ ເພາະປາຍິ່ງຫລາຍ ນ້ຳກໍ່ຍິ່ງຈະເປື້ອນໄວ.


ການໃຫ້ອາຫານ: ການກິນອາຫານຫລາຍເກີນໄປກໍ່ເປັນສາເຫດໜຶ່ງຂອງການເຮັດໃຫ້ປາເສຍການຊົງໂຕ ດັ່ງນັ້ນເກືອອາຫານເທື່ອລະໜ້ອຍໆຈຶ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ຖ້າເກືອອາຫານຫລາຍເກີນໄປ ປາກິນບໍ່ໝົດ ຫລື ກິນບໍ່ທົ່ວ ເສດອາຫານທີ່ຈົມລົງພື້ນຕູ້ ຈະເລີ່ມເຮັດໃຫ້ນ້ຳເປື້ອນ ແລະ ອາການເຈັບປ່ວຍຍ້ອນພະຍາດຕ່າງໆກໍ່ຈະເລີ່ມຕາມມາ ໂດຍຈະເຫັນໄດ້ແຈ້ງໃນຍາມໜາວ.

ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນໃຫ້ ລະວັງເລື່ອງຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ເລີ່ມເປື້ອນ ແລະ ຄວນຈະປ່ຽນນ້ຳໃໝ່ເມື່ອນ້ຳເລີ່ມຂາວຂຸ່ນ, ເກີດຟອງຂາວຂຶ້ນບໍ່ຍອມແຕກຫາຍໄປ, ປາທັງໝົດພ້ອມໃຈກັນລອຍປ່ອນດັງຢູ່ຕາມຜິວນ້ຳ, ນ້ຳປ່ຽນເປັນສີຂາວຂຸ່ນກະທັນຫັນອາດເປັນຍ້ອນແບັກທີເຣຍ ຫລື ແອມໂມເນຍໃນນ້ຳຫລາຍເກີນໄປ.

ເອົາລະນໍ້ຫວັງວ່າຈະຖືກໃຈຫຼາຍທ່ານທີ່ມັກ ການລ້ຽງປາ

ອບໃຈທີ່ມາ: academia.edu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here