ອາຫານທ່ຽງທັງແຊບ ທັງຮັບປະກັນເລື່ອງໂພສະນາການ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງນັກຮຽນຢີປຸ່ນ ຕົວແບບທີ່ຄວນເອົາແບບຢ່າງ.


ສຳລັບຄົນຢີ່ປຸ່ນ, ອາຫານທ່ຽງຢູ່ໂຮງຮຽນແມ່ນການຮຽນຊະນິດຫນຶ່ງທີ່ສອນເຮົາໃຫ້ຮູ້ໂພສະນາການ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງອາຫານ. ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ, ກໍ່ຕ້ອງເຂົ້າໃຈແລ້ວວ່າ ສິ່ງທີ່ເອົາເຂົ້າໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະສົ່ງຜົນກະທົບຫຍັງຕໍ່ຄວາມຄິດ, ຄວາມຮູ້ສຶກ ບໍ່ພຽງແຕ່ເວລານັ້ນແຕ່ທັງຊິວິດ.
ແນວຄິດຂອງຄົນຢີ່ປຸ່ນ ເຊື່ອວ່າອາຫານທ່ຽງ ແມ່ນພາກສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສຶກສາ, ບໍ່ແມ່ນການພັກຜ່ອນ ໂດຍປົກກະຕິອາຫານທ່ຽງຂອງນັກຮຽນແມ່ນມີລາຄາປະມານ 2,5 ໂດລາ ຫລື ປະມານ 20,000 ກີບ.


ກໍລະນີພໍ່ແມ່ບໍ່ສາມາດຈ່າຍໄດ້ ເດັກນ້ອຍກໍ່ຍັງໄດ້ຮັບອາຫານທ່ຽງທີ່ຄົບຖ້ວນຍ້ອນມີໂຄງການຂອງລັດຖະບານອຸດຫນຸນ ຫລື ພໍ່ແມ່ສາມາດຈ່າຍຖືກລົງ.
ບໍ່ມີພະນັກງານຕັກອາຫານ ມີແຕ່ນັກຮຽນໃຫ້ບໍລິການກັນເອງ ຫລັງຈາກຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງແລ້ວ ກໍ່ພາກັນເກັບມ້ຽນເອງ.
ຄາບອາຫານທ່ຽງລວມມີ ຊິ້ນ, ຜັກ, ແກງ … ຄົບອາຫານ 5 ຫມູ່


ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນນຳອາຫານທ່ຽງ ບໍ່ພຽງແຕ່ຄວາມເພີ່ງພໍໃຈ ຂອງນ້ອງນ້ອຍມັນຍັງຝຶກໃຫ້ນ້ອງນ້ອຍມີລະບຽບວິໃນ ແລະ ເຂົ້າໃຈເລື່ອງອາຫານ. ຄົນຢີປຸ່ນເປັນຄົນທີ່ເປັນຄົນທີ່ມີອາຍຸໄຂສູງກວ່າຫມູ່ໃນໂລກ ແລະ ອັດຕາການເປັນພະຍາດຕຸ້ຍກໍ່ຕ່ຳກວ່າຫມູ່

ອອກ​ຈາກ ບ່ອນໃຫ້ຄໍາເຫັນ

ກະລຸນາໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ
ກະລຸນາໃສ່ຊື່