ເບີໂທແຈ້ງບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂອບເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

0
952

ພຊສ.ນວ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດການສຸກເສີນທີ່ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນຂອບເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ລວມທັງບັນຫາການດຂີ້ເຫື້ຍອ, ຈູດປ່າ ແລະ ຈູດທົ່ງນາຮົ້ວ ສວນຊະຊາຍ) ຊຶ່ງປະກອບມີ 03 ຄະນະ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 1820/ພຊສ.ນວ, ລົງວັນທີ 20 ມັງກອນ 2020.

ສະນັ້ນ, ຖ້າທ່ານຫາກມີຂໍ້ມູນ ຫຼື ພົບເຫັນບັນຫາ ທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ກະລຸນາໂທແຈ້ງຂໍ້ມູນ ໃຫ້ ພຊສ.ນວ ທີ່ຫມາຍເລກໂທລະສັບສາຍດ່ວນ 1523 ຫຼຶ ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ແຈ້ງ ຂໍ້ມູນໂດຍກົງກັບພະນັກງານ ທີ່ຮັບຜິດຊອບຢູ່ແຕ່ລະເມືອງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

.

ສະເພາະຂອບເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here