ນີ້ແມ່ນ 9 ອາການເຈັບຫົວອັນຕະລາຍທີ່ທ່ານຄວນຟ້າວໄປໂຮງໝໍ:

1.ພະຍາດ ແລະ ອາການເຈັບປ່ວຍທາງກາຍອື່ນໆທີ່ເກີດຮ່ວມກັບອາການເຈັບຫົວ ເຊັ່ນ: ມີໄຂ້, ໜາວສັ່ນ, ເຫື່ອອອກຕອນກາງຄືນ, ປວດກ້າມຊີ້ນ, ນຳ້ໜັກຫລຸດ, ມີປະຫວັດພະຍາດມະເຮັງ, ການຕິດເຊື້ອ ຫລື ພູມຕ້ານທານບົກພ່ອງ ເຊັ່ນ: HIV, ຜູ້ທີ່ກິນຢາບາງປະເພດ ເຊັ່ນ: ຢາສະເຕຍຣອຍ, ຢາລະລາຍລິ່ມເລືອດ, ຢາກົດພູມຕ້ານທານ ເຊິ່ງປະຫວັດເຫລົ່ານີ້ບົ່ງບອກເຖິງພະຍາດຕິດເຊື້ອ, ການອັກເສບ ແລະ ການແຜ່ກະຈາຍຂອງມະເຮັງ.

2.ອາການສະແດງຜິດປົກກະຕິທາງລະບົບປະສາດ ໄດ້ແກ່ພຶດຕິກຳ ຫລື ບຸກຄະລິກກະພາບປ່ຽນຈາກເກົ່າ, ແຂນຂາອ່ອນແຮງ, ຊາ ຫລື ການຮັບຮູ້ດ້ານປະສາດສຳຜັດ, ການເບິ່ງເຫັນ ຫລື ການໄດ້ຍິນຜິດປົກກະຕິ.

3.ອາການເຈັບຫົວທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຫລັງຕື່ນນອນ ມັກບົ່ງບອກເຖິງອາການຄວາມດັນໃນກະໂຫລກຫົວສູງຂຶ້ນ.

4.ອາການເຈັບຫົວທີ່ເກີດຂຶ້ນຮຸນແຮງຢ່າງກະທັນຫັນ ເຊິ່ງມັກໃຊ້ເວລາເປັນພຽງແຕ່ສ້ຽວວິນາທີບົ່ງບອກເຖິງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຫລອດເລືອດສະໝອງ ທັງເສັ້ນເລືອດສະໝອງຕີບ ແລະ ແຕກ.

5.ອາການເຈັບຫົວເທື່ອທຳອິດຫລັງອາຍຸ 50 ປີ ເຖິງວ່າພະຍາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຈັບຫົວຈະມີຫລາຍໆຊະນິດອາດເລີ່ມຕົ້ນເທື່ອທຳອິດຫລັງອາຍຸ 40-50 ປີ ກໍ່ຕາມ ເຊິ່ງມີບາງອາການເຈັບຫົວທີ່ບໍ່ແມ່ນຜົນຈາກການຮັບຢາ, ແຕ່ເປັນການເຈັບຫົວຈາກຄວາມເຄັ່ງຄຽດ, ໄມເກຣນ, ອາການເຈັບຫົວແບບປະສົມ ແລະ ເຈັບແບບເປັນຊຸດໆ, ແຕ່ອາຍຸທີ່ຫລາຍຂຶ້ນມັກກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດອື່ນທີ່ອາດຈະເປັນສາເຫດຂອງອາການເຈັບຫົວໄດ້ ເຊິ່ງພົບຫລາຍແມ່ນກ້ອນຊີ້ນປົ່ງ, ການຕິດເຊື້ອຂອງລະບົບປະສາດພາກສ່ວນກາງ, ການອັກເສບຂອງຫລອດເລືອດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ມີອາການເຈັບຫົວເທື່ອທຳອິດຫລັງອາຍຸ 50 ປີ ຈຶ່ງຄວນໄດ້ຮັບການເອັກສະເຣສະໝອງທຸກເທື່ອ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິຈາກການກວດຮ່າງກາຍທາງລະບົບປະສາດ.

6.ລັກສະນະອາການເຈັບຫົວຕ່າງຈາກອາການເຈັບຫົວທີ່ເປັນປະຈຳ ໂດຍສະເພາະອາການເຈັບຫົວທີ່ຮຸນແຮງຫລາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີໄລຍະເວລາເຊົາເຈັບ ຫລື ມີຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຫລາຍຂຶ້ນ.

7.ອາການເຈັບຫົວທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນເມື່ອໄອ, ຈາມ ຫລື ເບັ່ງ ມັກກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມດັນໃນກະໂຫລກຫົວສູງຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ.

8.ອາການເຈັບຫົວທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນເມື່ອມີການປ່ຽນທ່າທາງ ເຊັ່ນ: ເຈັບຫລາຍຂຶ້ນເມື່ອຢືນ, ນອນ ຫລື ເມື່ອມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫົວ ແລະ ຄໍ ອາດເກີດຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບນຳ້ໃນຜົ້ງສະໝອງ ແລະ ໄຂສັນຫລັງ ຫລື ກະດູກກ້ານຄໍ.

9.ອາການເຈັບຫົວທີ່ເກີດຂຶ້ນເບື້ອງດຽວຕະຫລອດເວລາ ຫລື ມັກເຈັບບໍລິເວນຫລັງຫົວ ສະແດງເຖິງພະຍາດ, ສະພາບທີ່ອາດເກີດຢູ່ບໍລິເວນນັ້ນຂອງຫົວ ຫາກເປັນອາການເຈັບຫົວທົ່ວໄປມັກມີການສະຫລັບຂ້າງຊ້າຍ-ຂວາ, ແຕ່ມັກຈະເຈັບເບື້ອງໜຶ່ງຫລາຍກ່ວາອີກເບື້ອງໜຶ່ງ.
ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.krabork.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here