ອັບເດດສະພາບບໍລິຫານນ້ໍາໃນອ່າງເກັບນ້ໍາຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ

0
1249

ຄະນະວິຊາການ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ສືບຕໍ່ປະສານງານກັບ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂໍອະນຸຍາດລາຍງານກ່ຽວກັບ ສະພາບບໍລິຫານນ້ໍາໃນອ່າງເກັບນ້ໍາຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ຊົນລະປະທານ ໃນທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາວັນທີ 01 ຕຸລາ 2022 ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

1. ບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ບໍລິຫານນ້ໍາທີ່ຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ: ໂດຍລວມການບໍລິຫານນ້ໍາຂອງເຂື່ອນທີ່ມີອ່າງເກັບນ້ໍາຫຼາຍແຫ່ງຍັງຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິ ແຕ່ກໍ່ມີບາງເຂື່ອນທີ່ເຝົ້າລະວັງ ເຊີ່ງອະທິບາຍໃນຂໍ້ 02. ສໍາລັບເຂື່ອນທີ່ເປັນຝ່າຍນໍ້າລົ້ນທີ່ອ່າງເກັບນ້ໍາຂະຫນາດ ນ້ອຍຫຼາຍແຫ່ງກໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິເຊັ່ນດຽວກັນ ແຕ່ກໍ່ມີບາງເຂື່ອນກໍ່ຍັງປ່ອຍນ້ໍາຜ່ານປະຕູນ້ໍາລົ້ນ ເຊັ່ນ: ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເຊັດ 1, 2,3, ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊລະບໍາ, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ໍາອູ 1,3, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ໍາກົງ 2 ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າໄຊຍະບູລີ ເຊີ່ງການປ່ອຍນ້ໍາໄຫຼ ລົ້ນສັນເຂື່ອນດັ່ງກ່າວຖືເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ເນື່ອງຈາກເຂື່ອນປະເພດດັ່ງກ່າວອະນຸຍາດໃຫ້ນ້ໍາໄຫຼຜ່ານສັນເຂື່ອນໃນເວລາທີ່ນ້ໍາເຕັມອ່າງ ຫຼື ປະລິມານນ້ໍາຫນ້າ ແລະ ທ້າຍເຂື່ອນເກືອບເທົ່າກັນ ເຊິ່ງບໍ່ມີຜົນກະທົບ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ປະລິມານນ້ໍາຢູ່ທ້າຍເຂື່ອນເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ;

2. ບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ມີການປ່ອຍນ້ໍາອອກຜ່ານປະຕູນ້ໍາລົ້ນ (ເຝົ້າລະວັງ)

  • ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລໍາພັນໃຫຍ່ ໄດ້ລະບາຍນ້ໍາຜ່ານປະຕູນໍ້າລົ້ນ (Spillway) ສະເລ່ຍ 12,75 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ ແລະ ຜ່ານເຮືອນຈັກ (Power house) ສະເລ່ຍ 18,61 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ ລວມທັງຫມົດ 31,36 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ໍາທ້າຍເຂື່ອນບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຖືວ່າຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິ ແລະ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ຕອນລຸ່ມຂອງເຂື່ອນ.
  • ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າກົງ 1 ຍັງສືບຕໍ່ລະບາຍນໍ້າຜ່ານປະຕູນ້ໍາລົ້ນ (Spillway) ສະເລ່ຍ 580,00 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ ແລະ ຜ່ານເຮືອນຈັກ (Power house) ສະເລ່ຍ 7,87 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ ລວມທັງຫມົດ 587,87 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ໍາທ້າຍ ເຂື່ອນຫຼຸດລົງ 1,92 ແມັດ ເຊິ່ງປະລິມານນ້ໍາດັ່ງກ່າວໄຫຼໄປປ່ອງໃສ່ແມ່ນ້ໍາເຊກອງ ຖືວ່າຍັງຢູ່ເກນປົກກະຕິ ແລະ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ຕອນລຸ່ມຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ.
  • ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ໍາກົງ 3 ໄດ້ລະບາຍນ້ໍາຜ່ານປະຕູນ້ໍາລົ້ນ (Spillway) ສະເລ່ຍ 145,50 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ ເຊີ່ງຈະໄຫຼ່ເຂົ້າສູ່ອ່າງເກັບນ້ໍາຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ໍາກົງ 2.
  • ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊລະນອງ 1 ຍັງສືບຕໍ່ລະບາຍນ້ໍາຜ່ານປະຕູນ້ໍາລົ້ນ (Spillway) ສະເລ່ຍ 129,01 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ ແລະ ຜ່ານ ເຮືອນຈັກ (Power house) ສະເລ່ຍ 132,98 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ ລວມທັງຫມົດ 261,99 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ໍາທ້າຍເຂື່ອນ ຫຼຸດລົງ 1,87 ແມັດ ຖືວ່າຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິ ແລະ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ຕອນລຸ່ມຂອງເຂື່ອນ.
  • ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ໍາເທີນ 1 ໄດ້ລະບາຍນ້ໍາຜ່ານປະຕູນ້ໍາລົ້ນ (Spillway) ສະເລ່ຍ 19,25 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ ແລະ ຜ່ານເຮືອນຈັກ (Power housc) ສະເລ່ຍ 386,56 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ ລວມທັງຫມົດ 405,81 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ໍາທ້າຍ ເຂື່ອນຫຼຸດລົງ 0,30 ແມັດ ເມື່ອທຽບໃສ່ ລະດັບນ້ໍາຢູ່ສະຖານີບ້ານໂພນສິ ເມືອງປາກກະດິງ ເຫັນໄດ້ວ່າ ລະດັບນ້ໍາຫຼຸດລົງ 1,19 ແມັດ ຈາກລະດັບ 7,35 ໃນມື້ຜ່ານມາ ມາເປັນ 6,16 ແມັດ ໃນມື້ນີ້ ເຊິ່ງທຽບກັບລະດັບນ້ໍາເຕືອນໄພ 13,75 ແມັດ ແລະລະດັບນ້ໍາອັດຕະລາຍ 14,75 ແມັດ ຖືວ່າຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິ ແລະ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ຕອນລຸ່ມຂອງເຂື່ອນ.

3. ບັນດາເຂື່ອນຊົນລະປະທານທີ່ບໍລິຫານນ້ໍາທີ່ຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ: ໂດຍລວມການບໍລິຫານນ້ໍາເຂື່ອນຊົນລະປະທານຍັງປົກກະຕິ ເຊີ່ງສາມາດຊ່ວຍເກັບນໍ້າຝົນ ແລະ ບາງປະເພດທີ່ເປັນຮູບແບບຝາຍ ສາມາດຄວບຄຸມໃຫ້ນ້ໍາໄຫຼຊ້າ ກ່ອນໄຫຼລົງໄປຕອນ ທ້າຍຂອງຝາຍ ເຊີ່ງບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສໃນເຂດຕອນລຸ່ມ.

ໝາຍເຫດ:

  • ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ເປັນອ່າງເກັບນ້ໍາ: ນ້ໍາງື່ມ 1, ນ້ໍາຄານ 2, ຫ້ວຍລໍາພັນໃຫຍ່, ນ້ໍາເລີກ, ນ້ໍາງື່ມ 2, ນ້ໍາງື່ມ 5, ນ້ໍາງື່ມ 1-2, ນ້ໍາຍ່ວງ, ນ້ໍາເທີນ 2, ຫ້ວຍເຫາະ, ນ້ໍາອູ 5, ນ້ໍາອູ 6, ນ້ໍາອູ 7, ນ້ໍາທາ 1, ນ້ໍາງຽບ 2, ນ້ໍາໃຜ່, ນ້ໍາກົງ 1, ນ້ໍາກົງ 3, ເຊປ່ຽນ-ເຊນ້ໍານ້ອຍ, ເຊກະໝານ 1, ເຊກະໝານ 3, ເຊລະນອງ 1, ນ້ໍາງຽບ 1, ນ້ໍາເທີນ1.
  • ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ເປັນຝາຍນ້ໍາລົ້ນ: ນ້ໍາຄານ 3, ນ້ໍາມັງ 3, ນ້ໍາຊານາ, ນ້ໍາຊອງ, ເຊເຊັດ 1, ເຊເຊັດ 2, ເຊເຊັດ 3, ເຊລະບໍາ, ນ້ໍາລີກ 1, ນ້ໍາເທີນ ຫີນບູນ, ນ້ໍາອຸ 1, ນ້ໍາອູ 2, ນ້ໍາອູ 3, ນ້ໍາອູ 4, ນ້ໍາງາ 2, ນ້ໍາງຽບ 2, ນ້ໍາງຽບ 2B, ນ້ໍາງຽບ 20, ນ້ໍາງຽບ 3A, ນ້ໍາມັງ 1, ນ້ໍາແບງ, ນ້ໍາຊັນ 3A, ນ້ໍາຊັ້ນ 3B, ນ້ໍາເປີນ 1, ນ້ໍາເປີນ 2, ນ້ໍາ ກົງ 2, ເຊນ້ໍານ້ອຍ 1, ໄຊຍະບູລີ, ນ້ໍາງຽບ 1, ນ້ໍາຈຽນ 1, ນ້ໍາຜາໃຫຍ່, ຫ້ວຍປໍ, ດອນສະໂຮງ, ເຊນ້ໍານ້ອຍ 6, ຕາດຈຽດ, ນ້ໍາໂຊ, ນ້ໍາກາບ, ຕາດ ສະເລີຍ, ເຊນ້ໍານ້ອຍ 2, ນ້ໍາກົງຕອນລຸ່ມ, ນ້ໍາເທ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here