ປະກອບສ່ວນເພື່ອການພັດທະນາໂອກາດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກມູນຄ່າ 14,53 ຕື້ກີບ!

0
2787

ໃນໂອກາດດາເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູູ້ແທນທົົ່ວປະເທດ ຄັັ້ງທີ XI ຂອງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ແລະ ເປັນການປະກອບສ່ວນ ອັນສໍາຄັນເຂົ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງ IX

(2021-2025) ໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງລະດັບຄາດຫມາຍ, ທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນໄດ້ມ້ອບເງິນຊຸກຍູູ້, ວັດຖຸປະກອບສ່ວນຕ່າງໆ, ເຊິື່ງນັບແຕ່ວັນທີ 07-15 ມັງກອນ 2021 ລວມມີທັງຫມົດ 34 ພາກສ່ວນ, ລວມມູນຄ່າ ທັງຫມົດ 14,53 ຕື້ກີບ.ໃນນັັ້ນ, ເປັນເງິນສົດຈໍານວນ 14,28 ຕື້ກີບ, ເປັນວັດຖຸມູນຄ່າ 254 ລ້ານກີບ.

ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກກະຊວງການເງິນ, ທັງເປັນຫົວຫນ້າອານຸກຳມະການງົບປະມານຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູູ້ແທນທົົ່ວປະເທດ ຄັັ້ງທີ XI ຂອງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ພາກສ່ວນຕ່າງໆໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຊຸກຍູູ້ ເນື່ອງໃນໂອກາດດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູູ້ແທນທົົ່ວປະເທດ ຄັັ້ງທີ XI ຂອງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ແລະ ເປັນການປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນເຂົ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງ IX (2021-2025) ໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງລະດັບຄາດຫມາຍ, ເປັນຕົ້ນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ ດອກງິ້ວຄໍາ ຈຳກັດ ປະກອບສ່ວນເປັນເງິນສົດ 1,3 ຕື້ກີບ, ບໍລິສັດເອັສທີກຣຸບແລະ ທະນາຄານເອັສທີ 1,2 ຕື້ກີບ, ບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມມະຫາຊົນ 1,1 ຕື້ກີບ, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທຶນ ແລະ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຈໍາກັດຜູູ້ດຽວ 1 ຕື້ກີບ, ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈໍາກັດ 1 ຕື້ກີບ, ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຈໍາກັດ ຜູູ້ດຽວ 1 ຕື້ກີບ, ບໍລິສັດ ຫວງພະບາງພາວເວີ ຈໍາກັດ 1 ຕື້ກີບ, ກຸ່ມບໍລິສັດ ຄໍາໄພຊະນະ ຈໍາກັດຜູູ້ດຽວ 1 ຕື້ກີບ, ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ 1 ຕື້ກີບ, ທະນາຄານ ຮ່ວມ ພັດທະນາ (JDB) 800 ລ້ານກີບ, ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈໍາກັດ 596 ລ້ານກີບ (ເປັນເງິນສົດ 500 ລ້ານກີບ, ວັດຖຸ 96 ລ້ານກີບ), ບໍລິສັດ ພະລັງງານໄຟຟ້າຄວາມຮູ້ອນເຊກອງຈາກັດ ”XTPPL” ບໍລິສັດໃນເຄື້ອຂອງກຸ່ມ ບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈໍາກັດ 500 ລ້ານກີບ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 500 ລ້ານກີບ, ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 500 ລ້ານກີບ, ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟລາວ 500 ລ້ານກີບ, ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດຫວຍ

ພັດທະນາ 300 ລ້ານກີບ , ບໍລິສັດ ວັງຕັດຂຸດຄົ້ນບໍໍ່ແຮ່ 300 ລ້ານກີບ, ອົງຄະນະພັກ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ 150 ລ້ານກີບ, ກຸ່ມບໍລິສັດ ດາວເຮືອງ ມອບເປັນວັດຖຸມູນຄ່າ 120 ລ້ານກີບ, ທ່ານ ໄຊສົງຄາມ ວໍລະຈິດ ປະທານ ບໍລິສັດ ເອັສວີກຣຸບ ຈໍາກັດ 100 ລ້ານກີບ, ບໍລິສັດ ພັດທະນາສວນວັດທະນາທໍາລ້ານຊ້າງ 100 ລ້ານກີບ, ບໍລິສັດ ເພັດສະຫມອນ ກໍ່ສ້າງ ເຄຫາສະຖານ ຂົວທາງ ຊົນລະປະທານ ຈໍາກັດຜູູ້ດຽວ 100 ລ້ານກີບ, ກຸ່ມບໍລິສັດ ດີເອັມ ຈໍາກັດຜູູ້ດຽວ 50 ລ້ານກີບ, ອົງຄະນະພັກ ແຂວງຈໍາປາສັກ 50 ລ້ານກີບ, ອົງຄະນະພັກ ແຂວງສາລະວັນ 30 ລ້ານກີບ, ອົງຄະນະພັກ ແຂວງອຸດົມໄຊ 30 ລ້ານກີບ, ອົງຄະນະພັກ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 30 ລ້ານກີບ, ອົງຄະນະພັກ ແຂວງຊຽງຂວາງ 20 ລ້ານກີບ, ອົງຄະນະພັກ ແຂວງຫົວພັນ 20 ລ້ານກີບ, ອົງຄະນະພັກ ແຂວງເຊກອງ 20 ລ້ານ ກີບ, ອົງຄະນະພັກ ແຂວງໄຊຍະບູລີ 20 ລ້ານກີບ, ອົງຄະນະພັກ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 20 ລ້ານກີບ , ອົງຄະນະພັກແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ 20 ລ້ານກີບ, ອົງຄະນະພັກ ແຂວງຜົັ້ງສາລີ 20 ລ້ານກີບ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ບນຸ ໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ໃນນາມຕາງຫນ້າໃຫ້ ອະນຸກໍາມະການເສດຖະກິດ, ອະນຸກໍາມະການງົບປະມານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູູ້ແທນທົົ່ວປະເທດ ຄງັັ້ທີ XI ຂອງພັກ, ໄດ້ຊີື້ແຈງຕື່ມການສະເຫນີຂ່າວຜ່ານ ມາໃນການໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດເຂົ້າໃນການກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ 3 ຂື້ນຮາກຖານພັກຢູ່ ກຸ່ມບ້ານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ອົງຄະນະພັກບັນດາເມືອງ, ນະຄອນ, ອົງຄະນະພັກບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ 3 ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນຂອງພັກແຕ່ລະຂັັ້ນ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູູ້ແທນທົົ່ວປະເທດ ຄັັ້ງທີ XI ຂອງພັກປະຊາຊົນ

ປະຕິວັດລາວ ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນໃນຫຼາຍຂັັ້ນ, ຫຼາຍລະດັບຂອງອະນຸກໍາມະການຕ່າງໆ ກະກຽມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ແຕ່ລະຂັັ້ນດ້ວຍການປະຢັດການໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ໂຈະການໃຊຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໃນການກະກຽມກອງປະຊຸມ, ງານລ້ຽງ ງານສະຫຼອງຕ່າງໆ ເພື່ອຢັດງົບປະມານຂອງລັດລົງເປັນຈໍານວນຫຼວງຫາຍ ແລະ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູູ້ບຸນຄຸນມາຍັງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ໃຫ້ການປະກອບສ່ວນຊຸກຍູູ້ໃນຄັັ້ງນີ້, ເຊິ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນເຮັດ ໃຫ້ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ ຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງ IX ປະສົບຜົນສາເລັດຕາມລະດັບຄາດຫມາຍ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here