ຄະນະສະເພາະກິດແຂວງຄຳມ່ວນ ອອກແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ລະເມີດຄຳສັ່ງ

0
1858

ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຄໍາສັ່ງ ຂອງເຈົ້າແຂວງໆຄໍາມ່ວນ ສະບັບເລກທີ 08/ຈຂ, ລົງວັນທີ 14 ກັນຍາ 2021 ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມງວດ. ຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ການລະ ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂັ້ນແຂວງ ຈຶ່ງອອກແຈ້ງການ ເພື່ອປະຕິບັດ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດດັ່ງນີ້: 

1. ກໍລະນີ ຈອດລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ລົດໂດຍສານ, ລົດສ່ວນບຸກຄົນ ທີ່ເດີນທາງຜ່ານແຂວງຄໍາມ່ວນໄປ ແຂວງອື່ນ ຈອດເອົາຄົນຂື້ນ-ລົງ.

ຄັ້ງທີ 1: ປັບໄຫມ 500.000 ກີບຄັ້ນ (ຫ້າແສນກີບ) ແລະ ເຮັດບົດບັນທຶກໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ. 

ຄັ້ງທີ 2: ປັບໄຫມ 2.000.000 ກິບຄັນ (ສອງລ້ານກີບ) ແລະ ໃຫ້ກັກເອກະສານໄວ້ເປັນຫຼັກຖານເປັນຕົ້ນ: ເອກະສານລົດ, ບັດປະຈໍາຕົວ, ໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ພາຫະນະ ແລະ ອື່ນໆ 

2. ກໍລະນີລະເມີດ ອອກຈາກເຮືອນໄປນອກ ບໍ່ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັ່ງ. 

ຄັ້ງທີ 1: ກ່າວເຕືອນ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງມາເຊັນຄໍ້າປະກັນ, ຮັບຮູ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ຖ້າບໍ່ມີຜູ້ຄໍ້າປະກັນໃຫ້ກັກເອກະສານໄວ້ເປັນຫຼັກຖານເປັນຕົ້ນ: ບັດປະຈໍາຕົວ, ໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ພາຫະນະ ແລະ ອື່ນໆ.

ຄັ້ງທີ 2: ປັບໄຫມ 50.OOO ກີບ (ຫ້າສິບພັນກີບ) ແລະ ກັກພາຫະນະທີ່ຜູ້ກ່ຽວນໍາໃຊ້ໄວ້ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາປິດເມືອງ.

3. ກໍລະນີ ຜູ້ສໍາພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ບໍ່ກັກຕົວ ແລະ ປິດບັງທາມລາຍ. ຖ້າກວດພົບຈະຖືກປັບໄຫມ 1.OO.000 ກີບ (ຫນຶ່ງລ້ານກີບ), ພ້ອມທັງ ດໍາເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່. 

4. ກໍລະນີລະເມີດ ໂມງເວລາການສັນຈອນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກການຈັດຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງ. 

ຄັ້ງທີ 1: ປັບໄຫມ 200,000 ກີບ (ສອງແສນກີບ) ແລະ ໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງມາເຊັນຄ້ໍາປະກັນ, ຮັບຮູ້ເປັນ

ລາຍລັກອັກສອນ, ຖ້າບໍ່ມີຜູ້ຄໍ້າປະກັນໃຫ້ກັກເອກະສານໄວ້ເປັນຫຼັກຖານເປັນຕົ້ນ: ບັດປະຈໍາຕົວ, ໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ພາຫະນະ ແລະ ອື່ນໆ. 

ຄັ້ງທີ 2: ປັບໄຫມ 500.000 ກີບ (ຫ້າແສນກີບ) ແລະ ກັກພາຫະນະທີ່ຜູ້ກ່ຽວນໍາໃຊ້ໄວ້ຕະຫຼອດ

ໄລຍະວລາປີດເມືອງ. 

5. ກໍລະນີລະເມີດຈັດJນຊຸມແຊນລ້ຽດື່ມສິ່ງມຶນເມົາແລະກິດຈະກໍາອື່ນໆ 

ຄັ້ງທີ 1: Aວເຕືອນ ແລະ ປັບໄຫມ 10.000 ກີບ ຄົນ (ຫນຶ່ງແສນກີບ) ແລະປັບໄຫມເຈົ້າຂອງ

ສະຖານທີ່ 500.000 ກີບ (ຫ້າແສນກີບ), ພ້ອມທັງເຮັດບົດບັນທຶກໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ,

– ຄັ້ງທີ 2: ປັບໄຫມ 1.OOOOO ກັບຄົນ (ຫນຶ່ງລ້ານກີບ) ແລະ ປັບໄຫມເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່

2 O O ກີບ (ສອງລ້ານກີບ) ແລະ ນໍາຕົວເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ໄປກັກຕົວ ແລະ ສຶກສາ

ອົບຮົມ 48 ຊົ່ວໂມງ.

6. ກໍລະນີລະເມີດຊາຄື່ອດື່ມໄຕດມົນເພົາ, ກັກຕຸນສິນຄ້າ ແລະຂື້ນລາສິນຄ້າກີນລປົກກະຕິຫຼາຍ. 

ຄັ້ງທີ 1: ກ່າວເຕືອນ ແລະ ປັບໄຫມ 1,000,000 ກີບ (ຫນຶ່ງລ້ານກີບ) ແລະ ເຮັດບົດບັນທຶກໄວ້ເປັນ

ຫຼັກຖານ

ຄັ້ງທີ 2: ປັບໄຫມ 3,000,000-5.000.000 ກີບ (ສາມລ້ານ ຫາ ຫ້າລ້ານກີບ), ພ້ອມທັງໂຈະການ

ດໍາເນີນທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ.

0

7. ກໍລະນີລະເມີດ ຫຼີ້ນໄຫມ້, ຕີໄກ່, ຫຼີ້ນສະນຸກເກີ ແລະ ການພະນັ້ນອື່ນໆ. 

ຄັ້ງທີ 1: ກ່າວເຕືອນ ແລະ ປັບໄຫມ 2,000,000 ກີບຄົນ (ສອງລ້ານກີບຕໍ່ຄົນ) ແລະ ເຈົ້າຂອງສະຖານ

ທີ່ 5.000.000 ກີບ (ຫ້າລ້ານກີບ), ພ້ອມທັງເຮັດບົດບັນທຶກໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ. 

ຄັ້ງທີ 2: ປັບໄຫມ 5,0m,00 ກີບຄົນ (ຫ້າລ້ານກີບຕໍ່ຄົນ) ແລະເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ 10,000,0 ກີບ (ສິບລ້ານກີບ) ແລະ ນໍາໄປກັກຕົວ ດໍາເນີນຕາມລະບຽບກົດຫມາຍ, 

8. ກໍລະນີລະເມີດ ປິດການບໍລິການ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ 11 ຂອງຄໍາສັ່ງເລກທີ 08ຈຂ, ລົງວັນທີ 14 ກັນຍາ 2121. 

ຄັ້ງທີ 1: ກ່າວເຕືອນ ແລະ ປັບໄຫມ 1.000.000 ກີບ (ຫນຶ່ງລ້ານກີບ) ແລະ ເຮັດບົດບັນທຶກໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ. 

ຄັ້ງທີ 2: ປັບໄຫມ 3.OOO,000-5.OOO.CO0 ກີບ (ສາມລ້ານຫາຫ້າລ້ານກີບ) ໂຈະການດໍາເນີນທຸລະ

ກິດຊົ່ວຄາວ ແລະ ນໍາຕົວເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ໄປກັກຕົວ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ 48 ຊົ່ວໂມງ. 

9. ກໍລະນີລະເມີດ ໂມງເວລາເຮືອຫາປາທຽບທ່າ ແລະ ລັກລອບນໍາເຂົ້າແຮງງານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

-ລະມັດໂມງເວລາເຮືອຫາປາທຽບທ່າ. 

ຄັ້ງທີ 1: ກ່າວເຕືອນ ແລະ ປັບໄຫມ 2OOOOO ກີລາ (ສອງແສນກີບ) ແລະ ເຮັດບົດບັນທຶກໄວ້

– ເປັນຫຼັກຖານ. 

ຄັ້ງທີ 2: ປັບໄຫມ 1.000.000 ກີບ (ຫນຶ່ງລ້ານກີບ), ພ້ອມທັງຢືດເຮືອທີ່ຜູ້ກ່ຽວນໍາໃຊ້ໄວ້ຕະຫຼອດ

ໄລຍະເວລາປິດມືອງ. @ ກໍລະນີລັກລອບນໍາເຂົ້າແຮງງານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແມ່ນໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດຫມາຍ

ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

10. ໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນແຂວງ, ກອງບັນຊາການ ປກຊ-ປກສ ແຂວງ, ພະແນກການ-ອົງການທຽບເທົ່າ, ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ຖ້າພົບເຫັນ ການລະເມີດ ໃຫ້ດໍາເນີນມາດຕະການ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ເຂັ້ມງວດຕາມແຈ້ງການສະບັບນີ້.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here