ຂ່າວການສຶກສາ

ສ້າງລະບົບການສຶກສາຂອງລາວໃຫ້ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນ ຜ່ານການຫັນເປັນດິຈິຕ້ອນ

“ນ້ອງລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ ຄັງປັນຍາລາວ ໃນເດືອນກໍລະກົດຫຼັງຈາກທີ່ເຫັນຕາມໂຄສະນາ. ຍ້ອນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງປື້ມແບບຮຽນໄດ້ ເລີຍລອງໃຊ້ເບິ່ງເພື່ອເອົາມາຊ່ວຍໃນການກຽມສອບເສັງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງນ້ອງ ກໍ່ຄືການເສັງຈົບຊັ້ນ ມ 7. ນ້ອງໄດ້ທົບທວນເບິ່ງທຸກໆບົດຮຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສອບເສັງຜ່ານແອັບດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງ​ໄດ້​ແນະ​ນໍາໃຫ້​ຄອບ​ຄົວ​ ​ແລະ ​ອ້າຍເອື້ອຍ​ນ້ອງມາໃຊ້ນໍາກັນ.” ຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຮອບທີສອງບັນດາໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆໄດ້ຖືກສັ່ງປິດນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ. ການລະບາດດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຄວາມອາດສາມາດ, ການພັດທະນາ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຜ່ານທາງດິຈິຕ້ອນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສາມາດສະໜອງການສຶກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແກ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມຫຼາຍກວ່າ 1.7 ລ້ານຄົນ ທີ່ອາໄສຢູ່ ສປປ ລາວ. ດັ່ງນັ້ນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຶ່ງໄດ້ເປີດໂຕແພລດຟອມການຮຽນ-ການສອນດີຈີຕ້ອນແຫ່ງຊາດທີ່ມີຊື່ວ່າ: ຄັງປັນຍາລາວ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຫັນເປັນດິຈິຕ້ອນດ້ານການສຶກສາໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ ແລະ ເພື່ອເປັນການສະໜັບສະໜູນການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກນ້ອຍໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ແພລດຟອມດັ່ງກ່າວແມ່ນມີທັງແບບອອນລາຍ, ແບບເທິງມືຖື ແລະ ອອບລາຍ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການເຂົ້າເຖິງເນື້ອໃນການຮຽນການສອນແບບດິຈິຕ້ອນທີ່ມີຄຸນະພາບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແກ່ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ ຊັ້ນ ປ 1 – ມ 7 ແລະ ເດັກນ້ອຍອະນຸບານ. ຄັງປັນຍາລາວ ໄດ້ຖືກພັດທະນາໂດຍຜ່ານການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU), ອົງການ UNICEF ແລະ ກອງທຶນຮ່ວມສາກົນເພື່ອການສຶກສາ  (GPE) ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽນຮູ້ທາງໄກ ແລະ...

ອອກມາແລ້ວ! ແຈ້ງການປະເມີນສະຖານການສຶກສາທີ່ຈະເປີດຮຽນຄືນ

ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມພະຍາດ ແລະການແກ້ໄຂການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃນວັນທີ 9 ທັນວາ 2021 ເລື່ອງການປະເມີນສະຖານການສຶກສາທີ່ຈະເປີດຮຽນຄືນ ຢູ່ເຂດທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໂດຍຈະເລີ່ມທົດລອງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກ່ອນທຳການປະເມີນ ແລະຂະຫຍາຍໄປແຂວງອື່ນ. ເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງການປິດໂຮງຮຽນດົນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສຶກສາ ລວມທັງຈຳກັດໂອກາດທາງການສຶກສາຂອງເດັກ, ອາລົມຈິດ ແລະ ການພັດທະນາການຂອງເດັກ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການເປີດຮຽນຄືນຂອງສະຖານສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ, ບໍ່ໃຫ້ມີການຕິດເຊື້ອ ແລະແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ຈິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ 10 ມາດຕະການ ແລະ40 ຂໍ້ແນະນຳໃນການເປີດຮຽນຄືນໃນສະຖານສຶກສາທີ່ປອດໄພ. ເງື່ອນໄຂຂອງສະຖານສຶກສາທີ່ສາມາດເປີດໄດ້ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ 70% ຂຶ້ນໄປ. ສ່ວນສະຖານທີ່ປະຕິບັດໄດ້ຫຼຸດ 70% ແມ່ນຈະມີການພິຈາລະນາເງື່ອນໄຂປະກອບອື່ນໆຕື່ມ ໂດຍສະເພາະສະພາບການລະບາດໃນຊຸມຊົນບໍ່ຫຼາຍ ລວມທັງຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ເຊິ່ງຈະມີການທົດລອງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກ່ອນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ພາຍຫຼັງສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ຈິ່ງຂະຫຍາຍໄປແຂວງອື່ນ. ເຂດທີ່ຈະເປີດໂຮງຮຽນໃໝ່ ຈະຕ້ອງມີຄວາມສາມາດທາງສາທາລະນະສຸກໃນການຮັບມື ກໍລະນີເກີດມີການແຜ່ລະບາດໃນຊຸມຊົນ ແລະບໍ່ໃຫ້ມີການຈຳແນກເງື່ອນໄຂລະຫວ່າງຜູ້ໄດ້ຮັບວັກຊີນໃນການປະເມີນສະຖານະການສຶກສາ ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວນຈັດການຮຽນ-ການສອນໃນຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຄອບຄົວທີ່ບໍ່ເຫັນດີໃຫ້ລູກຫຼານຕົນໄປໂຮງຮຽນ ຫຼື ກໍລະນີເດັກນ້ອຍມີພະຍາດປະຈຳຕົວ. ຂໍ້ແນະນຳສຳລັບການເປີດສະຖານການສຶກສາທີ່ປອດໄພໄລຍະຮັບມືກັບພະຍາດໂຄວິດ-19ສະບັບນີ້ ແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ກັບສະຖານການສຶກສາທຸກຊັ້ນ, ທຸກສາຍ ທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດໃນຊຸມຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ມ.ຊ ສຳເລັດການສອບເສັງທາງໄກເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນປະຈຳສົກສຶກສາ 2021-2022

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ຈັດການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາ ປະຈຳສົກສຶກສາ 2021-2022. ຜ່ານທາງລະບົບທາງໄກ (ອອນລາຍ) ຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ 2021, ໂດຍມີຈຸດສູນລວມຄະນະກຳມະການຕັ້ງຢູ່ທີ່ສະໂມສອນຂອງສະຖາບັນຂົງຈື ມ.ຊ ໂດຍການໃຫ້ກຽດລົງຕິດຕາມການສອບເສັງຂອງທ່ານ ພຸດ ສິມມາລາວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານ ອຸດົມ ພອນຄຳເພັງ ຮັກສາການອະທິການບໍດີ ມ.ຊ, ມີບັນດາທ່ານຮອງອະທິການບໍດີ, ບັນດາຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບການສອບເສັງຜ່ານທາງລະບົບອອນລາຍ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຄະນະກຳມະການທັງ 12 ຈຸດເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນສົກສຶກສາ 2021-2022 ນີ້ເນື່ອງຈາກມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທາງ ມ.ຊ ຈຶ່ງໄດ້ຫັນປ່ຽນຈາກການສອບເສັງແບບເຊິ່ງໜ້າ ມາເປັນການສອບເສັງແບບທາງໄກ (ລະບົບອອນລາຍ) ໂດຍນຳໃຊ້ Google Platform (Gmail, Classroom, Meet and Chrome). ໃນການສອບເສັງຄັ້ງນີ້, ມ.ຊ ກໍໄດ້ວາງແຜນ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມໃນທຸກໆດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການພັດທະນາໂປຣແກມເພື່ອຮັບຮອງໃຫ້ການສອບເສັງມີປະສິດຕິພາບ, ການແຕ່ງຕັ້ງອະນຸກຳມະການ, ຈັດຝຶກອົບຮົມດ້ານເຕັກນິກໄອທີໃຫ້ແຕ່ລະອະນຸກຳມະການ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດການສອບເສັງທົດລອງເຖິງ 2 ຄັ້ງເພື່ອໃຫ້ນັກສອບເສັງມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ເຂົ້າໃຈລະບົບການສອບເສັງແບບທາງໄກ. ການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາໃນສົກສຶກສາ 2021-2022 ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 12 ຈຸດສອບເສັງ, ມີ 91...

ແຈ້ງການ! ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກແຈ້ງການຫຼ້າສຸດ ລົງວັນທີ 16 ພະຈິກ 2021

ນັກສຶກສາ ຄສປ ຄວ້າລາງວັນຊະນະເລີດໃນການແຂ່ງຂັນອອກແບບສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ປະຈຳປີ 2021

ມານາພອນ ອິນທະສອນ ນັກສຶກສາ ຄສປ ຄວ້າລາງວັນຊະນະເລີດໃນການແຂ່ງຂັນອອກແບບສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ປະຈຳປີ 2021 ໃນວັນທີ 2 ພະຈິກ 2021 ຜ່ານມາ, ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ (ຄສປ) ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດງານແຂ່ງຂັນການອອກແບບສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ສໍາລັບນັກສຶກສາສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ປະຈຳປີ 2021 (ຜ່ານສື່ອອນລາຍ). ງານແຂ່ງຂັນອອກແບບຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ສິນຖາວອນ ດາລາວົງ ຄະນະບໍດີ ຄສປ, ທ່ານ Prof.Dr.Youngil Lee ປະທານສະມາຄົມສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ ອາຊຽນ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາທ່ານຄະນະກຳມະການ ແລະນັກສຶກສາ ເຂົ້າຮ່ວມ.ການແຂ່ງຂັນອອກແບບສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ສໍາລັບນັກສຶກສາທີ່ກຳລັງສຶກສາໃນຫຼັກສູດສະຖາປັດຕະຍະ ກຳສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ເລິ່ມຕົ້ນມາແຕ່ປີ 2014. ນັບແຕ່ນັ້ນມາທາງ ຄສປ ກໍໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນອອກແບບສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດຂຶ້ນເປັນປະຈຳທຸກປີ, ເພື່ອຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາທີ່ເປັນຕົວແທນເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນລະດັບອາຊີ. ຄຽງຄູ່ກັບການສົ່ງນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນອອກແບບໃນແຕ່ລະປີ ເຊິ່ງຄະນະອາຈານ ແລະນັກສຶກສາໄດ້ມີການເກັບກ່ຽວເອົາບົດຮຽນໃນການແລກປ່ຽນ ກັບບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຂອງຕ່າງປະເທດ. ພ້ອມນິີ້ກໍໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ແລະພາກວິຊາສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ. ສຳລັບປີນີ້ແມ່ນປີທີ 2 ທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບ 2 ມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນການຈັດການແຂ່ງຂັນເຊິ່ງມີນັກສຶກສາຜ່ານການຄັດເລືອກເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນທັງໝົດ 12 ຄົນຈາກ 3 ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ການແຂ່ງຂັນ: ກ່ຽວກັບ Contexual Design...
All countries
526,816,831
Total confirmed cases
Updated on May 21, 2022 11:57
Italy
17,205,017
Total confirmed cases
Updated on May 21, 2022 11:57
Spain
12,238,073
Total confirmed cases
Updated on May 21, 2022 11:57
Iran
7,229,741
Total confirmed cases
Updated on May 21, 2022 11:57
Germany
26,053,934
Total confirmed cases
Updated on May 21, 2022 11:57

Frequently Asked Questions

spot_img