Home Blog

ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງທອງ-ຄໍາ ພູຄໍາ

ໃນເດືອນນີ້,​ ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ບັນລຸຂີດໝາຍອັນສໍາຄັນ ຢູ່ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງທອງ-ຄໍາ ພູຄໍາ ເຊິ່ງມີການຜະລິດທອງໃນແຮ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໜຶ່ງລ້ານໂຕນ.

ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງທອງ-ຄໍາ ພູຄໍາ ເລີ່ມການຂຸດຄົ້ນທອງ 16 ປີຜ່ານມາ. ທຸກພະແນກການຂອງໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.​ ແຮງງານ, ເຊິ່ງມີພະນັກງານຄົນລາວກວມເອົາ 93 ສ່ວນຮ້ອຍ ໄດ້ປະກອບສ່ວນວຽກງານຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ດຸໝັ່ນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບໍ່ຂຸດຄົ້ນມີຄວາມປອດໄພ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີນະວັດຕະກໍາໃໝ່. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນສໍາເລັດຂອງການຜະລິດທອງໜຶ່ງລ້ານໂຕນ, ຕ້ອງມີການຜະລິດຫຼາຍກວ່າ 135,000 ຊົ່ວໂມງຈາກທີມງານຢູ່ພູຄໍາ, ມີການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຫຼາຍກວ່າ 800​ ລ້ານໂຕນ ແລະ ປ້ອນສິນແຮ່ເຂົ້າໂຮງງານເພື່ອປຸງແຕ່ງປະມານ 65​ ລ້ານໂຕນ. 

ທອງ ແມ່ນໂລຫະທາດທີ່ນໍາມາແປຮູບໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍມີການນໍາໃຊ້ຫຼາຍສ່ວນເຂົ້າໃນການສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ, ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ການເຂົ້າໝ້ຽງ, ແລະ ມີຄວາມສາມາດເຊື່ອມຈອດກັບໂລຫະທາດອື່ນໆ. ດ້ວຍຜົນປະໂຫຍດຂອງການນໍາໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ທອງ ຍັງເຕີບໂຕໃນຕະຫຼາດລົດໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງຕ້ອງການທອງຈໍານວນມະຫາສານ ເນື່ອງຈາກທອງແມ່ນອົງປະກອບສໍາຄັນໃນພະລັງໄຟຟ້າ. ລົດໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໝໍ້ໄຟ ໂດຍທົ່ວໄປ ແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ທອງຢູ່ 80 ກິໂລກຣາມ. ນີ້ແມ່ນຫຼາຍກວ່າລົດທີ່ໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທົ່ວໄປ, ເຊິ່ງຈະໃຊ້ທອງໃນໝໍ້ໄຟຢູ່ປະມານ 8 ແລະ 22 ກິໂລກຣາມ. ການນໍາໃຊ້ທອງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນລົດໄຟຟ້າ ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບເຄື່ອງຈັກ, ໝໍ້ໄຟ, ຕົວແຮງຂັບເຄື່ອນ ແລະ ສາຍໄຟໃນລົດໄຟຟ້າ. ສໍາລັບພາຫະນະຂະໜາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ລົດເມ ແມ່ນນໍາໃຊ້ທອງຫຼາຍກວ່າ 350 ກິໂລກຣາມ. ການສົ່ງກະແສໄຟຟ້າທີ່ດີ, ລາຄາໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ແລະ ຄວາມທົນທານຂອງທອງ ຖືເປັນອົງປະກອບອັນສໍາຄັນໃນພາຫະນະລົດໄຟຟ້າຂາດບໍ່ໄດ້.​ ທອງ ຍັງໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນການຜະລິດສາຍໄຟຟ້າ ເພາະມີຄວາມສາມາດສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໄດ້ດີ.

ການດໍາເນີນງານຂອງໂຮງງານ ພູຄໍາ ໃນແຂວງ ໄຊສົມບູນ ໄດ້ສ້າງຜົນປະໂຫຍດຍາວນານສໍາລັບ ບັນດາຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ລັດຖະບານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ. ການສໍາຫຼວດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນຄົວເຮືອນປີ 2022, ທີ່ບໍລິສັດໄດ້ຈັດຈ້າງ່ຽວຊານເອກະລາດມາດຳເນີນການສຳຫລວດ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ນໍ້າໂມ້, ນໍ້າຍອນ ແລະ ນາໄຊສະຫວ່າງ ພົບວ່າມີການປັບປຸງທີ່ດີ ເຊີ່ງໃນດ້ານການສຶກສາ, ໂຄງລ່າງ, ສາທາລະນະສຸກຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ກະສິກໍາ ແລະ ການພັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ. ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືສໍາລັບປະຊາຊົນຢູ່ໃນສາມບ້ານ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 90 ສ່ວນຮ້ອຍ, ສູງກວ່າອັດຕາການຮູ້ໜັງສືລະດັບຊາດ.​

ນັບຕັ້ງແຕ່ມີໂຮງງານ ພູຄໍາ, ປະຈຸບັນ ເຂດສາມບ້ານ ໄດ້ເຂົ້າເຖີງການບໍລິການຂອງແພດໝໍຢູ່ສຸກສາລາທີ່ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ໄດ້ໃຫ້ທຶນ. ພະນັກງານຊົນເຜົ່າທ້ອງຖິ່ນຂອງບໍລິສັດ ກວມເອົາຈໍານວນຫຼາຍຂອງພະນັກງານຄົນລາວ 93 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນລາຍຮັບເຂົ້າໃນບ້ານດັ່ງກ່າວ ສູງເຖີງ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ. ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ຂາຍຜັກ, ໄຂ່, ຖົງໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງ, ໝາກໄມ້ ແລະ ປາໃຫ້ເຂດດໍາເນີນງານຂອງບໍລິສັດ, ໄດ້ສ້າງລາຍຮັບຫຼາຍກວ່າ $4.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແກ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ.​ ການມອບພັນທະຂອງ

ບໍລິສັດແມ່ນຫຼາຍກວ່າ $1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍມີຄ່າຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ, ອາກອນກໍາໄລ, ອາກອນເງິນເດືອນ, ອາກອນທາງ, ຄ່າທໍານຽມນໍາເຂົ້າ, ຄ່າຊໍາປະທານ, ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເງິນປັນຜົນ ໄດ້ຊ່ວຍເຂົ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາແຂວງ ໄຊສົມບູນ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງລາວ.​

ທ່ານ ດາລິງ ເຊັງ, ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ແລະ ປະທານບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ ແພນອອສ໌, ໄດ້ກ່າວຢ່າງພາກພູມໃຈຕໍ່ຂີດໝາຍການຜະລິດຂອງໂຄງການ ພູຄໍາ. ທ່ານ ດາລິງ ກ່າວວ່າ “ໂຄງການ ພູຄໍາ ແມ່ນເຂດດໍາເນີນງານສ້າງລາຍຮັບຫຼັກຂອງບໍລິສັດ ແພນອອສ໌ ແລະ ມີສ່ວນອັນສໍາຄັນຂອງການເຕີບໂຕທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາໃນລາວ.

“ເລີ່ມຕົ້ນການຜະລິດໃນປີ 2008, ບໍລິສັດ ແພນອອສ໌ ໂດຍຜ່ານ ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ໄດ້ດໍາເນີນວຽກງານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຂະຫຍາຍບໍ່ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຕໍ່ອາຍຸຂອງບໍ່ພູຄໍາ. ໂຄງການຊີເຈາະ ແລະ ສໍາຫຼວດຂຸດຄົ້ນ ຈະສືບຕໍ່ຊອກຄົ້ນສິນແຮ່ເພີ່ມຕື່ມໃນເຂດສໍາປະທານອ້ອມຂ້າງຂອງບໍລິສັດ. ນີ້ ຈະສະໜອງຜົນປະໂຫຍດທາງກົງ ແລະ ໄລຍະຍາວໃຫ້ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ.”

ທ່ານ ຈັນເພັງ ບຸນນະຜົນ, ປະທານບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ, ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ “ພວກເຮົາ ຕັ້ງເປົ້າປະຈໍາປີຂອງພວກເຮົາເພື່ອຊອກສິນແຮ່ປ້ອນເຂົ້າໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ພູຄໍາ. ໃນລາຄາທອງໃນປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດ ແມ່ເຊິ່ງບໍລິສັດ ແພນອອສ໌ ແມ່ນມີທຶນພ້ອມ ເພື່ອຂັບເຄື່ອນການລົງທຶນເພີ່ມຂຶ້ນໃນ ພູຄໍາ ແລະ ສົ່ງອອກແຮ່ທອງຫຼາຍຂຶ້ນຈາກລາວ ໄປຕະຫຼາດໂລຫະທາດສາກົນ.”

ການເຊື່ອມໂຍງ-ເຊື່ອມຈອດທາງບົກຂອງລາວ

ການເຊື່ອມໂຍງ-ເຊື່ອມຈອດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຖືເປັນເປົ້າໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ລວມທັງເປົ້າໝາຍຂອງ ອາຊຽນ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ທະນາຄານໂລກ ແລະ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການມູນຄ່າ 200 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນຢູ່ພາກເໜືອຂອງລາວ: ໂຄງການແລວທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການເຊື່ອມຈອດພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດການເຊື່ອມຈອດອາຊຽນ, ໂຄງການຈະດໍາເນີນການຍົກລະດັບເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 2 ຂອງລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ເພື່ອສ້າງ​ແລວເສດ​ຖະ​ກິດ​ຕ​າ​ເວັນ​ອອກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກໃໝ່. ນອກຈາກນີ້, ຍັງຈະເຊື່ອມຕໍ່ໃສ່ເສັ້ນທາງທ້ອງຖິ່ນໃນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ, ຜົ້ງສາລີ ແລະ ໄຊຍະບູລີ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 5 ແຂວງພາກເໜືອ ເພື່ອປັບປຸງການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ແລະ ເລັ່ງລັດການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ ແລະ ປະຊາຊົນ.

ດ້ວຍ​ການ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ເຊື່ອມໂຍງ-ເຊື່ອມ​ຈອດ​ທາງ​ບົກ, ​ໂຄງການ​ດັ່ງກ່າວ​ຈະ​ອໍານວຍ​ຄວາມ​ສະດວກໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ບໍລິການ​ທີ່​ສໍາຄັນໃຫ້​ນັບ​ມື້​ນັບ​ດີ​ຂຶ້ນ ລວມທັງ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ສາທາລະນະ​ສຸກ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ​ໃນເຂດ​ຊົນນະບົດ. ແນວທາງຂອງໂຄງການແມ່ນລວມເອົາການສຸມໃສ່ ດ້ານບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີຄູ່ຮ່ວມງານຫຼາຍຝ່າຍ, ເຊິ່ງ ອົດສະຕຣາລີ ເອງກໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນສູງເຖິງ 12 ລ້ານກວ່າໂດລາອົດສະຕຣາລີ ຜ່ານໂຄງການຮ່ວມມືດ້ານໂຄງລ່າງພື້ນຖານລະດັບພາກພື້ນ.

ອົດສະຕຣາລີກໍາລັງສຸມໃສ່ບັນດາອົງປະກອບສໍາຄັນຂອງໂຄງການ ລວມທັງການປັບປຸງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕາມຊາຍແດນ ແລະ ການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນອົງກອນ ຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ.

ທ່ານ ສົມບັດ ສຸດທິວົງ, ຫົວໜ້າທີມໂຄງການຈາກທະນາຄານໂລກປະຈໍາ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ: “ໂຄງການໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນບູລິມະສິດທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ວິໄສທັດສໍາລັບການຫັນປ່ຽນປະເທດລາວ ຈາກການເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ (landlocked) ກາຍມາເປັນປະເທດເຊື່ອມໂຍງ-ເຊື່ອມຈອດທາງບົກ (land-linked).”

ທ່ານ ນາງ ເອເລນາ ໂຣສ, ຜູ້ອໍານວຍການໂຄງການຮ່ວມມືດ້ານໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ກ່າວວ່າ “ອົດສະຕຣາລີ ພວມພະຍາຍາມສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຄູ່ຮ່ວມງານຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານໄດ້ຂັບເຄື່ອນການເຕີບໂຕທີ່ຍືນຍົງ, ທັງກວມລວມ, ແລະ ສາມາດປັບຕົວໄດ້”.

Australia joins the World Bank to support Laos’ land-linked agenda

Greater connectivity is a goal for the Lao PDR and a goal for ASEAN. This is why the World Bank and the Government of the Lao PDR have commenced a $200 million project with multiple partners in northern Laos: the Southeast Asia Regional Economic Corridor and Connectivity project.

Aligning with the ASEAN Master Plan on Connectivity, the project will upgrade Laos’ National Road 2 which connects Thailand, Laos, and Vietnam to create a new East-West corridor. It will also connect local roads in Luang Namtha, Luang Prabang, Oudomxay, Phongsaly, and Xayaboury.

The project is working across five northern provinces to improve transportation, facilitate trade, and expedite the movement of goods and people.

By enhancing transport connectivity, the project will facilitate better access to vital services including education and healthcare, especially in rural areas. The project approach is inclusive with a strong focus on gender equality and environmental protection.

The project has different partners, with Australia contributing more than $12 million Australian dollars through the Partnerships for Infrastructure regional program.

Australia is focusing on key components of the project, including improving border crossing facilities and strengthening the institutional capacity of the Ministry of Public Works and Transport.

Mr Sombath Southivong, the World Bank Team Lead, said “The project supports Lao PDR’s economic priorities and the vision for Laos to develop from being a landlocked country to a land-linked country.” Ms Elena Rose, the Executive Director for Partnerships for Infrastructure, said “Australia is trying to build awareness of the importance of quality infrastructure and to strengthen the capabilities of government partners to ensure that infrastructure drives sustainable, inclusive, and resilient growth”.

ສປປ ລາວ ເປັນສູນກາງໃນການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ

ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໂຄງລ່າງພື້ນຖານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນ ສປປ ລາວ ຖືເປັນບຸລິມະສິດທີ່ສໍາຄັນລະດັບຊາດ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ ອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ທຸ້ມເທເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບຸລິມະສິດຂອງ ສປປ ລາວ ທາງດ້ານໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ການບໍາລຸງຮັກສາຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ-ເຊື່ອມຈອດທາງບົກກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານເປັນເວລາຍາວນານກວ່າ 30 ປີ.

ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍຄົນຈະຮູ້ຈັກເປັນຢ່າງດີກ່ຽວກັບຂົວມິດຕະພາບແຫ່ງທໍາອິດ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ອົດສະຕຣາລີໃນຊ່ວງຕົ້ນຊຸມປີ 1990, ແຕ່ກໍມີໜ້ອຍຄົນທີ່ຈະຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ສໍາຄັນຂອງອົດສະຕຣາລີໃນການເຊື່ອມໂຍງ-ເຊື່ອມຈອດກັບ ອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ. ນັບແຕ່ປີ 2007 ຫາ 2014, ອົດສະຕຣາລີ ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນໂຄງການປັບປຸງເຄືອຂ່າຍຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງໃນ ອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ຕອນເໜືອ ເພື່ອປັບປຸງປະສິດຕິພາບຂອງການຂົນສົ່ງ ແລະ ເພີ່ມກິດຈະກໍາທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ.

ອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB), ສ. ເກົາຫຼີ ແລະ ກອງທຶນ OPEC ໃນການປະກອບສ່ວນສະໜັບສະໜູນໂຄງການມູນຄ່າ 117 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍສຸມໃສ່ ການຍົກລະດັບເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 4 ເຊິ່ງເປັນເສັ້ນທາງສາຍສໍາຄັນທີ່ມີຄວາມຍາວ 367 ກິໂລແມັດ ໂດຍເຊື່ອມຕໍ່ຈາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄປຫາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຂົວຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍແຫ່ງ ລວມທັງທໍ່ລະບາຍນໍ້າ ແລະ ເສັ້ນທາງຕ່າງໆເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍບັນດາສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຫຼົ່ານີ້ໄປສູ່ພື້ນທີ່ຊົນນະບົດນໍາອີກ, ເພື່ອຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການເຊື່ອມຈອດໄດ້ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ທ່ານ ວັນທອງ ອິນທະວົງ, ພະນັກງານໂຄງການ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ເວົ້າເຖິງຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການວ່າ: “ປັດຈຸບັນ, ການເດີນທາງຈາກຫຼວງພະບາງ ໄປຫາຊາຍແດນລາວ-ໄທ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຜ່ານເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 4 ແມ່ນສາມາດເດີນທາງຜ່ານໄດ້ໃນທຸກສະພາບອາກາດ, ໂດຍຫຼຸດຜ່ອນເວລາຂອງການເດີນທາງເຫຼືອປະມານ 4-5 ຊົ່ວໂມງ ຈາກເມື່ອກ່ອນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາເຖິງ 9-10 ຊົ່ວໂມງ.”
ດ້ວຍການປັບປຸງເສັ້ນທາງຫຼວງສາຍສໍາຄັນ ທີ່ເຊື່ອມຈອດແຂວງຫຼວງພະບາງ ກັບ ຊາຍແດນລາວ-ໄທ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ໂຄງການນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຍົກລະດັບມາດຕະຖານການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວ, ຫຼຸດຜ່ອນເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງ ແລະ ສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກສິນຄ້າ. ພາຍຫຼັງໂຄງການສໍາເລັດແລ້ວ, ທ່ານ ອິນທະວົງ ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ: “ມູນຄ່າທີ່ດິນກະສິກໍາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າ ແລະ ຂະນະນີ້ ພວກເຮົາກໍໄດ້ເຫັນການເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງວ່ອງໄວໃນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກິດຈະກໍາການບໍລິການອື່ນໆຕາມເສັ້ນທາງເລກທີ 4.”

ໂຄງການໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນດຽວກັບໂຄງການໂຄງລ່າງພື້ນຖານອື່ນໆ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການຕໍ່ໄປ. ທ່ານ ອິນທະວົງ ໄດ້ກ່າວໃນຕອນທ້າຍວ່າ: “ເສັ້ນທາງ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆຈາກໂຄງການນີ້ ຈະໃຫ້ບໍລິການຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ ມອບຜົນປະໂຫຍດແກ່ທຸກຄົນ.”

ທ່ານ ນາງ ເມແກນ ຈອນສ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ອົດສະຕຣາລີໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນບັນດາບຸລິມະສິດແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ, ລວມທັງວາລະການເຊື່ອມຈອດ-ເຊື່ອມໂຍງຂອງຕົນ.”

ການຈັດຕັ້ງງານວາງສະແດງ ທຸລະກິດພະລັງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 24 (AEBF-24)

ການຈັດຕັ້ງ ງານວາງສະແດງ ທຸລະກິດພະລັງງານ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 24 (AEBF-24) ໃນການສະໜັບສະໜູນ ປະທານອາຊຽນຂອງ ສປປ ລາວ.

ໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ, ທີ່ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ – ສູນພະລັງງານອາຊຽນ ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຍິນດີແຈ້ງເຖິງ ການວາງສະແດງ ທຸລະກິດພະລັງງານ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 24 ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ໃນວັນທີ 25-27 ກັນຍາ 2024. ການວາງສະແດງຈະມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄຳຂວັນການເປັນປະທານອາຊຽນໃນປີນີ້ “ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງອາຊຽນ”, ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນສູງສຸດຂອງການຮ່ວມມືພາກພື້ນໃນການຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານພະລັງງານ.

ທ່ານ ດຣ ອາຄົມເດດ ວົງໄຊ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ທັງເປັນ ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ສະແດງຄວາມດີໃຈໃນການເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດວາງສະແດງ ທຸລະກິດພະລັງງານ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 24 ໃນ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງເປັນໄລຍະການເປັນປະທານອາຊຽນ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຮູ້ສຶກເປັນກຽດ ໃນການວາງສະແດງ ທຸລະກິດພະລັງງານ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 24 ໃນປີນີ້. ເຊິ່ງເປັນການຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງ ສປປ ລາວໃນການພັດທະນາການຮ່ວມມືກັບພາກພື້ນໃນຂົງເຂດພະລັງງານ. ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນ ‘ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງອາຊຽນ’, ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການເຊື່ອມຈອດໃນອາຊຽນ, ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານພະລັງງານໃນພາກພື້ນ”.

ການວາງສະແດງ ທຸລະກິດພະລັງງານ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 24 (AEBF-24) ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນພ້ອມກັບ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ພະລັງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 42 (AMEM-42) ແລະ ກອງປະຊຸມສາກົນອາຊຽນທາງດ້ານພະລັງງານ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງທີ 4 (AICEE). ທີ່ຈະປະກອບດ້ວຍຫຼາຍລາຍການ, ລວມເວທີເສວະນາລະດັບສູງ ແລະ ການສົນທະນາ ລັດຖະມົນຕີ-ປະທານກຳມະການບໍລິຫານ, ເປັນເວທີໃຫ້ແກ່ບັນດາ ຜູ້ນຳດ້ານຄວາມຄິດ, ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານານອຸດສາຫະກຳໃນການປຶກສາຫາລືຕໍ່ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດສຳຄັນທາງດ້ານພະລັງງານໃນພາກພື້ນອາຊຽນ.

ທ່ານ ດຣ ນູກິ ອັກຍາ ອຸຕະມະ, ປະທານບໍລິຫານ ສູນພະລັງງານອາຊຽນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກຕື່ມວ່າ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງສູນພະລັງງານອາຊຽນໃນການສະໜັບສະໜູນ ການເປັນປະທານອາຊຽນຂອງ ສປປ ລາວຜ່ານ ການຈັດວາງສະແດງ ທຸລະກິດພະລັງງານ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 24 (AEBF-24). ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ໃນການເປັນປະທານອາຊຽນ. ບໍ່ພຽງແຕ່ການສະໜັບສະໜູນບູລິມະສິດທາງດ້ານພະລັງງານ, ແຕ່ການຈັດວາງສະແດງ ທຸລະກິດພະລັງງານ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 24 (AEBF-24) ແຕ່ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ເປົ້າໝາຍໃນພາກພື້ນຂອງ ໃນແຜນປະຕິບັດງານອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານພະລັງງານ(APAEC) ໄລຍະ II: 2021-2025 ໂດຍຜ່ານການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ແລະ ສະແດງສິ່ງປະດິດສ້າງລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ວິຊາການ”
ໃນການວາງສະແດງຄັ້ງທີ 24 ທີ່ໃກ້ເຂົ້າມາ, ສູນພະລັງງານອາຊຽນຢືນຢັນ ຕໍ່ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການ ສ້າງພູມສັນຖານພະລັງງານທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ເຊື່ອມຈອດກັນໃນພາກພື້ນອາຊຽນ. ນອກເໜືອຈາກຮູບແບບການວາງສະແດງແບບດັ້ງເດີມ, ສູນພະລັງງານອາຊຽນຈະເຮັດໃຫ້ ການຈັດວາງສະແດງ ທຸລະກິດພະລັງງານ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 24 (AEBF-24) ເປັນຕົວກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດມີການຮ່ວມມື, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ.

ກ່ຽວກັບ ສູນພະລັງງານອາຊຽນ: ສູນພະລັງງານອາຊຽນ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 1999, ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງລະຫວ່າງລັດຖະບານຂອງ ປະຊາຄົມ ອາຊີ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ASEAN) ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຜົນປະໂຫຍດຂອງສະມາຊິກອາຊຽນ 10ປະເທດ (AMS) ໃນຂະແໜງພະລັງງານ, ສູນພະລັງງານອາຊຽນ ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນປະຕິບັດງານອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານພະລັງງານ (APAEC), ເປັນກົດບັດໃນການຮ່ວມມືທີ່ດີຂຶ້ໄປສູ່ການຍົກລະດັບພະລັງງານ. ສູນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳໂດຍຄະນະບໍລິຫານອາວຸໂສດ້ານພະລັງງານຈາກແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກອງເລຂາອາຊຽນໃນຖານະທີເປັນອະດີດສະມາຊິກ.

ສາມພາລະບົດບາດທີ່ສຳຄັນຂອງການ ສູນພະລັງງານອາຊຽນ:
● ເປັນຄັງຄວາມຄິດທາງດ້ານພະລັງງານອາຊຽນ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໂດຍການກຳນົດ ແລະ ນຳສະເໜີວິທີແກ້ໄຂທີ່ເປັນນະວັດຕະກຳຕໍ່ກັບສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານພະລັງງານອາຊຽນໃນດ້ານນະໂຍບາຍ, ຂອບເຂດກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ
● ເປັນຕົວເລັ່ງໃນການຮວບຮວມ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຮ່ວມມື ແລະ ຟື້ນຟູດ້ານພະລັງງານອາຊຽນ ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກ່ຽວການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃນການພັດທະນາຂະແໜງພະລັງງານຂອງເຂົາ.
● ເປັນສູນຂໍ້ມູນພະລັງງານ ແລະ ສູນຄວາມຮູ້ຂອງອາຊຽນເພື່ອສະໜອງ ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ສຳຄັນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ

ການຮັກສາການປັບປຸງຂອງພາກພື້ນ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລະບົບນິເວດແມ່ນຂໍ້ຄຳນຶງພື້ນຖານຂອງຂະແໜງພະລັງງານຂອງອາຊຽນ. ເປັນເຈົ້າພາບໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ຂອງອິນໂດເນເຊຍ, ຫ້ອງການຂອງສູນພະລັງງານອາຊຽນຕັ້ງຢູ່ຈາກາຕາ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ. ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ສູນພະລັງງານ: aseanenergy.org

ກ່ຽວກັບຜູ້ຈັດງານ ໄດອັນດຣາ ໂປຣໂມຊິນໂດ: ໄດອັນດຣາ ໂປຣໂມຊິນໂດ (Dyandra Promosindo) ແມ່ນຜູ້ຈັດງານມືອາຊີບ (PEO) ໃນອິນໂດເນເຊຍ, ແລະ ຍັງແມ່ນບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງ PT Dyandra Media International, Tbj (DYAN). ຕັ້ງແຕ່ສ້າງຕັ້ງມາໃນປີ 1994, Dyandra Promosindo ໄດ້ສ້າງສັນຜົນງານການຈັດວາງສະແດງອັນເປັນທີ່ປະທັບໃຈໃນທົ່ວອິນໂດເນເຊຍ. Dyandran Promosindo ໄດ້ຈັດງານວາງສະແດງມາຫລາຍກວ່າ 850ງານ ທັງໃນຈາກາຕ້າ, ສຸຣາບາຢາ, ຢົກຢາກາຕ້າ, ມາກັດສາ, ເມດານ ແລະ ຫລາຍໆເມືອງໃຫຍ່ໃນອິນໂດເນເຊຍ.
ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ, Dyandra Promosido ກຳລັງດູແລອິກ 11ບໍລິສັດຍ່ອນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດງານ/ງານວາງສະແດງ, ໂຄສະນາງານຄອນເສີດ ແລະ ບໍລິສັດດີຈິຕອນ. ສິບເອັດບໍລິສັດຍ່ອຍລວມມີ ບໍລິສັດ PT Dyandra Communication (Dyacomm), ບໍລິສັດ PT Fasen Creative Quality (Quad), ບໍລິສັດ PT Visicita Imaji Semesta (Visicomm), ບໍລິສັດ PT Idea Besar Komunika (Ideacomm), ບໍລິສັດ PT Visi Sarana Media Digital (Underlined), ບໍລິສັດ PT Dyan Mas Entertainment (DME Asia), ແລະ ບໍລິສັດ PT Dyandra Global Edutain.

ແຕ່ລະປີມີຜູ້ມາວາງສະແດງຫລາຍກວ່າ 1000ຫົວຫນ່ວຍ, ລວມທັງຜູ້ວາງສະແດງຈາກຕ່າງປະເທດ, Dyandra Promosido ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຕົນເອງມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຕໍ່ກັບຄູ່ຮ່ວມມືໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ໃນຂະນະທີພັດທະນະຕົນເອງໂດຍຄຳນຶງເຖິງວັດທະນະທຳການຈັດງານທີ່ດີຂຶ້ນໃນອິນໂດເນເຊຍ. Dyandra Promosido ໄດ້ຈັດງານວາງສະແດງຫຼາຍປະເພດເຊັ່ນ: ງານວາງສະແດງ B2B, ງານວາງສະແດງ B2C, ຄອນເສີດ ແລະ ເທດສະການດົນຕີ, ກອງປະຊຸມລະດັບໂລກ ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ.

Dyandra Promosindo ເປັນຜູ້ຈັດງານມືອາຊີບຜູ້ທຳອິດໃນອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານສາກົນ ISO 9001:2008 ດ້ານລະບົບຄຸນະພາບການຈັດການ. ການວາງສະແດງທີ່ຈັດໂດຍ Dyandra Promosindo ໃນດ້ານອື່ນໆແມ່ນມີ ການວາງສະແດງລົດຍົນສາກົນອິນໂດເນເຊຍ, ການວາງສະແດງເຟີນິເຈີສາກົນ ອິນໂດເນເຊຍ, ການພົບປະແວດວົງສະມາຄົມນຳມັນເຊື້ອໄຟອິນໂດເນເຊຍ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ & ວາງສະແດງການຄ້າອີເລກໂຕຣນິກອິນໂດເນເຊຍ, ການວາງສະແດງໂທລະສັບອິນໂດເນເຊຍ, ກອງປະຊຸມ ການວາງສະແດງແຟຣນຊາຍ, ໃບຢັ້ງຢືນດຳເນີນວຽກ ແລະ ຮູບແບບທຸລະກິດສາກົນ, ການວາງສະແດງການທ່ອງທ່ຽວກາຣູດາອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ອື່ນໆອີກ.

ການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງປະເທດໄທ ໃນງານ “ASEAN Tourism Forum 2024”

0

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 24 ມັງກອນ 2024 ທີ່ ສູນການຄ້າ-ລາວໄອເຕັກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງປະເທດໄທ ນຳພາຜູ້ປະກອບການດ້ານທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວໄທເຂົ້າຮ່ວມງານ “ASEAN Tourism Forum 2024” (ATF 2024) ພາຍໃຕ້ແນວຄິດ Quality and Responsible Tourism–Sustaining ASEAN Future ໂດຍຫ້ອງວາງສະແດງຂອງປະເທດໄທເນັ້ນນຳສະເໜີເອກະລັກຄວາມເປັນໄທ ແລະ ຕອບສະໜອງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວແບບຢືນຍົງ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານນາງ ຖາປານີ ກຽດໄພບູນ ຜູ້ວ່າການ ການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງປະເທດໄທ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນອກຈາກ ການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງປະເທດໄທ ໄດ້ນຳ ພາຜູ້ປະກອບການດ້ານທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວເດີນທາງເຂົ້າຮ່ວມໃນງານຄັ້ງນີ້ແລ້ວ, ຍັງໄດ້ມີການເຈລະຈານັດໝາຍທາງທຸລະກິດ ໃນຮູບແບບທຸລະກິດກັບທຸລະກິດ (B2B) ທີ່ສຳຄັນຂອງພາກພື້ນອາຊຽນ ໂດຍ ການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງປະເທດໄທ ໄດ້ຈັດສັນພື້ນທີ່ຫ້ອງວາງສະແດງໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 4 ທຸລະກິດ ໄດ້ແກ່ Thailand Privilege Card, ສາຍການບິນໄທ, ສາຍການບິນບາງກອກ ແອເວ ແລະ ສະມາຄົມການຄ້າທ່ອງທ່ຽວອີສານ (ສອທອ) ເພື່ອເຈລະຈາທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ງງານ ATF 2024 ຖືເປັນໂອກາດທີ່ດີ ສຳລັບ ການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງປະເທດໄທ ແລະ ຕົວແທນທຸລະກິດຈາກປະເທດໄທໄດ້ພົບປະ ແລະ ສ້າງເຄືອຂ່າຍທາງທຸລະກິດ ເພື່ອນຳສະເໜີສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງປະເທດ ໂດຍສະເພາະການນຳສະເໜີການທ່ອງທ່ຽວແບບຫຼຸດຜ່ອນມົນລະຜິດ (Low Carbon) ຈົນໄປເຖິງການສ້າງສາຍສຳພັນກັບບັນດາປະເທດພັນທະມິດໃນອາຊຽນ ແລະ ປະເທດຕ່າງໆທົ່ວໂລກ.

ກິດຈະກຳພາຍໃນງານ ATF 2024 ປະກອບມີ 3 ກິດຈະກໍາຫຼັກ ໄດ້ແກ່ ກິດຈະກໍາປະຊຸມ ASEAN Minister Meeting ເພື່ອຫາແນວທາງຮ່ວມມືດ້ານນະໂຍບາຍການທ່ອງທ່ຽວຂອງປະເທດສະມາຊິກໃນພູມມິພາກອາຊຽນ, ກິດຈະກຳ Travel Exchange (TRAVEX) ເປັນກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການຂາຍດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນຮູບແບບ B2B ໂດຍນຳຜູ້ປະກອບການຈາກປະເທດໃນອາຊຽນເຂົ້າຮ່ວມເຈລະຈາທາງທຸລະກິດກັບຕົວແທນທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຈາກນາໆຊາດ (International Travel Agent/Tour Operator)ໂດຍຈັດລະຫວ່າງ 24-26 ມັງກອນ 2024 ແລະ ກິດຈະກຳ NTO Media Briefing ເພື່ອນຳສະເໜີສະຖານະການຫຼ້າສຸດທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງປະເທດໄທໃຫ້ກັບຜູ້ສື່ຂ່າວຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມງານ ATF 2024 ໃຫ້ເກີດການປະຊາສຳພັນ ແລະ ການຮັບຮູ້ທີ່ກວ້າງໄກ.

ສຳລັບຫ້ອງວາງສະແດງປະເທດໄທ ໄດ້ຮັບກຽດຈາກທ່ານນາງ ມໍຣະກົດ ສີສະຫວັດ ເອກອັກຄະລາຊະທູດໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ກິດຕິ ເຊົາວະດີ ເລຂານຸການລັດຖະມົນຕີກະຊວງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກີລາ, ພ້ອມທ່ານນາງ ຖາປານີ ກຽດໄພບູນ ຜູ້ວ່າການ ການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງປະເທດໄທ ເຂົ້າຮ່ວມເປີດຫ້ອງວາງສະແດງ ໃນເວລາ 10:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 24 ມັງກອນ 2024 ໂດຍພາຍໃນຫ້ອງວາງສະແດງໄດ້ມີຜູ້ປະກອບການດ້ານ Health and Wellness ຈັດກິດຈະກຳສາທິດການນວດ ແລະ ສະປາໄທໃຫ້ກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ທົດລອງ ເຊິ່ງການນວດ ແລະ ສະປາໄທມີຊື່ສຽງ ແລະ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກຕ່າງປະເທດເປັນຢ່າງດີ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງຈັດບ່ອນໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວ (Information Counter) ເຜີຍແຜ່ ແລະ ປະຊາສຳພັນຂໍ້ມູນສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງໄທບໍລິເວນດ້ານໜ້າຫ້ອງວາງສະແດງປະເທດໄທ ອີກດ້ວຍ.

ສຳລັບປີ 2024 ນີ້, ທາງປະເທດໄທໄດ້ວາງແຜນນະໂຍບາຍເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໃນການເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວໄທໄດ້ຕະຫຼອດປີ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ທ່ອງທ່ຽວແບບ 365 ວັນ, ໂດຍໃນແຕ່ລະເດືອນຈະມີເທສະການ, ງານບຸນປະເພນີ, ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຂອງແຕ່ລະເຂດ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນຕົວເມືອງຫຼັກ ຈົນໄປເຖິງເຂດທ້ອງຖິ່ນ. ເຊິ່ງໃກ້ຈະຮອດນີ້ກໍແມ່ນ ເທສະການກຸດຈີນ ເຊິ່ງປີນີ້ ຈະໄດ້ຈັດຂື້ນຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ບຸນປີໃໝ່ໄທ (ສົງການ) ທີ່ຫາກໍຖືກຮັບຮອງຈາກ ອົງການ UNESCO ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້.

ທັງນີ້, ເພື່ອເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວລາວ ທາງລັດຖະບານ ມີແນວຄິດຈະຍົກເລີກການຂຽນຟອມເອກະສານ (ຕມ 6) ທີ່ເດີນທາງຜ່ານຂົວມິດຕິພາບ ໄທ-ລາວ (ໜອງຄາຍ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ), ເຊິ່ງຕອນນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນຈາກໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາ.

ພ້ອມເປີດປີ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ລາວ 2024

0

ໃນ​ວັນ​ທີ 13 ພະຈິກ 2023, ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິ​ຍະ​ເກດ ລມຕ ​ກະຊວງ ຖວທ ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບວຽກງານສຳລັບປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2024 ໂດຍກ່າວ​ວ່າ: ປີທ່ອງທ່ຽວລາວ ຄັ້ງທີ 4 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນທີ່ວ່າ “ທ່ອງທ່ຽວລາວ ປອດໄພ ຊື່ນໃຈວັດທະນະທຳ, ທຳມະຊາດ ແລະ ປະຫວັດສາດ” ແລະ ໄດ້ກຳນົດເອົາຮູບ “ຊ້າງຖືແຄນ” ເປັນສັນຍາລັກນຳໂຊກໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວລາວ 2024.

ປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2024 ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການໃໝ່ໃນອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວຂອງປະເທດ ພ້ອມ​ທັງ​ຈະ​ສຸມ​ໃສ່​ປັບປຸງ​ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ຄຸນະພາບການບໍລິການໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຮັບປະກັນຄາມປອດໄພ ​ໃຫ້​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ຄວາມ​ຮຽກຮ້ອງ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ. ໃນຂະບວນການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ກຳນົດເອົາ 79 ກິດຈະກໍາ ໃນນັ້ນ 14 ກິດຈະກໍາ ເປັນກິດຈະກໍາລະດັບຊາດ ແລະ 65 ກິດຈະກໍາລະດັບແຂວງ ທີ່ໄດ້ຈັດເຂົ້າໃນປະຕິທີນການທ່ອງທ່ຽວ.

ນອກນັ້ນ, ທ່ານຍັງກ່າວເຕີມວ່າ: ໃນ​ປີ 2024 ຄາດຄະເນວ່າຈະ​ມີ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວສາກົນຈະເດີນທາງເຂົ້າມາທ່ຽວ ສປປ ລາວ ປະມານ 2,7 ລ້ານເທື່ອຄົນ ແລະ ໃນປີ 2025 ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນຈະບັນລຸເຖິງ 2,9 ລ້ານເທື່ອຄົນ.

ໃນລະຫວ່າງ ປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2024 ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດເພີດເພີນກັບປະສົບການທີ່ຫຼາກຫຼາຍຕັ້ງແຕ່ການຢ້ຽມຊົມວັດວາອາຮາມບູຮານ ແລະ ວັດວາອາຮາມຂອງພຸດທະສາສະນິກະຊົນ ຈົນເຖິງການຍ່າງປ່າ ແລະ ຂີ່ເຮືອຄາຍັກໃນແມ່ນ້ຳ. ພ້ອມຍັງຈະມີໂອກາດໄດ້ສຳຜັດກັບວັດທະນະທຳລາວຫຼາຍຢ່າງ ລວມທັງງານບຸນປະເພນີ ດົນຕີ ແລະ ການສະແດງຟ້ອນລຳຕ່າງໆອີກດ້ວຍ.

ເຊິ່ງໃນ 6 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2023, ມີ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ມາ​ທ່ຽວ​ລາວ ​ເກືອບ 1,7 ລ້ານ​ເທື່ອ​ຄົນ, ໃນນີ້, ນັກທ່ອງທ່ຽວ 5 ອັນດັບຕົ້ນທີ່ເຂົ້າມາທ່ຽວລາວຫຼາຍທີ່ສຸດ ອັນດັບໜຶ່ງແມ່ນ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກ ປະເທດໄທ, ຮອງລົງມາແມ່ນປະເທດຫວຽດນາມ, ຈີນ, ສ. ເກົາຫຼີ ແລະ ອາເມລິກາ ຕາມລຳດັບ.

ທັງນີ້, ສປປ ລາວ ເຄີຍເປີດປີທ່ອງທ່ຽວມາແລ້ວ 3 ຄັ້ງ ​ເຊິ່ງ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຈັດໃນ​ປີ 1999-2000, ຖັດ​ມາ​ແມ່ນ​ປີ 2012 ແລະ 2018.

ສໍາລັບພິທີເປີດພິທີປີ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ລາວ 2024 ແມ່ນເປີດຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນ​ທີ 23 ພະ​ຈິກ ທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນທີ່ງານ​ບຸນ​ນະມັດສະການພະທາດ​ຫຼວງວຽງຈັນ ປະຈຳປີ 2023.

ບໍລິສັດ ອາ​ຊີ​-​ໂປ​ຕາສ ສາກົນ ຈະ​ມອບ​ທຶນ​ຊ່ວຍເຫຼືອຊ່ວຍວຽກງານປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ 300.000 ໂດ​ລາຕໍ່ປີ

0

ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ ສປປ ລາວ ຮ່ວມ​ກັບວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ລົງທຶນ​ຂອງ​ຈີນ ອາ​ຊີ​-​ໂປ​ຕາສ ສາກົນ ສ້າງຕັ້ງ​ທຶນ​ອຸດ​ໜູນ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ນາຍແລະພົນຕໍາຫຼວດໃນວຽກງານປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບແຕ່​ລະ​ປີ​ຊ່ວຍ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ຈໍາ​ນວນ 300.000 ໂດ​ລາ.

ໃນ​ວັນ​ທີ 9 ພະຈິກ 2023 ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ ສປປ ລາວ  ແລະ ບໍລິສັດ ຊີ​ໂນ​-​ອາ​ກຣີ ໂປ​ຕາສ ຈຳກັດ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ບໍລິສັດ​ໃນ​ເຄືອ​ຂອງ ບໍລິສັດ ອາ​ຊີ​-​ໂປ​ຕາສ ສາກົນ ໄດ້​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ບົດ​ບັນທຶກ​ຄວາມ​ເຂົ້າໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ “ໂຄງການ​ທຶນ​ອຸດ​ໜູນ​ຊ່ວຍນາຍແລະພົນຕໍາຫຼວດໃນ​ວຽກ​ງານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ​” ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ຢູ່​ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ. ແຕ່​ລະ​ປີ​ບໍລິສັດ ອາ​ຊີ​-​ໂປ​ຕາສ ສາກົນ ຈະ​ມອບ​ທຶນ​ຊ່ວຍເຫຼືອ ຈໍາ​ນວນ 300.000 ໂດ​ລາ​ ເພື່ອ​ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ນາຍ ແລະ ພົນຕຳຫຼວດ, ນັກປະຕິວັດອາວຸໂສ, ພະນັກງານບຳນານ, ຜູ້ໄດ້ຮັບບາດ¬ເຈັບ, ເສຍອົງຄະ ແລະ ຄອບຄົວຜູ້ເສຍຊີວິດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ມີຜົນງານຕໍ່ປະເທດຊາດ​. ທ່ານ ພົນ​ເອກ ວິໄລ ຫຼ້າ​ຄໍາ​ຟອງ ກໍາ​ມະ​ການ​ກົມ​ການເມືອງ​ສູນ​ກາງ​ພັກ, ຮອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ, ທ່ານ ພົນ​ຕີ ສົມ​ວັນ ສາຍ​ລ້ອງ​ພາຫົວໜ້າ​ຫ້ອງ​ວ່າການ ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ, ທ່ານ ພົນ​ຕີ ທອງ​ສຸກ ຍ່າ​ເອີ​ລາວ​ລີຫົວໜ້າ​ກົມ​ໃຫຍ່​ພະລາທິການ ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ ແລະ ການ​ນໍາ​ຂອງ​ກະຊວງ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຜູ້ຕາງໜ້າຝ່າຍ​ໃຫ້​ທຶນ​ຊ່ວຍເຫຼືອ ທ່ານ ຖຸງ ຢຸ້ງ​ເຫິງ ຮອງ​ຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່ ​ບໍລິສັດ ອາ​ຊີ​-​ໂປ​ຕາສ ສາກົນ, ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ຊີໂນ-ອາກຣີ ໂປຕາສ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຖານການຜະລິດຝຸ່ນໂປຕາສ ຢູ່ ສປປ ລາວ  ແລະບັນດາທ່ານການ​ນໍາ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິທີ​ລົງ​ນາມ.

ກອງ​ທຶນ​ອຸດໜູນຊ່່ວຍເຫຼືອ​ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ ແລະ ບໍລິສັດ ອາ​ຊີ​-​ໂປ​ຕາສ ສາກົນ ເພື່ອ​ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມ​ການ​ປົກປັກຮັກສາ​ຄວາມ​ສະຫງົບ, ​ຈຸດປະສົງແມ່ນ​ເພື່ອຊ່ວຍເສີມ ແລະ ປັບປຸງ​ລະ​ບົ​ບນະໂຍບາຍອຸດໜູນຕໍ່​ນາຍ ແລະ ພົນ​ຕໍາ​ຫຼວດ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ໜ້າທີ່ປ້ອງກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ​, ​ບົນ​ພື້ນຖານ​ລະບຽບ, ກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ​ກ່ຽວການດູແລເບິ່ງແຍງ​ນາຍ ແລະ ພົນ​ຕໍາ​ຫຼວດ ແລະ​ຄອບຄົວ​ພວກເພິ່ນ ທີ່​ໄດ້​ປະກອບສ່ວນໃນການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ສະຫງົບ​ຂອງ​ຊາດ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ມາດ​ຕະການ​ເຂັ້ມແຂງ ລະຫວ່າງ​ລັດ ແລະ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ​ທີ່ຮ່ວມກັນສ້າງຕ້ັງໃນສາຍ​ສະຫວັດດີ​ການ​ສັງຄົມ ແລະ ການຮັບປະກັນ ແບບ​ຫລາຍລະດ​ຂອງລາວ.

ດັ່ງ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ວ່າບໍລິສັດ ອາ​ຊີ​-​ໂປ​ຕາສ ສາກົນ ເປັນ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ລະດັບ​ສາກົນ ທີ່​ສຸ່ມ​ໃສ່​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ເກືອ​ໂປ​ຕາສ, ຜະລິດ​ແລະຈໍາໜ່າຍຝຸ່ນ​ໂປ​ຕາສ, ບໍລິສັດ ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້ທຶນ, ຂໍ້ພົ້ນເດັ່ນ​ດ້ານ​ເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ໄດ້ພັດທະນາກາຍເປັນ​ຖານ​ການ​ຜະລິດ​ຝຸ່ນໂປຕາສ ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ອາຊີ​ຕາເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ເຊິ່ງ​ໄດ້​ສ້າງ​ຊື່​ສຽງລະດັບໂລກສໍາລັບຝຸ່ນ​ໂປ​ຕາ​ສຂອງລາວ. ໃນ​ຖານະ​ວິ​ສະຫະ​ກິດ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ສູງ, ບໍລິສັດ ອາ​ຊີ​-​ໂປ​ຕາສ ສາກົນ ໄດ້​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ຄວາມ​ຮັບຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ສັງຄົມຢ່າງ​ຕັ້ງໜ້າມາໂດຍຕະຫຼອດ, ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ​ການ​ພັດທະນາ​ເສດ​ຖະກິດ​-​ສັງຄົມຂອງ​ລາວ​ໃນ​ຂົງເຂດ​ຕ່າງໆ, ສະໜອງ​ທຶນ​ຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງກວ້າງຂວາງ ລວມທັງ ວຽກງານປ້ອງກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ​, ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ, ການ​ສຶກສາ, ກິລາ, ກະສິກຳ ແລະ ຂົງເຂດ​ອື່ນໆ, ເຊິ່ງເປັນ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ທາງ​ສັງຄົມ​​. ບົດ​ບັນທຶກ​ຄວາມ​ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບທຶນອຸດໜູນຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານປ້ອງກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ​ ທີ່​ໄດ້​ລົງ​ນາມ​ຮ່ວມ​ກັບ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບໃນຄັ້ງນີ້ ​ແມ່ນບໍລິສັດ ອາ​ຊີ​-​ໂປ​ຕາສ ສາກົນ ​ປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການສະໜັບສະໜູນ​ພາລະກິດ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ ແລະ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ພາລະ​ດ້ານ​ການ​ເງິນຂອງກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງ ສປປ ລາວ.

ໃນ​ພິທີ​ລົງ​ນາມ ທ່ານ ຖຸງ ຢຸ້ງ​ເຫິງ,ຮອງ​ຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່​ ​ບໍລິສັດ ອາ​ຊີ​-​ໂປ​ຕາສ ສາກົນ ໄດ້ກ່າວ​​ວ່າ: ກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ໃນດ້ານຮັບປະກັນໃຫ້ວິສາຫະກິດສາມາດທໍາການຜະລິດ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງປົກກະຕິ ແລະ ໄດ້ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທາງທຸລະກິດທີ່ປອດໄພໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ, ເຊິ່ງເປັນຜົນງານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ອາຊີ-ໂປຕາສ ສາກົນ ສາມາດດຳເນີນການຜະລິດແລະການກໍ່ສ້າງທີ່ປອດໄພໃນເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກຳໂປຕາສ ແລະ ອະໂປຕາສຢ່າງເປັນລະບຽບກໍຍ້ອນຜົນປະໂຫຍດຈາກສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ສປປ ລາວ, ແລະ ນາຍ ແລະ ພົນ​ຕໍາ​ຫຼວດຮັບຜິດຊອບປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມສະຖຽນລະພາບຂອງສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ. ຈຸດປະສົງຂອງທຶນດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຂອງສັງຄົມລາວໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ແລະ ເປັນ​ລະບຽບ​ຮຽບຮ້ອຍ, ຫວັງ​ວ່າ​ຜ່ານ​​ທຶນ​ດັ່ງກ່າວ ​ຈະເປັນການປະກອບສ່ວນ​ສະໜັບສະໜູນ​ທາງ​ດ້ານເສດຖະກິດ,​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ວັດຖຸ ແລະ ການ​ເບີ່ງ​ແຍງ​ທາງ​ດ້ານ​ຈິດໃຈ ໃຫ້​ແກ່​ນາຍ ແລະ ພົນ​ຕໍາ​ຫຼວດ​ ແລະ ຄອບຄົວ​​ ທີ່ມີ​ຜົນງານໃນ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສັງຄົມ​ໃຫ້​ມີ​ສະຖຽນ​ລະ​ພາບ, ພ້ອມ​ທັງ​ສະແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນຄຸນ ແລະ ການ​ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່​ສັງຄົມ​ຂອງ​ບໍລິສັດ ພ້ອມນັ້ນ ບໍລິສັດສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ປະຕິບັດວຽກງານຄວາມປອດໄພໍ່ສາທາລະນະສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ.

ຄວາມ​ຈະເລີນ​ຮຸ່ງເຮືອງ​ແລະເຂັ້ມແຂງຂອງຊາດ ແມ່ນປາສຈາກ​ບໍ່ໄດ້ ສັງຄົມທີ່ມີ​ຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ລະບຽບ​ຮຽບຮ້ອຍ​ຍາວ​ນານ. ການ​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ບົດ​ບັນທຶກ​ຄວາມ​ເຂົ້າໃຈ​ຄັ້ງ​ນີ້ ເຊິ່ງມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສໍາຄັນຍິ່ງ ຕໍ່​ການ​ຊຸກຍູ້​ການ​ພັດທະນາພາລະກິດປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ​, ປົກປັກຮັກສາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມ​ສາມັກຄີ​ພາຍ​ໃນ​ສັງ​ຄົມຂອງ ສປປ ລາວ. ບໍ​ລິສັດ ອາ​ຊີ​-​ໂປ​ຕາສ ສາກົນ ໃນ​ຖານະ​​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ທີ່​ເປັນຕົ້ນ​ແບບ  ໄດ້​ສ້າງ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ລະຫວ່າງ​ລັດ ແລະ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ເພື່ອພ້ອມກັນ​ສ້າງ​ສັງຄົມ​ທີ່​ຈະເລີນ​ຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ເປັນ​ກໍາລັງແຮງທາງບວກເພື່ອການ​ພັດທະນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​-​ສັງຄົມ​ຂອງ​ ສປປ ​ລາວ.

ICBC ທະນາຄານ ຊຳລະສະສາງເງິນຢວນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

0

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 23 ຕຸລາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ, ພິທີເປີດ ICBC ທະນາຄານຊຳລະສະສາງເງິນຢວນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ  ພະນະທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ  ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ​ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ສິນ ໄຊວໍຣະວົງ  ຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ຫວາງຊ່າງ ອຸປະທູດສະຖານທູດແຫ່ງ ສປ ຈີນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ຈ່າງ ເວີຍຫວູ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່  ທະນາຄານ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈີນ ຈຳກັດ ກໍໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ທ່ານ ລີປິນ ຫົວໜ້າກົມເສດຖະກິດມະຫາພາກ ທະນາຄານ ປະຊາຊົນຈີນ ກໍໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຜ່ານທາງວີດີໂອ.

ທ່ານ ຈ່າງ ເວີຍຫວູ ໄດ້ກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ການສ້າງຕັ້ງທະນາຄານ ຊຳລະສະສາງເງິນຢວນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຈຸດນິມິດໝາຍອັນສໍາຄັນດ້ານການຮ່ວມມືການເງິນ ຂອງ ສອງປະເທດລາວ-ຈີນ, ເຊິ່ງຈະກາຍເປັນ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕື່ມ ໃຫ້ແກ່ການຄ້າຂອງສອງປະເທດໃນການຊໍາລະສະສາງໂດຍ ສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ, ຊ່ວຍຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການໝູນວຽນຂອງເງິນທຶນ, ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ຜັກດັນ ການຮ່ວມມືດ້ານການເງິນແບບລົງເລິກ ລະຫວ່າງສະຖາບັນການເງິນຂອງສອງປະເທດ ເປັນຕົ້ນເຊັ່ນ: ການລະດົມທຶນ, ການອອກພັນທະບັດ, ການກູ້ຢືມ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກໍາໃນຕະຫຼາດເງິນ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆ , ເພື່ອບັນລຸຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນຢ່າງແທ້ຈິງ. ທະນາຄານ ICBC ຈະນໍາໃຊ້ສັກກະຍະພາບທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງຕົນ, ເພື່ອສະໜອງບໍລິການດ້ານການເງິນຢ່າງມີຄຸນນະພາບສູງ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານການຮ່ວມສ້າງ “ໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງ” ແລະ ການຮ່ວມມືໃນກອບແລວທາງເສດຖະກິດ ລາວ-ຈີນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືທາງດ້ານການຄ້າການລົງທຶນຂອງສອງປະເທດ ລາວ-ຈີນ ໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ອີກບາດກ້າວໃໝ່ອັນສໍາຄັນ, ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງປະຊາຄົມຄູ່ຮ່ວມຊະຕາກໍາຂອງສອງຊາດ ລາວ-ຈີນ.

ທະນາຄານ ICBC ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2011, ເຊິ່ງເປັນທະນາຄານທຸລະກິດ ຈີນແຫ່ງທໍາອິດທີ່ເຂົ້າມາສ້າງຕັ້ງໃນ ສປປ ລາວ, ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນທະນາຄານທີ່ສໍາຄັນໃນການຮັບໃຊ້ ການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດ ລາວ-ຈີນ. ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ 2022, ທະນາຄານ ປະຊາຊົນຈີນ ໄດ້ອອກໜັງສືແຈ້ງການ, ໂດຍແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທະນາຄານ  ICBC ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນທະນາຄານ ຊໍາລະສະສາງເງິນຢວນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນພິທີຄັ້ງນີ້,​ ໄດ້ມີ 7 ທະນາຄານທຸລະກິດຄື: ທະນາຄານ ການຄ້າ ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ, ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ, ທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ, ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ ແລະ ທະນາຄານ BIC ຮ່ວມລົງນາມໃນສັນຍາວ່າດ້ວຍການຊໍາລະສະສາງ ກັບທະນາຄານ ICBC ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນ ທະນາຄານ ສະມາຊິກຊຸດທໍາອິດຂອງ ທະນາຄານ ຊຳລະສະສາງເງິນຢວນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ໃນຖານະທີ່ເປັນທະນາຄານອັນດັບໜຶ່ງຂອງໂລກໃນດ້ານທຸລະກໍາເງິນຢວນ, ທະນາຄານ  ICBC ໄດ້ສ້າງລະບົບການຊໍາລະສະສາງເງິນທຶນທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ ໃນຂະແໜງການເງິນ, ເຊິ່ງເປັນທະນາຄານແຫ່ງທຳອິດທີ່ສະໜອງບໍລິການຊໍາລະສະສາງເງິນຢວນຕະຫຼອດ 7×24 ຊົ່ວໂມງ.  ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ທະນາຄານ ICBC ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ເປັນທະນາຄານ ຊຳລະສະສາງເງິນຢວນ ຢູ່ 11 ປະເທດ, ການບໍລິການກວມເອົາການຊໍາລະສະສາງ, ການໂອນເງິນ, ການປ່ອຍກູ້, ການຄໍ້າປະກັນ, ການຊື້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການຊື້ຂາຍຕາສານອະນຸພັນ ແລະ ອື່ນໆ, ເຊິ່ງການດໍາເນີນທຸລະກໍາເງິນຢວນລະຫວ່າງປະເທດ  ແລະ ທຸລະກໍາເງິນຢວນນອກ ສປ ຈີນ ຂອງກຸ່ມທະນາຄານ ICBC ລວມມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 100,000 ຕື້ຢວນຕໍ່ປີ.

ຕະຫຼາດໂລກປັບລາຄານ້ຳມັນຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ!

0

ສະມາຄົມນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກັດລາວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະພາບລາຄານ້ຳມັນດິບໃນຕະຫຼາດໂລກປັບຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼາຍກວ່າ 2 ເປີເຊັນ ຫຼັງຈາກປະເທດຊາອຸດິດ ອາຣັບບີ ແລະ ປະເທດຣັດເຊຍ ຂະຫຍາຍເວລາປັບຫຼຸດກຳລັງການຜະລິດນ້ຳມັນລົງ 1,3 ລ້ານບາເຣລ/ວັນ ໄປຈົນຮອດທ້າຍປີ 2023. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ນ້ຳມັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າກຸ່ມປະເທດເອີຣົບ ແລະ ອາເມຣິກາ ຕ້ອງການຊົມໃຊ້ນໍ້າມັນໃນລະດູໜາວທີ່ຈະມາເຖິງ ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ລາຄານໍ້າມັນດິບປັບຂຶ້ນສູງສຸດໃນຮອບປີ ໂດຍລາຄານ້ຳມັນດິບ Brent ໃນຕົ້ນປີ ເທົ່າກັບ 82,10 ໂດລາຕໍ່ບາເຣລ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍເໜັງຕີງ ແລະ ປັບລົງຕ່ຳສຸດໃນກາງເດືອນມິຖຸນາ 2023 ໃນລະດັບ 71,84 ໂດລາຕໍ່ບາເຣລ, ແຕ່ຮອດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2023 ໄດ້ປັບຂຶ້ນ ເປັນ 92,06 ໂດລາຕໍ່ບາເຣລ.

ຈາກສະພາບດັ່ງກ່າວ ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟພາຍໃນປະເທດເຮົາ ເລີ່ມແຕ່ຕົ້ນປີ 2023 ຮອດວັນທີ 14/09/2023 ມີການເໜັງຕີງເຊັ່ນດຽວກັນ ໂດຍໄດ້ມີການປັບລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ພາຍໃນປະເທດ 37 ຄັ້ງ ໂດຍປັບຂຶ້ນລາຄານ້ໍາມັນທຸກຊະນິດ (ແອັດຊັງພິເສດ, ແອັດຊັງທໍາດາ ແລະ ກາຊວນ ) 18 ຄັ້ງ, ປັບລົງທຸກຊະນິດ 12 ຄັ້ງ ແລະ ປັບລາຄານ້ຳມັນບາງຊະນິດ 7 ຄັ້ງ.

ການປັບລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟພາຍໃນປະເທດທີ່ມີການເໜັງຕີງທີ່ນອກຈາກປັດໄຈລາຄານ້ຳມັນໃນຕະຫຼາດໂລກແລ້ວ, ບັນຫາໄພເງິນເຟີ້ທີ່ເກີດຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດກໍມີຜົນກະທົບ ເຮັດໃຫ້ລາຄານ້ຳມັນໃນບ້ານເຮົາປັບຕົວສູງຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ. ເຖິງວ່າພາກລັດ ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການເກັບອາກອນຊົມໃຊ້ສໍາລັບນ້ຳມັນແອັດຊັງທໍາມະດາ
ຈາກ 31% ເປັນ 16%, ໄດ້ໂຈະການເກັບອາກອນຊົມໃຊ້ນ້ຳມັນກາຊວນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໄດ້ຫຼຸດຄ່າບໍລິການໃນແຕ່ລະຂອດລົງແລ້ວກໍຕາມ ເຊິ່ງການປັບລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້ ເປັນລາຄາທີ່ສູງສຸດເທົ່າທີ່ເຄຍມີມາ.

ຕາມການປະເມີນສະພາບລາຄານ້ຳມັນຕະຫຼາດໂລກແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້ ຫາທ້າຍປີ 2023 ແລະ ຕົ້ນປີ 2024 ຄາດວ່າລາຄານ້ຳມັນໃນຕະຫຼາດໂລກຈະສືບຕໍ່ປັ່ນປ່ວນ ແລະ ຢູ່ໃນລະດັບສູງ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟພາຍໃນປະເທດມີການເໜັງຕີງໃນລະດັບສູງເຊັ່ນດຽວກັນ.

ແລະ ປັດຈຸບັນທາງສະມາຄົມນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກັດລາວ ຈະສືບຕໍ່ປະສານກັບພາກລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສູ້ຊົນນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟມາສະໜອງໃຫ້ສັງຄົມເປັນປົກກະຕິ ໂດຍຮ່ວມກັນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດັດສົມລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມຕໍ່ໄປ.

Cr.ໜັງສືພິມເສດຖະກິດການຄ້າ

ລົງປະເມີນການເຮັດໜໍ່ສະຫວັນ ໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ ໂອດັອບ ປະຈຳເມືອງ

0

ໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ 2023 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ຄະນະຮັບຜິດຊອບສິນຄ້າໂອດັອບຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ລົງປະເມີນການເຮັດໜໍ່ສະຫວັນ ໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ່າໂອດັອບ ຢູ່ທີ່ ບ້ານຫ້ວຍອຸນ ເມືອງໃໝ່ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສົມແປນ ວົງອິນປອນ ກຳມະການພັກເມືອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ເມືອງ ມີ ທ່ານ ພອນບຸນ ລໍວັນທອງ ເລຂາພັກບ້ານ ນາຍບ້ານຫ້ວຍອຸນ ມີບັນດາຄະນະຮັບຜິດ, ກອງເລຂາ ສິນຄ້າໂອດອບຂັ້ນເມືອງ ຕະຫຼອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຂັ້ນເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ການລົງປະເມີນໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການແປຮູບໜໍ່ໄມ້ໃຫ້ກາຍເປັນໜໍ່ສະຫວັນ ແລະ ເພື່ອຍົກໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າໂອດັອບຂອງເມືອງ ເຊິ່ງຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີອາຊີບເສີມ, ມີລາຍຮັບເຂົ້າໃນຄອບຄົວເພີ່ມຂຶ້ນ. ຈາກນັ້ນຄະນະຮັບຜິດຊອບສິນຄ້າໂອດັອບຂັ້ນເມືອງໄດ້ພ້ອມກັນເກັບກຳຂໍ້ມູນຢ່າງລະອຽດ ກ່ຽວກັບວິທີການແປຮູບ, ຕົ້ນທຶນການຜະລິດ, ຂັ້ນຕອນໃນການຜະລິດນັ້ນແມ່ນນຳເອົາໜໍ່ໄມ້ມາຊອຍ, ຕົ້ມ, ປຸງ, ນຳໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ ເຊິ່ງລວມມີ 3 ສູດ.

ສູດທີ 1 ແມ່ນການເອົາໜໍ່ມາປຸງໃສ່ກັບຊອດຫອຍ, ສູດທີ 2 ແມ່ນເອົາໜໍ່ປຸງໃສ່ນ້ຳຕານ, ສູດທີ 3 ແມ່ນການເອົາໜໍ່ມາປຸງໃສ່ຊອດຫອຍ ກັບ ນຳ້ຕານ, ທັງສາມສູດນີ້ພາຍຫຼັງປຸງແຕ່ງສຳເລັດແລ້ວ ແມ່ນນຳໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ ຈາກນັ້ນກໍເກັບຮັກສາໄວ້ເພື່ອນຳໄປປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການທອດກິນເປັນອາຫານ. ເຊິ່ງປະລິມານໃນການແປຮູບນີ້ແມ່ນ ໜໍ່ໄມ້ດິບ 15 ກິໂລ ຈະໄດ້ໜໍ່ສະຫວັນທີ່ສຳເລັດ ສົມບູນ 1 ກິໂລ ແລະ ພາຍໃນບ້ານໄດ້ຜະລິດໜໍ່ສະຫວັນເປັນກຸ່ມຄອບຄົວຕົວແບບທັງໝົດ 5 ຄອບຄົວ.

ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານ ສົມແປນ ວົງອິນປອນ ໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າຈະພະຍາຍາມສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມບັນດາບ້ານໃນທົ່ວເມືອງ ທຳການຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນພື້ນບ້ານ ໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າໂອດັອບພາຍໃນ 1 ປີ ໃຫ້ໄດ້ 2 ຜະລິດຕະພັນໃນທົ່ວເມືອງ ແລະ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ຜະລິດໜໍ່ສະຫວັນ ໂດຍສະແມ່ນເນັ້ນໃຫ້ມີຄວາມສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ມີປະລິມານຫຼາຍຂຶ້ນ ຈົນສາມາດສົ່ງລົງທອງຕະຫຼາດ ພາຍໃນ ບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ, ປະເທດ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ພຽງພໍຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

ອ້າງອີງ: ມີເດຍລາວ