ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການ!

0
1968

ແຈ້ງການຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເຖິງ: ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເລື່ອງ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກໍາຂົງເຂດວຽກງານ ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ພາຍຫຼັງການຍຸບເລີກກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ – ອີງຕາມ ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກໍາ ສະບັບເລກທີ 19/ສພຊ, ລົງວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2012; – ອິງຕາມ ມະຕິຕົກລົງຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍການຍຸບເລີກກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສະບັບເລກທີ 09/ກມສພ, ລົງວັນທີ 25 ກຸມພາ 2001;

– ອີງຕາມ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ສະບັບເລກທີ ຂ30/ນຍ, ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2017.

ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກໍາຂົງເຂດວຽກງານ ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ພາຍຫຼັງການຍຸບເລີກກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ໄດ້ຊັບຊ້ອນວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຂຶ້ນກັບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການ:

1. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກໍາຂົງເຂດວຽກງານ ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ທັງກົດຫມາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດຫມາຍ ທີ່ປະກາດໃຊ້ ກ່ອນການຍຸບເລີກກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແມ່ນໃຫ້ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຈົນກວ່າຈະມີນິຕິກໍາສະບັບໃຫມ່ປ່ຽນແທນ.

2. ໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກວດກາຄືນ ນິຕິກໍາໃນຂົງເຂດ. ວຽກງານຂອງຕົນ ທີ່ປະກາດໃຊ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາທັງຫມົດ ຖ້າເຫັນວ່ານິຕິກໍາສະບັບໃດ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງປັບປຸງ ແມ່ນໃຫ້ສົມທົບກັບຫ້ອງການກະຊວງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າດໍາເນີນການປັບປຸງຕາມຂັ້ນຕອນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາ,

3. ມອບໃຫ້ ຫ້ອງການກະຊວງ ເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັບ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດ ແທກ ໃນການເຜີຍແຜ່ແນະນໍາແຈ້ງການສະບັບນີ້ ໃຫ້ບັນດາພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນ ຫຼວງ, ຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ, ນະຄອນ ພ້ອມທັງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງເພື່ອຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here