ແຈ້ງການ ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດສອບແບບໄວ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກົມອາຫານ ແລະ ຢາ

0
1346

ເຖິງ: ບັນດາສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດກວດວິເຄາະຊອກຫາການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ດ້ວຍເຄື່ອງທົດສອບແບບໄວ AgRDT (ຫຼື Antigen Test Kit, ATK) ກວດວິເຄາະການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ເລື່ອງ: ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດສອບແບບໄວ AgRDT (ຫຼື Antigen Test Kit, ATK) ກວດວິເຄາະການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກົມອາຫານ ແລະ ຢາ. 

– ອີງຕາມ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ ສະບັບເລກທີ 07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011; – ອີງຕາມ ຄໍາສັ່ງວ່າດ້ວຍການນໍາເຂົ້າ, ຈໍລະຈອນຈໍາຫນ່າຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງທົດສອບແບບໄວ AgRDT ເພື່ອກວດວິເຄາະ ຊອກຫາການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ສະບັບເລກທີ 3994/ສທ, ລົງວັນທີ 30 ທັນວາ-2022.

ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດສອບແບບໄວ AgRDT (ຫຼື Antigen Test Kit, ATK) ກວດວິເຄາະການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເປັນພາກສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການຄັດກອງ ແລະ ຄົ້ນຫາກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອໄດ້ທັນການ, ສະນັ້ນ ເຄື່ອງທົດສອບແບບໄວ AgRDT ຕ້ອງມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການອະນຸຍາດ ນໍາໃຊ້ໃນພາວະສຸກເສີນ (Emergency Use Authorization, EUA) ໂດຍອີງໃສ່ການອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ໃນພາວະສຸກເສີນ ຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື ຈາກປະເທດທີ່ເຂັ້ມແຂງ ເຊິ່ງປະຈຸບັນເຄື່ອງທົດສອບແບບໄວ AgRDT ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ມີທັງຫມົດ 10 ລາຍການ (ລາຍລະອຽດດັ່ງເອກະສານຄັດຕິດທີ 1).

ສະນັ້ນ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດກວດວິເຄາະ ຊອກຫາການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ດ້ວຍເຄື່ອງທົດສອບແບບໄວ AgRDT (ຫຼື Antigen Test Kit, ATK) ກວດວິເຄາະ ການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຈົ່ງຕິດຕາມບັນຊີລາຍການ ແລະ ເລືອກນໍາໃຊ້ສະເພາະລາຍການທີ່ໄດ້ ຮັບອະນຸຍາດຕາມລະບຽບການ ຈາກກົມອາຫານ ແລະ ຢາເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຊັດເຈນຂອງການ ກວດວິເຄາະ (ລາຍລະອຽດດັ່ງເອກະສານຄັດຕິດທີ 2).

.

.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການສະບັບນີ້ດ້ວຍ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here