ຂໍ້ກຳນົດປັບໄໝ ຕໍ່ຜູ້ລັກກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ດັດແປງໝໍ້ນັບໄຟ

0
2821

ລັດວິສາຫະກິດ​ໄຟຟ້າລາວ​ ອອກຂໍ້ກຳນົດ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດມາດຕະການ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ລັກກະແສໄຟຟ້າ ແລະ​ ດັດແປງໝໍ້ນັບໄຟຟ້າ

ການດັດແປງໝໍ້ ນັບໄຟ ໝາຍເຖິງ ການດັດແປງເຮັດໃຫ້ບໍ່ທຽງຕົງ ຫຼື ສະແດງຜົນຕ່າງໄປຈາກຄວາມເປັນຈິງ ໃນກອບຄວາມຜິດດ່ຽງໄດ້ໂດຍມາດຕະຖານຂອງ ຟຟລ ເຊິ່ງກ່ອນຈະເອີ້ນເອົາມາຕິດຕັ້ງໄດ້ມີການກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງໂດຍໂຮງງານ, ກວດຕອນຮັບສິນຄ້າໂດຍ ຟຟລ ແລະ ກວດກາຢັ້ງຢືນຄືນດຍຜູ້ທີ 3 ກໍຄືໜ່ວຍງານມາດຕະຖານຂອງລັດ.

ການຄິໄລພະລັງງານຄືນຫຼັງ ໝາຍເຖິງ ການເອົາພະລັງງານສ່ວນຕ່າງໆທີ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ ຄວນຮັບຜິດຊອບມາຄິດໄລ ແລະ ສຳລະຄືນ

ການປັບໄໝ ຜູ້ທີ່ລັກກະແສໄຟຟ້າ ໝາຍເຖິງການຄິດໄລ່ຄ່າປັບໄໝ, ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ລວມຢູ່ໃນ ການຄິດໄລຄ່າພະລັງງານຄືນຫຼັງ

ມາດຕາ 3 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ມາດຕາ 3 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ສຳລັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທັງພະາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ເປັນຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ລວມທັງພະນັກງງານ ທີ່ຢູ່ໃນສັງກັດ ຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ.

ເຊິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສາມາດອ່ານຕາມໃບແຈ້ງການ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here